V?n H?i ngo?i (k? 306): B? dâu – Nam Dao (25)

NGO?I TRUY?N:

Sau du b?

Th?t ra truy?n B? Du ? ch?m d?t khi Dn thnh cnh chim bay. Nh?ng khng ph?i v?y v c nh?ng chuy?n b?t ng? sau khi Dn ?i. V?ng m?t b?nh nhn, b? ngoi m?i sinh ho?t b? m?t ti?p t?c bnh th??ng. B s? tc b?c thanh m?nh nh? m?t cnh li?u ban ??u khng ni g, ch? ngng c?a, v? ch? ??i. Tr?a tr?a, b v?n ng?i c?nh nh?ng chi?c l?ng chim tr?ng, nhn ra bi?n, m?t lim dim d??i n?ng. Th?nh tho?ng, b m?m c??i m?t mnh. Cho ??n m?t bu?i b nh?m m?t l?i, ai g?i th? no th g?i, b khng bao gi? m? ra n?a. B c?ng ?i, tr?i v?n xanh v my v?n b?nh b?ng, ?? l?i m?t h?p bnh bt-qui b?ng thi?c trong c gi?y t?, th? t?. Ti m? ra, v tr?i ?i, ??c nh?ng l th? con b l Nhn t? c, l L??ng t? Php g?i v?, ti bi?t b chnh l Huy?n, ng??i m? c?a Dn, l?u l?c t? ngy Dn cn t?m b. B?y gi? ti hi?u c l? b b?o b l m? Dn, nh?ng nh? m?t ph?n ?ng v ?i?u ki?n, Dn khi ? ch? ku Khng khng, M? ti ? trn Tr?i!.

M?t m?t ti lng ki?m Dn, m?t khc ti vi?t th? bo Nhn v L??ng. Hai thng sau, L??ng, Nhn cng Dao nh v b Qu?nh ??n Qui Nh?n vi?ng m? Huy?n. H? ??u c th?t, nh? chnh ti. Nhn gi?ng h?t Dn, khc l khng ch?ng n?ng. H?i v? b?nh tnh, Nhn lo l?ng, cho r?ng s? b? ?i ??t ng?t c?a Dn v?n l hnh vi c?a ng??i ch?a hon ton ki?m sot th?c. Ti ch?t nh? l?i ng Elhanan Donnefeld. Ch?a b?nh ?in c?a m?t con ng??i khng th? tch ???c s? ch?n ?on nh?ng c?n ?in c?a c? x h?i! Ni l?i v?i Nhn, anh ta tr?m ngm m?t lt r?i h?i, gi?ng th?t v?ng: Ngu?n g?c ci c?n ?in c?a c? x h?i ? ?u?. Ti khng bi?t, nh?ng ti qu? quy?t, ph?i ?i tm n thi. Khng th?y, th t?t c? chng ta l nh?ng cnh chim c bay c?ng ch?ng bi?t v? ?u. V phung ph nm t? do vo h? khng nh? nm nh?ng bng h?ng xu?ng v?c.

Chng ti c m?t th?i gian ? bn nhau kh di nn ti c d?p h?i v? ch Hong, v? Huy?n v ngu?n c?n cu Huy?n ht ?n ng chi m v?y!. Dao nh ng?m ngi ni v? Hu? v v? Th?m st T?t M?u Thn. B Qu?nh v?n ng? ngc nh?c ??nh sng ro trong chuy?n v??t bin lnh ?nh v ng??i ?n b ht Trn ??i ng??i m?c nhnh hoang vu r?i ch?t t?c t??i. L??ng b?n kho?n khng bi?t t??ng lai ??t n??c ?i v? ?u. Anh cho bi?t ???c Vi?n V?t Gi m?i v? nh? chuyn vin kinh t? nh?ng khi ??n N?i Bi, c hai ng ??i T Cng An m?i anh ra, l do chuy?n tr?c xu?t oi o?m th ch? b?o trn quy?t ??nh nh? v?y. Anh b?t mi?ng, eo i, ci khc ru?t ngn d?m! V Nhn, anh k? cho ti tm t? trong cu?c chi?n, t??ng ??c M? ? La Vang ?a n??c m?t, b ni c gi c?u mang m?t l? tr? trong r?ng gi d??i bom ??n!

Nhn ?i v?i ti v? H?ng Nguyn g?p ch l linh m?c Nguy?n Tr??ng Tn. Qua ng, ti bi?t ???c m?t ph?n cu?c ??i Nguy?n Tr??ng V, t?c Phan Th??ng Chnh, v th?m k?ch c?a b Xoan, ng??i ?n b ? l?y m?t xc ch?t. Cha Tn b?o, nh th? H?u Loan cn s?ng, v bi?t r v? giai ?o?n Chnh ? H N?i sau n?m 54. Chng ti vo Thanh Ho. Nh th? nay gi l?m r?i, ? trong m?t c?n nh vch ??t, ng? vng, v?a ti?p chng ti v?a ch?i b?n sai nha th?i m?i. Trong khng chi?n ch?ng Php, ng ? t?ng ph? trch Tuyn Hu?n d??i quy?n t??ng Nguy?n S?n ? Lin Khu 4. B H?u Loan nghe ng ch?i, thnh lnh chen vo By gi? ch?i lm g, ai m ch?ng c t?i?. B nhn ng, ti?p Ngy x?a, b?n ci ch? Cha Gi Dn T?c khng ph?i l chnh ng b?a ra !. Nh th? H?u Loan c??i mm mm. H?i, ti m?i bi?t b l con ??a ch?, v d?u c ?ng gp cho khng chi?n nh?ng cha m? b v?n b? x? t? trong C?i Cch Ru?ng ??t. N?m ln b?y, b khng nh khng c?a, m?t mnh v?t v??ng ?n cy ?n c?, ng? ??ng ng? bi, H?u Loan mang v? nui. Khi H?u Loan b? H N?i v? Thanh Ha, ng v?t v? lm ?? th? ngh?, no l ?i th? hng, n?n g?ch, th? rn… V b l?n ln, tr? thnh v? ng, chia x? ?? m?i c? hn t?i nh?c. ?m hm ?, chng ti nghe H?u Loan ni v? V t? thu? h?c sinh ? tr??ng Qu?c H?c Vinh cho ??n khi thnh Chnh, ??ng vin ??ng C?ng S?n ?ng D??ng, v v? gi?y in t? Nhn V?n c bi Con Ng?a Gi c?a Cha Tr?nh c?a Phng Cung. ng d?n, Nguy?n H?u ?ang v ?m Nhn V?n-Giai Ph?m cn s?ng, c? ?i h?i. Th? l ti g?p c? nh?ng nhn v?t nh? Tr?n D?n, Hong C?m, L ??t… Sau ny, ti cn tm ra C?, ??ng ??i c?a Dn, bi?t thm cht t v? Th?m, ng??i ? h? sinh m?t ci thai khng nhn d?ng, v hi?u ra ? l y?u t? nguyn ?y nh?ng c?n ?in: ?in v ?? ra gi?ng khng ph?i l gi?ng ng??i!

?i?u ny Dn ch?a h? nh?c t?i, ch?c h?n v ?au ??n qu. ?? tm ra c?n c? nh?ng c?n ?in c?a Phan Th??ng Dn, ti ph?i ?i ng??c m?t ch?ng ???ng su?t 60 n?m b? du, g?p c? k? t?nh l?n ng??i m. T?t c? quay cu?ng trong m?t c?n ln ??ng l?ch s?. T?t c? cho ti nh?ng d? ki?n lm n?n cho t?p ti?u thuy?t ny. ?i nh? v?y, ti hy v?ng tm ra Dn v Th?m. Cho ??n nay, h? v?n bi?t t?m. V v?y, ti ti?p t?c, h?i, cu h?i duyn nghi?p: Sau du b?, c l? no c? mi nh? v?y?

Khng. C?ng c khc, v s? khc r?t nhi?u. Nhn hi?n hnh ngh? bc s? bn c, hng n?m g?i v? nh th??ng Qui Nh?n thu?c men v m?t s? ti?n ?? nh?ng ng??i ?in t? nay ?n ch?a ngon nh?ng t ra c?ng no. B Qu?nh, nay l m?t thi?u n? ? t?t nghi?p ngnh gio d?c, c? h l cng m? v? gip chng ti trong vi?c ?i?u tr? ?in b?ng cch d?y cho b?nh nhn ht nh?ng bi ht c?a tr? con. L??ng xin ti tr? c?a Php, t? ch?c x-mi-ne cho tr??ng ??i H?c Kinh T? Qu?c Dn, d?n s?c vo vi?c ?o t?o m?t l?p chuyn vin tr?. H? ? xin ???c php r?i m? ch c?a V v Huy?n v? ngh?a ??a Gip ?oi, n?i chn Nguy?n Tr??ng T? v ng b ?? C?u. Huy?n tr?i l?i trong b?c th? g?i Nhn l mong sau ny ??a t? ph?n Xoan v? chn cng ch?. Nhn y l?i, v ti ???c m?i trong d?p b?c m? cho nh?ng ng??i ? khu?t v? ?on vin m?t n?i d??i ba t?c ??t.

Trn ch?c cy l xa xu?ng ph? bia m? h? Nguy?n Tr??ng, thnh lnh m?t con chim cho mo lng xanh bi?c t? ?u bay l?i c?t ti?ng ht khi ha vng. Ch?c v?n l con chim thu? Nguy?n Tr??ng V ??i m? ph?c sinh. Nhn th?n th? nh?c Dn v Th?m v?n cn v?ng m?t. Tay h?t chn r??u h?ng vo lng ??t, Nhn l?m nh?m, thi th ?? gi?i oan cho cu?c b? du ny. Ng? ng?n trong h??ng khi t?ng ti?n m?t th?i oan khin, ti ?a n??c m?t. ??n nay, ti v chng ta ch?a tm ???c Dn v Th?m, nh?ng ng??i ti tin cn s?ng nh?ng v?n ch?u ki?p sinh ly. Ti ?nh k? l?i cu chuy?n c?a du b?, hy v?ng qua ? h? s? nh?n ra v tm l?i nhau.

Nam Dao

16-05-2003

30-05-2006

Ch?nh s?a cho ?n hnh Ng??i Vi?t 20-04-2014, vo ngy Ph?c Sinh.

Comments are closed.