Đỗ Duy Ngọc

Tòa án gia đình?[*]

(Rút từ facebook của Đỗ Duy Ngọc)   Đất nước này lắm chuyện buồn cười. Toà án xử một vụ án lớn thâm lạm…