Văn Việt trò chuyện với nhà thơ Ý Nhi

(Hà Thuỷ Nguyên thực hiện tháng 3/2016)

https://www.youtube.com/watch?v=xlSLXf2EyyA

Comments are closed.