Chính ph? Tình c? (k? 10)

Yves Sintomer

Nguy?n Quang A d?ch

image_thumb[3]_thumb[1]_thumb[1]

Ba L do C?n b?n c?a Bnh ??ng Chnh tr?

Tuy v?y, bnh ??ng c th? c ngh?a nhi?u th? khc nhau. Ba l do c?n b?n ph?i ???c phn bi?t m?t cch gi?i tch, m th??ng xuyn ch?ng g?i trong nh?ng kinh nghi?m th?c ti?n (B?ng 4.3).

1. Cc m?u ng?u nhin hay cc m?t c?t ngang h?p l c?a nhn dn: Cc minipublic th?o lu?n cn nh?c. Trong l do c?n b?n ny, ?i?n hnh c?a cc minipublic th?o lu?n cn nh?c ???ng th?i, s? ch?n b?ng b?c th?m l m?t cch ?? nh?n ???c m?t m?u ??i di?n hay t nh?t m?t m?t c?t ngang h?p l c?a nhn dn. Minipublic ??i ch?ng (counterfactual) ny c th? hnh thnh cc ki?n, ?nh gi, phn xt, v th?m ch quy?t ??nh nhn danh c?ng ??ng khi l khng th? cho t?t c? m?i ng??i ?? tham gia vo s? th?o lu?n cn nh?c, v khi tnh khng ??ng ??u x h?i lo?i tr? t??ng r?ng t?t c? cc c nhn l c th? thay th? cho nhau v nh? th? r?ng b?t k? ai c th? tham gia. Quan ?i?m ny ? pht tri?n mu?n trong l?ch s?. (a) V? nguyn t?c, m?t m?t c?t ngang c th? ???c ngh? nh? cung c?p m?t lo?i ?nh ch?p nhanh thu nh? c?a ton b? nhm. ?i?u ny l th? v?i nhi?u c? ch?, nh? cc th?m d d? lu?n truy?n th?ng hay cc kh?o st s? hi lng, m khng g?m s? th?o lu?n gi?a nh?ng ng??i ???c ch?n b?ng th?m. S? ch? trch cc c? ch? nh? v?y ? ? tm c?a cc th? nghi?m m?i v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, v cc cng c? ny ? c t s? quan tm cho cng vi?c c?a chng ti. (b) M?t c?t ngang c?ng c th? ph?n nh tnh ?a d?ng c?a ton b? nhm trong khi cho php m?t s? th?o lu?n cn nh?c phong ph v cng b?ng h?n m thu nh?n m?t s? l?n h?n c?a cc quan ?i?m v nh?ng kinh nghi?m x h?i so v?i m?t nhm chuyn gia, hay so v?i cc cng c? tham gia d?a vo nh?ng ng??i tnh nguy?n v nh? th? c?a cc thi?u s? nh ho?t ??ng. Cc b?i th?m ?on nhn dn sau cc c?i cch ch?n c?a cu?i cc n?m 1960 v cc minipublic th?o lu?n cn nh?c l hai s? th? hi?n chnh c?a quan ?i?m ny, theo ? tnh ?a d?ng nh?n th?c v?n c trong m?u ??i di?n hay m?t c?t ngang h?p l lm cho c th? ?? s? d?ng cc b? nghi nh?n th?c thm m gi?i thch t?t h?n cho t?t c? d? li?u lin quan ??n v?n ?? ???c ni ??n. (c) M?u ??i di?n c?ng c th? ???c xem nh? cho php s? ??i di?n v s? b?o v? cc gi tr? v cc l?i ch c?a cc nhm dn c? l?n m?t lo?i nghi?p ?on ch? ngh?a ???c hi?n ??i ha, n?i m?t ph? n? ???c xem nh? b?o v? cc l?i ch c?a cc ph? n?, m?t ng??i da tr?ng b?o v? cc l?i ch c?a nh?ng ng??i da tr?ng, v vn vn. Sau cu?i th? k? th? hai m??i ng?n, m?t s? b?i th?m ?on xt x? (ch? y?u ? Hoa K?) ? di chuy?n theo h??ng ny.

2. L??ng tri bnh th??ng thu?c v? b?t c? ai. T? m?t gc nhn kh khc, s? rt th?m c th? ???c xem nh? m?t b?o ??m r?ng quy?n l?c trn t?t c? c th? ???c n?m b?i b?t k? ai m?t cch ng?u nhin t?c l, b?i cc c nhn bnh th??ng m c th? thay th? ???c b?ng nh?ng ng??i khc b?i v h? d?a vo l??ng tri c?a h? nh? cc cng dn bnh th??ng. L l? ny th??ng ???c ??a ra trong quan h? v?i cc b?i th?m ?on nhn dn trong cc th? k? qua, m d?a vo s? phn xt c?a nh?ng ng??i ngang hng [peer] (m c th? ??t b?n thn h? vo tnh c?nh c?a ng??i lin quan) trong m?t c? g?ng ?? gi?m nh? xu h??ng c?a cc nh chuyn nghi?p ?? ??c quy?n ha s? ra quy?t ??nh. Tuy v?y, ??nh ngh?a v? b?t k? ai c th? thay ??i ?ng k?. (a) Trong phin b?n tinh hoa ch? ngh?a, ch? nh?ng ng??i ???c khai sng v bi?t ?i?u (m ni chung ? c ngh?a l nh?ng ?n ng da tr?ng giu c) ???c xem nh? c kh? n?ng ??a ra cc quy?t ??nh thch h?p. (b) Trong phin b?n dn ch?, m?i c nhn c th? t?n d?ng l??ng tri c?a h?. S? ch?n b?ng b?c th?m v th? c th? d?a vo t?t c? cng dn hay dn c?. ??y l phin b?n ???c cnh T? Php ?i h?i cho cc b?i th?m ?on nhn dn trong th? k? th? m??i chn.

B?NG 4.3 Ba l do c?n b?n c?a s? bnh ??ng chnh tr? trong cc c? quan ???c ch?n ng?u nhin

Cc m?u ng?u nhin hay cc m?t c?t h?p l c?a nhn dn: Cc minipublic th?o lu?n cn nh?c

L? th??ng tnh [l??ng tri] (common sense) bnh th??ng thu?c v? b?t k? ai

Chnh ph?-t? qu?n c?a m?i ng??i l?n l??t

Cho php m?t m?u ??i di?n hay cc m?t c?t h?p l c?a nhn dn ?? th?o lu?n cn nh?c cho nhn dn nh? m?t ton th?

D?a vo l??ng tri c?a cc cng dn th??ng c th? thay th? cho nhau

Cho php chnh ph?-t? qu?n c?a t?t c? m?i ng??i, do t?t c? m?i ng??i, v?i m?i ng??i l?n l??t cai tr? v b? tr?

Ngu?n: Tc gi? bin so?n.

3. Chnh ph?-t? qu?n c?a m?i ng??i l?n l??t. Cu?i cng, s? ch?n b?ng b?c th?m c th? ???c xem nh? m?t th? t?c ?ng h? khng ph?i chnh ph? c?a b?t c? ai ng?u nhin, m chnh ph?-t? qu?n c?a m?i ng??i l?n l??t: T?c l, m?t h? th?ng trong ? t?t c? m?i ng??i thu?c v? nhm l?n l??t cai tr? v b? tr?. Trong cc tr??ng h?p nh? v?y, s? rt th?m ???c k?t h?p v?i cc th? t?c t?o thu?n l?i cho s? lun phin nhanh c?a cc ch?c v?. M?i ng??i ??u c cng c? h?i ?? c ???c s? ti?p c?n ??n cc v? tr ra quy?t ??nh. Cc ki?u c?a chnh ph?-t? qu?n v s? bnh ??ng ???c ni ??n c th? thay ??i theo b?n ch?t c?a nhm m t? ? s? ch?n b?ng b?c th?m ???c ti?n hnh. (a) Khi n l m?t nhm ngang hng (peer) ??ng ??u, s? rt th?m b?o ??m r?ng m?t m?c ?? bnh ??ng no ? s? ???c duy tr gi?a cc c nhn, ng?n c?n b?t k? ai kh?i vi?c chi?m h?u m?t gi tr? hay cc ph?m ch?t cao h?n c?a b?t k? ai khc trong nhm. Cc ch? ?? qu t?c phn ph?i l cc v d? quan tr?ng nh?t v? l do c?n b?n ny. (b) Khi nhm l khng ??ng ??u v? m?t x h?i, s? rt th?m l m?t ph??ng ti?n hng m?nh ?? ??u tranh ch?ng l?i s? phn bi?t x h?i. N t?o thnh ph??ng php dn ch? th??ng h?ng. Chi?u ny ? l m?t y?u t? then ch?t c?a n?n dn ch? phn ph?i Athen. (c) S? ch?n b?ng b?c th?m c?ng c th? ng?n ch?n quy?n l?c kh?i b? ??c quy?n ha b?i m?t nhm nh chuyn nghi?p (chnh tr?, quan liu, t? php, hay chuyn gia), hay t nh?t lm cho c th? ?? gi?m ?nh h??ng c?a h? so v?i c? quan c?a cc cng dn ch? ??ng.

BA T??NG T??NG DN CH?

T?i ?i?m ny trong l?p lu?n c?a chng ta, m?t cu h?i khc pht sinh. Nhi?u di?n vin, m ?ng h? s? rt th?m quay l?i chnh tr?, ??n t? m?t b?i c?nh th?t s? ?a d?ng. N?u chng ta xem xt Php, s? rt th?m ban ??u ???c phong tro Gilets jaunes kh?ng l? ?i l?i nh? m?t con ???ng qu gi, phong tro ny ? n?i ln trong thng M??i 2018 ph?n ??i cc hnh ??ng c?a T?ng th?ng c?a n?n C?ng ha, Emmanuel Macron. Tuy v?y, b?n thn ng t?ng th?ng cu?i cng ? ch?p nh?n c? ch? b?ng vi?c t? ch?c H?i ngh? Cng dn v Kh h?u trong 20192020, trong khi v?n bc b? kh? n?ng th?c hi?n sng ki?n cng dn, ?i h?i th? ch? then ch?t c?a Gilets jaunes. Theo b??c chn c?a cc nh sng l?p Anh, cnh Php c?a phong tro mi tr??ng ton c?u N?i lo?n Tuy?t ch?ng (Extinction Rebellion) t??ng t? ? li?t k cc h?i ngh? cng dn v? bi?n ??i kh h?u nh? m?t trong b?n yu sch chnh c?a h?.[1] M?t t?p h?p ?a d?ng c?a cc di?n vin c?ng c th? ???c tm th?y ? nhi?u n??c n??c khc. Lm th? no chng ta c th? hi?u s? ??ng thu?n v? s? rt th?m trong chnh tr? khi n ???c cc c nhn v cc phong tro khc h?n nhau kinh kh?ng nh? v?y gn cho? Chng ta s? th? r?i nh sng ln ?i?u b ?n ny ?? hi?u t?t h?n ci g b? hi?m nguy khi s? rt th?m quay l?i chnh tr??ng.

Trong khi l kh ?? ??t m?t k?t lu?n x h?i chnh tr? ton c?u ? th?i ?i?m ny, v s? th?c r?ng cc c?u hnh c?a cc di?n vin thay ??i t? n??c ny sang n??c khc, v?n c th? xem xt cc t??ng t??ng (imaginary) khc nhau c?nh tranh ?? b?o v? s? rt th?m. Cc t??ng t??ng l cc s? phng chi?u c?a cc chn tr?i chnh tr? ?ng mong mu?n hay ?ng lo ng?i.[2] Chng c?t ? m?t s?u t?p cc t??ng, cc cu chuy?n, cc huy?n tho?i, cc hnh ?nh, v cc bi?u t??ng ???c chia s? m?t cch t?p th?. Trong m?i x h?i, c cc t??ng t??ng chnh tr? c?nh tranh nhau, m th??ng ch?ng g?i trn cc v?n ?? no ?. M?c d m?i x h?i ? t?o ra cc t??ng t??ng ?a d?ng, gi tr? heuristic (?? khm ph) c?a khi ni?m ? t?ng ln trong cc th?p nin qua. Trong m?t m?c ?? l?n, th?i ??i c?a cc th?c h? ? ch?m d?t trong cc n?m 1990 bn c?nh th? k? th? hai m??i ng?n. Cc th?c h? khng cn l cc tham chi?u n?i b?t nh? chng m?t th?i ? l cho cc di?n vin chnh tr? n?a. Ng??c l?i, cc t??ng t??ng th?m vo cch cc di?n vin nh? v?y di?n gi?i th? gi?i hi?n c v t??ng t??ng n nn l th? no. Chng ???c ??c tr?ng b?i tnh l?ng cao, n?i ln (emerge) v t? ti c?u hnh khi ??i m?t v?i cc s? ki?n (Abbas 2019). Trong khi chng c th? ch?a cc y?u t? l thuy?t, th?c h?, hay khng t??ng, chng khc ?ng k? v?i ci sau. Cc th?c h? d?a vo cc gi? thi?t ???c cho l bao trm ton di?n. Cc khng t??ng ???c xy d?ng nh? cc quan ni?m c? k?t v h? c?u v? x h?i. Cc l thuy?t ???c trnh by nh? cc paradigm duy l ???c cho l c? k?t v? tri?t h?c hay khoa h?c. Trong khi cc t??ng t??ng c th? gy c?m h?ng cho cc th?c h?, cc khng t??ng, v cc l thuy?t, v l?n l??t b? ?nh h??ng b?i chng, cc nh th?c hnh ni chung khng ??a ra m?t hnh ?nh ton c?u, c? k?t, v th?ng nh?t, nh?ng l cc phng chi?u phn m?nh, k? c? cc chi?u xc c?m v bi?u t??ng. Cc t??ng t??ng ???c by t? b?i cc ph?n r?ng c?a dn c? v khng c?n ???c ni r rng v? m?t l thuy?t m?ch l?c. Khng gi?ng cc khng t??ng, chng l cc h? c?u khng ?n ??nh t?n t?i tr??c kinh nghi?m. Chng ph? thu?c vo khung c?nh x h?i v chnh tr? m trong ? chng n?i ln, v vo nh?ng kinh nghi?m chnh tr? c?a cc nh th?c hnh. Khi ni?m v? t??ng t??ng l ??c bi?t h?u ch ? ?y, v nhn chung nh?ng ng??i ch? tr??ng s? rt th?m hnh dung cc h? th?ng chnh tr? m c ch? s? ??i di?n m?t ph?n hi?n th?i trong th?c t?. Cc l l? cho s? rt th?m trong chnh tr? g?i nh?ng s? thay ??i m s? v??t xa tr?t t? chnh tr? hi?n th?i. V th? l thi?t y?u ?? xem xt cc nh th?c hnh nh? v?y hnh dung vai tr c?a s? rt th?m s? ?ng nh? th? no trong lo?i n?n dn ch? m h? ch? tr??ng.

M?t Chn tr?i K? v?ng M?i

M?t s? s? ki?n v kinh nghi?m, nh? cc phong tro x h?i hay s? th?c hi?n cc c? ch? th? ch? m?i, c th? gip chuy?n cc t??ng t??ng m m?t th?i ???c xem ? bn l?, khng th?c t?, hay khng ?ng mong mu?n t?i trung tm sn kh?u, v?i hy v?ng ?? xu?t cc l?a ch?n thay th? ?ch th?c (Abbas 2019, p. 254). Nh? chng ta ? th?y trong Ch??ng 3, sau cc th?p nin ??u c?a th? k? th? m??i chn, s? rt th?m h?u nh? bi?n m?t hon ton kh?i chnh tr??ng ? ph??ng B?c Ton c?u. Cc t??ng t??ng m?i lin k?t v?i Khai Sng, ch? quy?n nhn dn, s? ti?n b?, v chnh ph? ??i di?n ? khng c ch? no ?? l?i cho s? rt th?m. Trong ph?n cn l?i c?a th? k? th? m??i chn di v th? k? th? hai m??i ng?n, cc phong tro c?ng ha, khai phng, x h?i ch? ngh?a, c?ng s?n, pht xt, dn ty, v dn t?c ch? ngh?a ??u ? pht tri?n cc t??ng t??ng t? ? s? rt th?m chnh tr? ? hon ton v?ng m?t, v?i m?t ngo?i l? ? Italy m ti s? nh?c ??n mu?n h?n. Ln sng kch ??ng ??u tin bo tr??c s? thay ??i ? do cc s? ki?n 1968 v th?p nin ti?p sau gy ra. Chng ta ? phn tch s?m h?n v? s? rt th?m ???c nh?c t?i ? ?y nh? th? no b?i cc c nhn c l?p nh? Robert Dahl, Peter Dienel, v Ned Crosby, khi s? b?t mn v?i cc n?n dn ch? t? b?n ch? ngh?a v?n quan tr?ng nh?ng cc quan ?i?m cch m?ng ? tn ?i kh?i t?m nhn. ??u tin t??ng ? nh?n ???c s? cng nh?n h?n ch?. Khi, trong cc n?m 1980 v cc n?m 1990, nh khoa h?c chnh tr? James Fishkin k?t n?i s? rt th?m v?i l thuy?t v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, t??ng b?t ??u ???c xem nghim tc h?n trong th? gi?i hn lm ni ti?ng Anh. Trong m?t s? n??c, m?t ln sng th? nh?t c?a cc th? nghi?m ???c ki?m sot h?t s?c v? s? rt th?m do cc nh l thuy?t thi?t k? ? x?y ra. Tuy nhin, t??ng v? cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin ? khng v??t ra ngoi vi vng trn ngo?i ti?p.

Vo ??u cc n?m 2000, tuy v?y, nh?ng s? bi?n ??i l?n ? lm lung lay ph??ng B?c Ton c?u. Ti ? l?p lu?n trong Ch??ng 1 r?ng m?t th?p nin duy nh?t sau s? k?t thc c?a th? k? th? hai m??i ng?n, l l?, r?ng chng ta ? t?i s? ch?m d?t c?a l?ch s?, ???c ?nh d?u b?i chi?n th?ng c?a n?n dn ch? khai phng (h?u nh?) ? m?i n?i, d??ng nh? ? l?i th?i khng th? c?u ch?a ???c r?i (Fukuyama 2012). Cc l?i h?a khng ???c th?c hi?n c?a cc n?n dn ch? Ty ph??ng, s? nghi ng? t?ng ln v? cc ??ng chnh tr? v cc chnh ph? ??i di?n r?ng h?n, nh?ng thay ??i ??a chnh tr? do ton c?u ha gy ra, v cc h?u qu? bi?n ??i kh h?u ? lm thay ??i ?ng k? khng gian kinh nghi?m c?a cc cng dn: ?i?m ngo?t ny trong khng gian kinh nghi?m c l? so snh ???c v? ?? l?n v?i nh?ng g do Cch m?ng Php gy ra (Koselleck 2004). Cc ??nh ch? ?i?n hnh v cc t??ng t??ng c?a th? k? tr??c c v? ? l?i th?i, v?i cc chn tr?i k? v?ng khng cn bao g?m chi?n th?ng c?a chnh ph? ??i di?n kh?p th? gi?i n?a. ?i?u ny c ngh?a l m?nh ??t mu m? cho s? n?i ln c?a cc t??ng t??ng m?i. Cc hnh th?c c? cnh t? l?n cnh h?u c?a ch? ngh?a dn ty ?ang gia t?ng, trong khi cc t??ng t? do ch? ngh?a (libertarian) c?ng ?ang tr?i qua m?t s? Ph?c h?ng, v ?nh h??ng c?a cc t??ng t??ng t?p trung vo kh h?u ti?p t?c t?ng ln. ??ng th?i, s? rt th?m ? ???c nhng trong m?t lo?t cc t??ng t??ng ?ang n?i ln.

Trong th? gi?i Francophone v ln c?n c?a n, Principles of Representative Government (Cc Nguyn t?c c?a Chnh ph? ??i di?n) c?a Bernard Manin (1997) ??a ra m?t s? t??ng ph?n gi?a b?u c? v s? rt th?m t? m?t gc nhn ch? y?u gi?i tch, m khng c b?t c? ??nh no ?? b?o v? s? rt th?m. Chnh ph? ??i di?n ???c trnh by nh? m?t m hnh chnh ph? h?n h?p c s?c b?t xu?t s?c b?t ch?p nhi?u ln sng thay ??i. Trong cc n?m 2000, tuy v?y, cc t??ng t??ng chnh tr? pht tri?n t? cng vi?c l thuy?t ny ? t? ti?t l? l mu thu?n m?t cch ngh?ch l v?i cc ??nh c?a t?p sch ny khi chng ch?n ?? di?n gi?i cng trnh c?a Manin nh? m?t l l? ?ng h? s? rt th?m (Hayat 2019; Chollet and Manin 2019). Cc t??ng t??ng ny ch? y?u ? ???c nui d??ng trong cc gi?i ph?n khng v gi?a vi quan ch?c chnh tr?. Trong th? gi?i Anh-M?, nh? chng ta ? th?y s?m h?n, m?t ln sng th? hai c?a cc th? nghi?m lai, v??t ra ngoi cc ??nh c?a cc nh l thuy?t m hnh, cho php cc nh th?c hnh ?? v??t qu cc niche (ngch) khng t??ng hay hn lm n?i s? rt th?m ???c kh?o st tr??c kia. S? h?p d?n c?a s? rt th?m lan ra kh?p ph??ng B?c Ton c?u, v?i c? ch? ngy cng ???c xem nh? m?t s? ??i m?i dn ch? c s?c m?nh ?? bi?n ??i chnh tr?. Thnh cng qu?c t? c?a cu?n sch c?a David Van Reybrouck Against Elections (Ch?ng cc cu?c B?u c?) (2016) ch?ng nh?n s? thay ??i ny, trong khi c?ng gip t?ng c??ng n. Lin k?t ???c tuyn b? m?c d h?t s?c ?ng ng? (Sintomer 2021) v?i Athens nui ??ng l?c ny: Ch?ng ph?i s? rt th?m ? ?ng m?t vai tr trung tm trong thnh ph? Hy l?p ? sng ch? ra n?n dn ch? ?? Trong m?c ?? ny, s? rt th?m th??ng ???c xem nh? m?t s? quay l?i ngu?n g?c c?a n?n dn ch?, by gi? trong khung c?nh c?a th? k? th? hai m??i m?t.

Tuy v?y, phn tch c?a chng ti v? cc sch, cc bi bo hn lm, cc blog, v bo ch m b?o v? s? rt th?m ? ph??ng B?c Ton c?u ti?t l? khng ph?i m?t, m ba t??ng t??ng khc nhau b?o v? s? rt th?m: Ba t??ng t??ng ny lin h? v?i n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, n?n dn ch? ch?ng-chnh tr?, v n?n dn ch? tri?t ?? m?t cch t??ng ?ng. Cc t??ng t??ng ny l siu qu?c gia v khng ??c th cho b?t k? m?t n??c no, cho d s? truy?n b c?a chng thay ??i ?ng k? t? vng ny sang vng khc.[3] Trong khi t?ng th?, cc t??ng t??ng ny khng th? d? ???c nh x? ln cc l?p tr??ng x h?i c?a cc nh th?c hnh tn thnh chng, ?i?u ny khng c ngh?a r?ng chng ???c phn b? ng?u nhin, ni v? m?t x h?i h?c.

T??ng t??ng th? nh?t, v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, ???c pht tri?n ??u tin bn trong th? gi?i hn lm ti?ng Anh c?a cc n?m 1980. Trong tr??ng h?p ny, m?t m hnh l thuy?t ???c t?o ra, m sau ? ???c k?t h?p v?i cc th?c ti?n truy?n th?ng t? gio d?c bnh dn v ???c cc nh c?i cch n?m quy?n ch?p nh?n, cu?i cng d?n ??n m?t t??ng t??ng c th? ???c chia s? r?ng ri h?n. Vo ??u cc n?m 2020, nh?ng ng??i ch? tr??ng chnh c?a n ? l cc nh hn lm, cc nh th?c hnh n?m quy?n, v cc nh t? v?n thi?t k? v ?i?u ti?t cc minipublic (Gastil and Levine 2005).

T??ng t??ng th? hai, v? n?n dn ch? ch?ng-chnh tr?, c ngu?n g?c t? m?t thu?t ng? ???c ??i chng ha ? ?ng u v?i cng trnh c?a nh v?n Konrd Gyrgy (George Konrad 1984) v ???c dng r?ng ri ? Italy: thu?t ng? ch?ng-chnh tr? (anti-political) xc ??nh l?p tr??ng c?a nh?ng ng??i ph?n ??i chnh tr?, cho r?ng n ch? l m?t s? th?c hnh quy?n l?c, v b?ng s? m? r?ng c?ng ph?n ??i cc ??ng chnh tr? v cc quan ch?c ???c bu. Trong t??ng t??ng t?p th? ny, cc quan ch?c ???c bu ch? t?n tm cho l?i ch c nhn c?a h? v khng ph?i cho l?i ch chung.[4] Cc nh bi?n h? ch?ng-chnh tr? ku g?i nhn dn ?? ginh ???c quy?n l?c b?ng vi?c lo?i b? cc elite chnh tr? v nh? th?, h? cho r?ng, lo?i b? xung ??t, v th? c?c ?oan ha quan ?i?m c?a Konrd, m ch? nh?m t?i vi?c h?n ch? ?nh h??ng c?a chnh tr? nh? lnh v?c quy?n l?c ln x h?i dn s?. T??ng t??ng ny ???c pht tri?n bn ngoi gi?i hn lm v ? khng c ch?ng ch? l thuy?t c?p cao no. N ??c bi?t ph? bi?n gi?a cc phong tro x h?i, cc blogger ch?ng gi?i quy?n th? (anti-establishment), v cc gi?i qu?n l nh?t l nh?ng ng??i tch c?c trong cc cng ngh? m?i th? ??t b?n thn h? ln trn cu?c ?u ?? chnh tr? v nh?ng s? chia tch t?-h?u truy?n th?ng; n c?ng ???c vi l thuy?t gia khng t??ng ho?t ??ng bn ngoi gi?i hn lm ch?p nhn.

Trong t??ng t??ng th? ba, s? rt th?m ???c xem nh? m?t chi?n l??c ?? d?n ??n n?n dn ch? tri?t ??. M?c d t??ng t??ng ny quay l?i t nh?t cc n?m 1960, cho ??n cc n?m 2000, cc nh ho?t ??ng v cc nh l thuy?t b?o v? n ? ??u tin c?nh gic v? m?t cng c? ???c p ??t t? trn xu?ng v ???c thi?t k? ?? khuy?n khch s? ??ng thu?n. T??ng t??ng v? n?n dn ch? tri?t ?? ? ch?p l?y s? rt th?m khi kinh nghi?m b?t ??u cho th?y r?ng m?t s? ngy cng t?ng c?a cc phong tro cng dn b?o v? vi?c rt th?m trong chnh tr? v r?ng, khi ???c k?t h?p v?i n?n dn ch? tr?c ti?p, cc minipublic c th? d?n ??n s? thay ??i x h?i v kinh t? th?t s?, nh?t l trong cc ph??ng th?c s?n xu?t v tiu dng. H?u nh? nh? gi?ng t??ng t??ng th? hai, t??ng t??ng th? ba ny ? th?y s? thu ht gi?a cc phong tro x h?i v cc blogger ch?ng gi?i quy?n th?; tuy v?y, ph?n l?n th?i gian nh?ng ng??i ?ng h? n ??n t?, hay thu?c v?, cc phong tro chnh tr? cnh t? v xanh. T??ng t??ng ny c?ng hi?n di?n gi?a cc nh th?c hnh m ln cc v? tr quy?n l?c nh? cng vi?c c?a h? trong cc phong tro x h?i v vi?c t? ch?c c?ng ??ng. N ph? bi?n gi?a cc nh l thuy?t v? n?n dn ch? tri?t ?? ???c phong tro lao ??ng truy?n th?ng ??nh hnh nh?ng nh?y c?m v?i t?m quan tr?ng c?a s? th?o lu?n cn nh?c dn ch?.

Cc l l? Chung cho s? Rt th?m

V? ton c?u, ba t??ng t??ng chia s? vi t??ng then ch?t v? gi tr? c?a s? rt th?m, m gi?i thch lm sao chng ??u c th? thc ??y t??ng trong khi m?t khc c v? hon ton ??i l?p nhau. S? bi?n minh tn gio c?a s? rt th?m b? m?t tn nhi?m trong th? k? th? hai m??i m?t, hai l l? bao qut th?ng nh?t chng m?t cch khng ng?c nhin lin h? ??n cc l do chnh cn l?i m ? thc ??y s? dng rt th?m trong l?ch s?: b?o ??m tnh v t? v thc ??y s? bnh ??ng.

T?t c? ba t??ng t??ng ??u ??ng v? gi tr? c?a tnh v t? lin k?t v?i s? rt th?m. ?i?u ny ???c nh?n m?nh ??c bi?t b?i cc nh ch? tr??ng n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c hay n?n dn ch? ch?ng-chnh tr?, nh?ng trong m?c ?? t h?n, n c?ng l ph?n c?a l l? ???c cc nh dn ch? c?p ti?n dng. Vo lc khi cc ??ng chnh tr?, m?t c? s? qu?n chng c?a chng, b? m?t ??i ?a s? cng dn xem nh? b? cc l?i ch ??c bi?t (c nhn hay ??ng) thc ??y h?n l l?i ch chung, v khi h? th?ng b?u c? d??ng nh? b? h? thnh m?t tr ch?i lobby v b phi, th s? rt th?m c th? ???c xem nh? m?t c? ch? v t? t?o thnh cc minipublic g?m cc c nhn khng c cc s? nghi?p chnh tr? hay cc lin k?t b phi. ?i?u ny v th? h?n ch? ph?m vi v tc ??ng c?a cc cu?c ??u tranh quy?n l?c trong khi cho php cc ki?u ??i di?n m?i ny ?? lm vi?c h??ng t?i l?i ch chung.

L?i xc nh?n r?ng vi?c rt th?m ??a ??n s? bnh ??ng tri?t ?? c?a cc bn lin quan c?ng hi?n di?n trong ba t??ng t??ng. S? rt th?m cho php nh?ng ng??i th??ng, nh?t l t? cc nhm d??i, ?? ???c ch?n, trong khi h? khng c c? h?i no trong h? th?ng b?u c? truy?n th?ng b? cc chnh tr? gia chuyn nghi?p sinh vo cc giai c?p elite ??c quy?n ha. Truy?n th?ng n?i ti?ng, m quay l?i t?n Athens, ?ng gp vo t??ng t??ng ny. D?a vo tuyn b? n?i ti?ng c?a Aristotle r?ng s? rt th?m l dn ch? v b?u c? l qu t?c, m?t quan ni?m mu?n h?n ???c p d?ng b?i Montesquieu v Rousseau cc nh t? t??ng m c?ng ???c trch kh th??ng xuyn h?u h?t nh?ng ng??i ch? tr??ng rt th?m ngh? r?ng cng c? ny v?n l bnh qun v nh? th? dn ch?. S?c m?nh c?a t??ng ny ? h?u nh? khng b? cc bi h?c l?ch s? lm cn ?i, m?c d cc bi h?c ? cho th?y r?ng s? rt th?m ? th??ng ???c th?c hnh trong cc gi?i nh?, ?ng kn nh? m?t ph??ng ti?n ?? phn b? quy?n l?c gi?a cc elite. Th?c ra, ph??ng trnh s? rt th?m b?ng n?n dn ch? d??ng nh? c l v? m?t tr?c gic d??i cc hon c?nh ???ng th?i: v t?t c? cc cng dn c ti?m n?ng ???c ch?n, vi?c rt th?m m? r?ng gi?i c?a nh?ng ng??i bnh ??ng ra t?t c? cc cng dn tr??ng thnh.

? trn h?t l l do c?n b?n c?a s? bnh ??ng chnh tr? lin h? v?i s? l?y m?u ??i di?n ???c c? ba t??ng t??ng chia s?. S? rt th?m ??t l t??ng c? v? s? ??i di?n m t? quay l?i ch??ng trnh ngh? s?. Nh? chng ta ? th?y, nh? n ???c th?c hnh trong th? gi?i ngy nay, s? rt th?m t??ng ph?n r r?t v?i s? dng l?ch s? c?a n, m ? khng lin k?t qu trnh v?i s? ??i di?n m t?. T? gc nhn ny, s? rt th?m cho php m?t lo?i ??i di?n khc v?i b?u c? ??i di?n. Cc cu?c b?u c? c khunh h??ng ch?n cc c nhn ???c tuy?n m? t? cc giai c?p th??ng l?u c?a x h?i m?t xu h??ng ? ?ng gp to l?n cho cu?c kh?ng ho?ng hi?n th?i v? tnh chnh ?ng c?a chnh ph? ??i di?n, v cc ??ng chnh tr? khng cn c v? ??i di?n cho b?t k? ai t? giai c?p th?p h?n hay giai c?p lao ??ng n?a. Khi k?t h?p v?i s? ??i di?n m t?, s? rt th?m cho php s? bao g?m cc gi tr? v nh?ng kinh nghi?m s?ng c?a cc cng dn th??ng trong t?t c? s? ?a d?ng c?a h?. N nh? th? l m?t ??i l? h?a h?n ?? ?em l?i s?c s?ng m?i cho cc n?n dn ch? trong kh?ng ho?ng. Hnh th?c ??c th ny c?a s? ??i di?n v??t xa h?n php phn ?i s? tham gia/s? ??i di?n: Cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin khng ph?i l ??ng ngh?a v?i n?n dn ch? tr?c ti?p.

M?t s? suy di?n c v? h?p logic t? t??ng v? m?u ??i di?n l, cc minipublic th? hi?n n?n dn ch? nh?n th?c (epistemic) b?ng vi?c cho php cc quan ?i?m ?a d?ng ?? tranh lu?n d??i cc hon c?nh t?a-l t??ng (quasi-ideal).[5] L l? ny l chung cho h?u h?t cc nh ??u tranh cho s? rt th?m, cho d m?t s? ng??i trong phe ch?ng-chnh tr? mi?n c??ng h?n ?? tn thnh n. Th?c ra, khng gi?ng cc s? dng l?ch s? c?a s? rt th?m (cc ta n Athen c? x?a, cc h?i ??ng b?u c? Florentine t? cu?i th? k? th? m??i ba ??n gi?a th? k? th? m??i l?m, ch?ng h?n), ngy nay, cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin lun ???c dng chung v?i cc bi?n php ?? b?o ??m s? th?o lu?n cn nh?c ch?t l??ng cao: Thng tin t? t?t c? cc bn ???c lm cho s?n c, cc quan ?i?m mu thu?n ???c l?ng nghe, cc phin ??i h?i ??ng xen k? v?i cc th?o lu?n nhm nh?, s? ti?t ch? ???c cung c?p ?? khuy?n khch m?i ng??i pht bi?u v l?ng nghe m?t cch c ?i c l?i. Cc cng dn th??ng c?a cc minipublic ???ng th?i v th? l m?t v d? minh h?a v? tr khn c?a ?m ?ng v c kh? n?ng ?? pht tri?n m?t s? th?o lu?n cn nh?c m ch?t l??ng c?a n th??ng l t?t h?n s? th?o lu?n c?a cc h?i ??ng ???c bu (Landemore 2012).

Tuy v?y, v??t xa h?n cc l l? chung ny, ba t??ng t??ng phn k?, cu?i cng d?n ??n cc t?m nhn ??i l?p v? chnh tr? v x h?i, c?ng nh? ??n cc quan ni?m khc nhau v? vai tr m s? rt th?m nn ?ng bn trong cc t?m nhn ?.

N?n Dn ch? Th?o lu?n cn nh?c

L do c?n b?n ??u tin c?a s? bnh ??ng dn ch? m chng ta ? phn tch trong ?o?n tr??c, c? th? l dng cc minipublic ?? nh?n ???c cc m?u ng?u nhin hay cc m?t c?t ngang h?p l c?a nhn dn, l trung tm cho t??ng t??ng v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c. t??ng chnh ??ng sau n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c l tnh chnh ?ng dn ch? c?a c?a b?t k? quy?t ??nh cho tr??c no s? l?n h?n n?u quy?t ??nh ??t ???c ti?p sau s? th?o lu?n cn nh?c ch?t l??ng cao, am hi?u, minh b?ch, v bao hm. S? th?o lu?n ? ph?i d?a vo s? tn tr?ng l?n nhau v cho php ?nh h??ng ngang nhau c?a t?t c? nh?ng ng??i tham gia (v nh? th? khng c b?t c? s? b?t ??i x?ng lu di no v? m?t quy?n l?c hay s? th?ng tr?). ki?n ???c ch?p nh?n hay quy?t ??nh ???c ??a ra sau lo?i th?o lu?n cn nh?c ny c v? l t?t h?n ki?n ???c ch?p nh?n hay quy?t ??nh ???c ??a ra tr??c ? (hay khng c) s? th?o lu?n cn nh?c. ?i?u ny c ngh?a r?ng s? rt th?m m khng c th?o lu?n cn nh?c s? ch? c s? quan tm h?n ch?. Nh? chng ta ? th?y, cc nh l thuy?t s?m c?a n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c Habermas ? hng ??u ? khng h? quan tm ??n s? rt th?m. Tuy v?y, kh nhanh chng cc nh l lu?n th?o lu?n cn nh?c qu?ng b cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin ? ti?n t?i m?t cch thuy?t ph?c ?? trnh by chng nh? s? hi?n thn t?t nh?t c?a n?n dn ch? nh?n th?c. H? ? ??i chng ha cc t??ng c?a h? gi?a m?t s? t?ng ln c?a cc quan ch?c chnh tr? v cc nh c?i cch ???c bu, m th??ng ???c hu?n luy?n trong l?nh v?c gi?i quy?t xung ??t h?p tc v gio d?c t? cch cng dn tham gia.

Ph?n l?n, cc nh c?i cch, m ban ??u ? thi?t l?p cc minipublic th?o lu?n cn nh?c, ? c cc tham v?ng khim t?n h?n cc nh sng ch? ra c? ch?. Nhn chung h? ? xem cc minipublic nh? ch? cc b? sung cho chnh ph? ??i di?n. Nh? ???c phc h?a trong v s? bi pht bi?u v v?n b?n, cc minipublic ???c thi?t k? ?? thi?t l?p m?t cng lu?n am hi?u, trong khi vi?c ra quy?t ??nh ???c ?? l?i, trong m?t pha ti?p sau, cho cc quan ch?c ???c bu. ki?n am hi?u ny ???c xem nh? t?n t?i trong s? ??i l?p v?i cc phong tro ph?n khng v ki?n c?a cng chng r?ng h?n nh? ???c by t? trong cc cu?c th?m d d? lu?n, cc cu?c tr?ng c?u dn , hay trn ???ng ph? (cng lu?n ???c xem nh? d? b? thao tng, c kh? n?ng b? ?nh h??ng c?a cc xc c?m, v ni chung khng am hi?u). Ch?ng l?i cc ch? trch c?a cc nh ho?t ??ng th?o lu?n cn nh?c m v?n trung thnh v?i s? di?n gi?i Habermasian ??u tin t?p trung vo l?nh v?c cng r?ng h?n (Chambers 2009; Lafont 2020), v v tc ??ng c?a ln sng th? nh?t c?a cc minipublic th?o lu?n cn nh?c ? v?n kh h?n ch?, cc nh l thuy?t c?a n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c trong cc n?m 2010 ? l?y m?t b??c ngo?t c tnh h? th?ng v ? b?t ??u kh?ng kh?ng v? s? c?n ?? pht tri?n nhi?u khng gian th?o lu?n cn nh?c ???c k?t n?i, trong ? cc minipublic ch? l m?t s? th? hi?n (Mansbridge and Parkinson 2012). K?t h?p v?i m?t s? hi?u th?c t? h?n v? s? th?o lu?n cn nh?c m bao g?m cc cu?c th??ng l??ng ???c ti?n hnh bn trong m?t khung kh? th? t?c cng b?ng (h?n l ph?n ??i s? tranh ci v s? m?c c?) (Mansbridge et al. 2010) v m?t s? hi?u ch?c n?ng c?a cc h? th?ng th?o lu?n cn nh?c (d?a vo m?t s? phn cng lao ??ng gi?a cc khng gian th?o lu?n cn nh?c khc nhau), s? thay ??i ny gip ?? cn ch?nh l thuy?t th?o lu?n cn nh?c v?i th?c ti?n c?a cc nh c?i cch, cc nh th?c hnh, v cc nh t? v?n m khng th? thi?u ???c cho s? t? ch?c cc minipublic. Qua s? lai ha, l thuy?t n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c ? d?n ??n m?t t??ng t??ng ngy cng m?nh m?. Trong 2020, m?t bo co do OECD cng b? ? minh h?a ?i?u ny. N ku g?i s? thnh l?p cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin, cho r?ng, n?u ???c th? ch? ha, [chng] c ti?m n?ng ?? gip gi?i quy?t m?t s? trong nh?ng tc nhn then ch?t c?a tnh tr?ng kh ch?u dn ch? ???c phc h?a trong d?n nh?p ny: trao ti?ng ni v n?ng l?c hnh ??ng cho m?t d?i r?ng h?n nhi?u c?a cc cng dn; xy d?ng l?i s? tin c?y vo chnh ph?, v d?n ??n tnh chnh ?ng h?n v s? ra quy?t ??nh cng hi?u qu? h?n (OECD 2020, p. 25).

T??ng t??ng ny v?n ???c ?nh d?u b?i g?c r? c?a n v khng ???c thi?t k? ?? xi gi?c s? huy ??ng qu?n chng. Tr??c tin v trn h?t, n lin quan ??n cc c nhn m trong m?t v? tr quy?n l?c v g?i r?ng nh?ng ng??i ? nn di?n gi?i l?i cc gi tr? t?o thnh n?n t?ng c?a tnh chnh ?ng dn ch?, v, do ?, h? c?ng nn c?i cch cc ??nh ch? hi?n c. X h?i hi?n ??i ???c xem nh? m?t c?u trc ph?ng khng c cc m?i quan h? quy?n l?c (m?t quan ni?m h?u nh? ch?ng bao gi? ???c dng), m?t c?u trc c cc b?t bnh ??ng h?n ch? nh?ng m?t s? ?a nguyn c?a cc l?i ch v cc gi tr?. Cc n?n dn ch? khai phng ?i?m tham chi?u cho t??ng t??ng ny ???c gi? thi?t ?? ??i di?n ch? ngh?a ?a nguyn ny trong m?t khung c?nh ???c ?i?u ti?t t?t v yn bnh m cho php cc s? th??ng l??ng ???c c?u trc gi?a cc nhm l?i ch khc nhau v m?t h? th?ng th?o lu?n cn nh?c su r?ng. Trong th? k? th? hai m??i m?t, tuy nhin cc n?n dn ch? ph?i thch nghi, ?? khng b? m?t kh?ng ho?ng v? tnh chnh ?ng tiu di?t. S? thay ??i ny ph?i t? t?, v s? th?o lu?n cn nh?c cng khai ph?i ?ng m?t vai tr trung tm. Ta ph?i d?ng ln m?t h? th?ng th?o lu?n cn nh?c g?p l?i t?t c? cc ki?u th??ng l??ng v h??ng chuy?n cc xc c?m chnh tr?, trong khi b?o t?n s? ?a nguyn c?a cc l?i ch v cc gi tr?, khuy?n khch s? gi?i quy?t xung ??t h?p tc, v thc ??y cng l x h?i. T??ng t??ng v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c l?y m?t quan ?i?m n??c ?i v? cc ??ng chnh tr?: M?t m?t, cc ??ng by t? s? ?a nguyn c?a cc l?i ch v cc gi tr?, nh?ng m?t khc, s? ti?n ha hi?n th?i c?a chng ngy cng c r?i ro bi?n ??i chng thnh cc b phi thu?n ty ch? quan tm b?o v? cc l?i ch ??c bi?t. Theo ngh?a ?, cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin c th? gip c?i thi?n chnh ph? ??i di?n, nh? ph?n c?a d? n l?n h?n d?ng ln m?t h? th?ng th?o lu?n cn nh?c. Chng l m?t trong nh?ng s? hi?n thn th? ch? ?? lng ?? cnh nh?t c?a n?n dn ch?, v c?a s? ??ng thu?n v b?t ??ng duy l. T??ng t??ng ny t? cho l ??i l?p v?i ch? ngh?a dn ty.

Cu?i cng, nn l?u r?ng khi cc th? nghi?m di?n ra su?t cc n?m 2010, t??ng t??ng v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c ? ti?n ha ?ng k? v? m?t ?i?m. Gi?a c? cc nh th?c hnh v nhi?u nh l lu?n, cc minipublic cho ??n nay ? th? hi?n m?t lo?i ch? ngh?a tinh hoa (elitism) th?o lu?n cn nh?c: t??ng v? n?n dn ch? tr?c ti?p ? g?i ra r?t nhi?u s? hoi nghi, v nhi?u ng??i tin r?ng cc cng dn th??ng khng th? th?o lu?n cn nh?c m?t cch duy l tr? phi cc ?i?u ki?n l l t??ng (chng ta ? th?y r?ng l?p lu?n ny ???c nhi?u thnh vin c?a H?i ngh? Cng dn Php v Kh h?u chia s?). Cc minipublic ch? y?u ???c thi?t k? ?? l cc ph?n b? sung cho n?n dn ch? ??i di?n. M?t m?t, kh?ng ho?ng ??i di?n t?ng ln, v m?t khc cc th? nghi?m dn ch? ph?n l?n thnh cng m k?t h?p cc minipublic v cc cu?c tr?ng c?u dn , ? bu?c t??ng t??ng ny ?? hnh dung m?t s? bi?n ??i r?ng h?n m tch h?p s? trao quy?n ti?m n?ng cho cc minipublic g?n m?t thi?t h?n v?i cc qu trnh ra quy?t ??nh, hay th?m ch ???c th? ch? ha nh? l th? cho H?i ??ng Cng dn th??ng tr?c ???c thnh l?p trong C?ng ??ng ni ti?ng ??c c?a B? v cc ?y ban chung c?a qu?c h?i c?a Brussels.[6] Bo co OECD v bi di?n thuy?t c?a T?ng th?ng Macron cng b? s? ??n c?a n?n C?ng ha th?o lu?n cn nh?c th??ng xuyn[7] l hai v d? paradigmatic v? t??ng t??ng ny.

N?n Dn ch? ch?ng-Chnh tr?

T??ng t??ng v? n?n dn ch? ch?ng-chnh tr? b?t ngu?n t? m?t quan h? l?a ch?n (elective affinity) v?i l do c?n b?n th? hai c?a s? bnh ??ng dn ch?, s? t?n t?i c?a l??ng tri (common sense) bnh th??ng ???c t?t c? cc cng dn chia s?. T??ng t??ng ny l c? h?n t??ng t??ng g?n v?i n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, v n ???c ??a ln b?i ??ng chnh tr? u chu ??u tin b?o v? s? quay l?i chnh tr? c?a s? rt th?m, Fronte dellUomo Qualunque [M?t tr?n Dn Th??ng], ???c Guglielmo Giannini l?p ra trong 1945 ? Italy. ??ng trong th?i gian ng?n ? l ??ng th? n?m ???c lng dn nh?t ? Italy, chi?m h?n 5 ph?n tr?m t?ng s? phi?u trong b?u c? Qu?c h?i L?p hi?n 1946. ??ng ny ? gip ??i chng ha hai thu?t ng? ti?p t?c ???c dng mu?n h?n theo cch ph?n l?n mi?t th?: qualunquismo, m c th? ???c d?ch nh? ch? ngh?a m?i th? v trnh by m?t thi ?? th? ? v khinh th? ??i v?i cc v?n ?? chnh tr? v x h?i, v antipolitica, c ngh?a m?t s? bc b? tri?t ?? cc ??ng chnh tr? v t??ng r?ng ng??i ta ph?i v??t qu chnh tr? ?? thi?t l?p m?t h? th?ng ph?c v? l?i ch chung.[8]

Trong t??ng t??ng c?a Giannini, chnh tr? ??ng phi ch? l m?t tr h?, v khng s? khc bi?t c?n b?n no tch bi?t cc n?n dn ch? b?u c? kh?i cc ch? ?? ??c ?on. Qu?n chng b? lm nh?c ???c xi gi?c ?? t? gi?i phng mnh kh?i s? chuyn ch? c?a cc chnh tr? gia. M?t khi ch? ?? ??u s? (oligarchy) nh? ny b? l?t ??, x h?i hi?n ??i c th?, theo m?t logic Saint-Simonian, thay th? chnh ph? c?a cc c nhn b?ng s? qu?n l c?a cc th?.[9] ?? ki?m sot cc qu?n tr? vin ny, Giannini (2002, pp. 6061, 74, 138139, 151160) ni thm, t?t c? ci c?n l m?t k? ton vin t?p th?: ng ? hnh dung vi ??i di?n t? c?ng ??ng, ???c ch?n ng?u nhin v lun phin nhanh cc v? tr, v m?i ng??i tr??ng thnh ???c khai sng v?a ph?i ??u c ?? n?ng l?c cho nhi?m v? ny.[10]

T??ng t??ng ny sau ? ???c Peter Dienel khai thc khi ng ??a ra l l? ?ng h? cc t? l?p k? ho?ch. Khi cc chn tr?i k? v?ng b? l?t ng??c trong cc n?m 2000, t??ng t??ng ny tr? nn r?t n?i ti?ng. N ? ???c ??ng Phong tro N?m Sao ch?p nh?n ? Italy. Gi?a s? thnh l?p ??ng trong 2009 v s? ti?p c?n c?a n ??n cc v? tr chnh ph? trong 2018, n ? nh?t qun thc ??y s? rt th?m trong chnh tr?. N ? kh c ?nh h??ng ??n cc h?i ngh? cng dn Icelandic trong 2009 v 2010 (Cordier 2020). T??ng t??ng ch?ng-chnh tr? v t??ng t??ng qu?n l c?ng ? tm th?y ???ng c?a n vo hng tr?m blog ch?ng gi?i quy?n th? m khng c b?t k? lin k?t chnh tr? no (th??ng ???c nh?ng ng??i trong th? gi?i cng ngh? v?n hnh), v nhi?u gi?i khng t??ng khng-hn lm tm cch v??t ra ngoi s? chia tch chnh tr? T?-H?u truy?n th?ng. Cc v d? g?m nh sinh thi h?c Ernest Callenbach v nh sng l?p MasterCard Michael Phillips, nh?ng ng??i trong 1985 ? c?ng tc ch?p bt m?t cng trnh quan tr?ng ???c trch th??ng xuyn trong nh?ng nghin c?u qu?c t? v? rt th?m (Callenbach and Phillips 2008). T??ng t?, nhi?u sch ?? xu?t cc m hnh chnh tr? d?a vo s? rt th?m ? ???c nh xu?t b?n Anh Imprint Academic c tr? s? ? Exeter cng b?.

Khng gi?ng n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, t??ng t??ng ny b? th? phao b?i m?t s? bc b? tri?t ?? cc ??ng chnh tr? v chnh ph? ??i di?n, m c? hai b? lin k?t v?i tham nh?ng, cc b phi, v cc elite t? x?ng lm vi?c ?? b?o v? cc l?i ch ??c bi?t. T??ng t??ng ch?ng-chnh tr? nh? th? ku g?i m?t s? thay ??i l?t ?? tri?t ?? ch? ?? ??u s? chnh tr? (trong m?t s? bi?n th? t? khuynh h?n, ch? ?? ??u s? t? b?n ch? ngh?a c?ng b? nh?m m?c tiu). Theo quan ?i?m ny, trong khi x h?i hi?n th?i c?a chng ta b? cc cu?c ??u tranh quy?n l?c gi?a nhn dn v elite c?u trc, nhn dn khng b? chia r? b?i nh?ng c?ng th?ng c? b?n hay m?t s? ?a nguyn c?a cc l?i ch v cc gi tr?. V th?, cc minipublic g?m cc cng dn th??ng ???c ch?n ng?u nhin c th? tr? thnh s? hi?n thn th? ch? ?? lng ?? cnh nh?t c?a s? qu?n tr? cc th? v s? ??ng thu?n h?p l. M?t s? ng??i cho r?ng cc minipublic th?c ra l s? hi?n thn duy nh?t c?a ci sau, cn nh?ng ng??i khc (nh? cc Gilets jaunes) tin r?ng cc minipublic nn ???c k?t h?p v?i n?n dn ch? tr?c ti?p. S? rt th?m v cc sng ki?n cng dn nh? th? c th? thu?c v? cng t??ng t??ng: ? ?y, nhn dn ???c xem nh? t?ng (sum) h?p nh?t, khng c cc s? chia tch ??ng phi, khng c cc th?c h?, c?a cc c nhn t? do m ch c?a h? c th? ???c xc ??nh dng m?t c? ch? ??n gi?n m ho?c h?i h? m?t cu h?i hay ch?n ng?u nhin m?t s? no ? gi?a h? ?? th?o lu?n cn nh?c nhn danh h? (Hayat 2018b).

?y c?ng l l do v sao m?t s? gi?i ch?ng-chnh tr? t??ng ??i khng xc ??ng b?i cc t??ng n?n dn ch? nh?n th?c v s? ??i di?n m t? nh? d?a vo s? l?y m?u ??i di?n, thay vo ? cho r?ng s? rt th?m c th? tnh ??n s? hi?n di?n c?a b?t c? ai, h?n l m?t vi th? gi?i ?a d?ng v? m?t x h?i c?a dn c?. Ch? ngh?a ch?ng x h?i h?c (anti-sociologism) ny gi?i thch v sao t??ng t??ng ny ???c chia s? c? b?i cc quan ?i?m qu?n l v b?i nh?ng ng??i khc m d?a vo Jacques Rancire hay truy?n th?ng v chnh ph?. Ci sau pht tri?n m?t l thuy?t v? n?n dn ch? t?p trung vo xung ??t chnh tr? v khi ni?m ha s? rt th?m nh? m?t ??nh ch? dn ch? mang l?i cng l cho nh?ng s? tnh c? c?a tr?t t? chnh tr? v nh?n m?nh tr??c tin v trn h?t ??n n?ng l?c qun bnh tri?t ?? c?a t?t c? cc cng dn ?? cai qu?n. Xung ??t ny khng ph?i l ph?n c?a cc quan h? th?ng tr? ???c xc ??nh v? m?t x h?i h?c, m di?n ra trong s? ??i l?p gi?a nh?ng ng??i khng c ph?n lin quan ??n quy?n l?c nh n??c v ch? ?? ??u s? ??c quy?n ha quy?n l?c. M?t cch ngh?ch l ?i?u ny cho php cc di?n vin ch?ng-chnh tr? ?? huy ??ng l thuy?t c?a Rancire: cc di?n vin ny chia s? lu?n ?? c?a ng v? ch?t l??ng dn ch? c?a s? rt th?m v t? ch?i m?t phn tch x h?i h?c v? s? chia r? n?i b? c?a nhn dn, nh?ng lm v?y trong khi hnh dung m?t x h?i t??ng lai khng c xung ??t, m?t k?t lu?n xa l? su s?c v?i t? duy c?a Rancire.

Cng logic lm c? s? cho cc b?i th?m ?on nhn dn trong cc th? k? th? m??i tm v m??i chn, s? phn x? gi?a nh?ng ng??i ngang hng, v?n m?nh trong t??ng t??ng ny. M?t s? di?n vin cho r?ng nh?ng ng??i thu?c v? cc ??ng, cng ?on, hay NGO nn b? thch th?c khi ???c rt th?m. Ngoi ra, m?t s? tc gi? khng ??c bi?t quan tm ??n th?o lu?n cn nh?c. ??i v?i h?, s? rt th?m l m?t d?ng c? v?n khuy?n khch n?n dn ch?: m?t cch th?c ch?t v t? ??ng s? rt th?m ng?n ch?n nh?ng ng??i giu kh?i vi?c ??c quy?n ha quy?n l?c v tch t? ??c quy?n. Nh?ng ng??i giu (1 ph?n tr?m) t? nhin thch h? th?ng b?u c?. Nh?ng ng??i ngho (99 ph?n tr?m) nn b?o v? s? rt th?m c?ng t? nhin nh? v?y[11]: nh?t l v ch? s? rt th?m s? cho php cc ??i di?n ?? th?t s? l cc ??y t? c?a cc cng dn h?n l cc ng ch? c?a h?.[12]

N?n Dn ch? Tri?t ??

N?n dn ch? tri?t ?? l m?t t??ng t??ng c? x?a, v?i g?c r? c?a n trong phong tro lao ??ng th? k? th? m??i chn, nh?ng c?ng l t??ng t??ng tr?i nghi?m s? h?i sinh quan tr?ng trong cc n?m 1960 v cc n?m 1970 nh? cc ch? trch m?i v? c? n?n dn ch? t? b?n ch? ngh?a v ch? ngh?a x h?i ??c ?on. Tuy vy, vi?c n d?a vo s? rt th?m l t??ng ??i m?i ?y, v ban ??u cc nh l lu?n v nh ho?t ??ng nh? nhau ? d d?t ?? ch?p nh?n m?t c? ch?, m c?n ???c elite cai tr? th?c hi?n t? trn xu?ng v ???c l thuy?t th?o lu?n cn nh?c mch b?o c th? thc ??y s? ??ng thu?n lm h?i n?n dn ch? tranh ??u (agonistic) v s? bi?n ??i tri?t ??. Ch? y?u trong cc n?m 2010 m?t t??ng t??ng v? n?n dn ch? tri?t ?? g?m s? rt th?m m?i b?t ??u pht tri?n, ???c vi v?n b?n s?m c?ng nh? kh?ng ho?ng t?ng ln c?a ??i tin phong v, tr??c h?t v trn h?t ???c ln sng th? nghi?m th? hai, truy?n c?m h?ng. Cc ranh gi?i gi?a th? gi?i hn lm v th? gi?i nh ho?t ??ng l x?p khi ni ??n t??ng t??ng v? dn ch? tri?t ??. John Gastil and Erik Olin Wright (2019a) cng b? m?t tuyn ngn l lu?n t?p th? khai thc t??ng v? m?t c? quan l?p php ???c ch?n ng?u nhin t? cc quan ?i?m khc nhau ny. Tuy v?y, m?t s? nh l lu?n v th?c hnh n?n dn ch? tri?t ??, nh? Chantal Mouffe v igo Errejn, v?n hoi nghi hay ph?n ??i s? rt th?m (Costa Delgado 2017a).

T??ng t??ng v? n?n dn ch? tri?t ?? c?ng bao g?m l do c?n b?n th? nh?t cho s? bnh ??ng dn ch?, s? t?o ra cc minipublic m cho php m?t m?u ??i di?n hay m?t m?t c?t ngang h?p l c?a cc cng dn th??ng ?? ti?n hnh s? th?o lu?n cn nh?c ch?t l??ng cao, th? hi?n s? khn ngoan nh?n th?c c?a nhi?u ng??i, v ??i di?n nhn dn ni chung. Tuy v?y, ng??c v?i t??ng t??ng v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, cc nh dn ch? tri?t ?? c?ng ?i l?i l do c?n b?n th? ba c?a s? bnh ??ng dn ch?, v nh? th? bao g?m s? rt th?m trong m?t quan ?i?m r?ng h?n v ???c hi?n ??i ha v? chnh ph?-t? qu?n. Ch?n ?on c?a h? v? tnh hnh hi?n th?i l hon ton khc v?i ch?n ?on c?a nh?ng ng??i ch? tr??ng n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c. H? cho r?ng n?n dn ch? ho?t ??ng trong m?t th? gi?i b?t cng su s?c ???c cai tr? b?i cc m?i quan h? quy?n l?c gi?a m?t m?t cc elite chnh tr?-kinh t?, v m?t khc nhn dn (nh?t l cc giai c?p d??i [subaltern]) (Fung 2005). Trong cc x h?i nh? v?y, vi?c tin r?ng s? thay ??i c th? ch? x?y ra qua s? th?o lu?n cn nh?c dn ch? l m? t??ng.

Tnh hnh ny ng? r?ng s? bi?n ??i ??ng th?i c?a chnh tr? v x h?i ph?i ???c hnh dung (Wright 2019), v r?ng chnh tr? c m?t chi?u tranh ??u (agonistic dimension). Tuy nhin, ng??c v?i ci ???c nh?ng ng??i ch? tr??ng n?n dn ch? ch?ng-chnh tr? tranh ci, cc mu thu?n bn trong nhn dn (Mao 1957) l r v hi?n di?n th?t s? trong cc x h?i ngy nay. S? phn t?ng x h?i v cc s? chia tch chnh tr? khng th? ???c quy cho s? ??i l?p thu?n ty gi?a 1 ph?n tr?m v 99 ph?n tr?m. Cc mu thu?n chnh tr? v ch? ngh?a hi?u chi?n (agonism) s? khng bi?n m?t trong m?t x h?i cng b?ng h?n ci sau s? v?n ???c ?nh d?u b?i s? ?a nguyn c?a cc l?i ch v cc gi tr?. Chnh tr? s? ch?ng bao gi? ???c quy gi?n v? s? qu?n l cc th? v s? duy tr ??c tnh xc c?m v bi th?m c?a n, nh? Castoriadis (2008) v Moreno Pestaa (2019) ? m t? chnh tr? Athen.

Dn ch? ha n?n dn ch? t?o thnh m?t khng t??ng th?c t? (real utopia) (Wright 2010), m?t chn tr?i c?a s? bi?n ??i tri?t ?? m khng th? ??t ???c v?i t? cch nh? v?y nh?ng tuy nhin chng ta ph?i ph?n ??u ti?n t?i n. Chi?n l??c ny ?i h?i cc c?i cch cch m?ng (Gorz 1968), m khng c ni?m tin r?ng m?t m?t trung tm duy nh?t c th? tch h?p t?t c? cc di?n vin, hay r?ng m?t th?i kh?c quy?t ??nh duy nh?t c th? l?t x h?i ngy nay thnh m?t th? gi?i l t??ng. S? bi?n ??i tri?t ?? c th? ???c hnh dung nh? m?t h? sinh thi, song chnh t??ng v? m?t h? th?ng l mu thu?n v?i t??ng t??ng v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c: Thay v d?a vo s? phn cng lao ??ng hi ha, m?t h? sinh thi pht tri?n trong m?t cn b?ng mong manh, lin t?c tm cch v??t qua cc s? c?ng th?ng, cc k? s?n m?i, v con m?i, v n?i s? ??a vo cc y?u t? m?i xung ??t v?i cc ?i?u ki?n hi?n t?n c th? lm thay ??i ??ng l?c h?c t?ng th?. Vi?c lin k?t c? cc ??nh ch? v cc phong tro ph?n khng c?p ti?n l?i v?i nhau, hay cc th?i kh?c th?o lu?n cn nh?c v lu?n chi?n l?i v?i nhau, l m?t thch th?c, v trong khi l khng th?c t? ?? gi? thi?t r?ng cc c?ng th?ng v?n c s? ???c gi?i quy?t tr?n tru, ph?i ???ng ??u v?i thch th?c ny (Felicetti and Della Porta 2019). D??i nh sng ny, s? th?c l phong tro Extinction Rebellion b?o v? c? s? b?t tun dn s? v cc h?i ngh? cng dn ???c ch?n ng?u nhin l hnh m?u. V th?, gi tr? c?a tnh v t? th??ng ???c quy cho cc minipublic th?o lu?n cn nh?c b? t??ng ??i ha: Tnh kh?n c?p c?a s? bi?n ??i x h?i v sinh thi bi?n minh cho s? th?c l cc nh ho?t ??ng sinh thi c?p ti?n t?o cc lin k?t v?i cc thnh vin c?a H?i ngh? Cng dn v Kh h?u, hay s? chnh tr? ha x?y ra trong H?i ngh?. Th? k? th? hai m??i cho th?y r?ng ng??i ta ph?i v??t xa h?n cc truy?n th?ng Schmittian hay Leninist v?n thc nhi?u phong tro cnh t? c?p ti?n.[13] Cc ??nh ch? d?a vo l t??ng th?o lu?n cn nh?c khai thc cng c? rt th?m c?n tr? thnh m?t ph?n c?a x h?i ngy mai. ?? di?n gi?i Marx, cc ??nh ch? ny s? t?o thnh m?t trong cc hnh th?c chnh tr? gi?i phng x h?i. H?n n?a, t nh?t chng ta c th? ?on tr??c m?t ph?n hnh th cc th? ny s? l?y, nh? cc th? nghi?m ?ang di?n ra.

T??ng t??ng v? n?n dn ch? tri?t ?? l n??c ?i khi ni v? cc ??ng chnh tr? v chnh ph? ??i di?n. M?t m?t, chnh ph? ??i di?n cho php s? by t? m?t s? ?a nguyn v? cc l?i ch v cc gi tr?, v m?t s? ??ng qu?n chng ? gip ?? to l?n ?? chuy?n cu?c ??u tranh c?a cc giai c?p lao ??ng. H?n n?a, c v? l khng th?c t? ?? hnh dung s? bi?n ??i tri?t ?? m khng c s? ph?i h?p cc c? g?ng c?a cc minipublic, cc phong tro x h?i, v cc ??ng chnh tr?. Tuy nhin, cc chnh ph? ??i di?n truy?n th?ng lun ? c m?t tnh qu t?c r r?t, v cc ??ng qu?n chng t? ch?c cc giai c?p lao ??ng quanh m?t ch??ng trnh ngh? s? ti?n b? ph?n l?n l m?t th? c?a qu kh?. T? gc nhn ny, chnh ph? ??i di?n ?ang trn con ???ng tr? thnh ci n ? l trong th? k? th? m??i chn v ci n ?ang l ? h?u h?t cc n??c ph??ng Nam Ton c?u: M?t chnh ph? c?a cc elite, do cc elite, v v cc elite. Khng c m?t s? bi?n ??i tri?t ?? c?a cc ??nh ch? hi?n hnh, cc giai c?p d??i s? ch?ng bao gi? c kh? n?ng ?? ?ng m?t vai tr chnh. Ng??i ta ngy cng ph?i xem xt cc y?u t? khc nhau c?a h? sinh thi dn ch? ?? th? nh?n di?n nh?ng con ???ng m?i ti?n ln pha tr??c. S? th? ch? ha cc minipublic th?o lu?n cn nh?c l m?t m?c tiu chi?n l??c quan tr?ng v? m?t ny, v? m?t n s? cho php cc cng dn th??ng m ?nh h??ng c?a h? bnh th??ng b? t??c ?o?t b?i h? th?ng ??i di?n v m?t s? cai tr? chnh th?c do cc di?n vin t? nhn chi ph?i ?? c m?t ti?ng ni. Cc minipublic nh? th? s? t?o thnh m?t b??c c?t y?u t?i l t??ng v? chnh ph?-t? qu?n.

Nh? chng ta ? th?y, nhi?u di?n vin khc nhau bnh v?c s? rt th?m nh? m?t cng c? chnh tr?, v n cho bi?t vi t??ng t??ng v? chnh tr? v x h?i m theo nhi?u cch ??i l?p hon ton v?i nhau. Nh?ng ng??i bnh v?c n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c l nh?ng ng??i ??u tin ?ng h? cc c? ch? rt th?m v c?ng th? ? c kh? n?ng khi ni?m ha cc minipublic. M?t cch c ?i c l?i, cc minipublic ? cung c?p m?t lo?i phng th nghi?m cho l thuy?t v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c. M?t s? nhn v?t c?a l thuy?t ny v?n th? ? v? s? rt th?m, khi nh?ng ng??i khc b?o v? m?nh m? s? pht tri?n c?a cc minipublic, m trao m?t s? ?ng tin kinh nghi?m cho n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c trong con m?t c?a cc nh th?c hnh. Tuy nhin, l thuy?t ny v t??ng t??ng m n d?n ??n h?u nh? khng c kh? n?ng gi?i thch cc m?i quan h? quy?n l?c v m?t s? bi?n ??i tri?t ?? c?a x h?i. T??ng t??ng v? n?n dn ch? ch?ng-chnh tr? c v? ?ang trong m?t b? t?c chi?n l??c, v gi? thi?t ?u tr? c?a n v? m?t nhn dn th?ng nh?t, nh?ng cc m?ng ngy cng l?n c?a x h?i ?ang huy ??ng d??i ng?n c? c?a n tm ki?n s? thay ??i x h?i. Nh? m?t k?t qu?, t??ng t??ng ny ? c m?t tc ??ng th?t s? ln cng lu?n v ?ng k? qua ?nh h??ng gin ti?p ??i chng ha s? rt th?m. N d? tr?n v?i m?t t??ng t??ng qu?n l ???c truy?n b r?ng ri trong cc gi?i cng ngh? cao, nh?ng c? trong cc gi?i v chnh ph? n?i s? ??i l?p gi?a 1 ph?n tr?m v 99 ph?n tr?m ???c ??t k? nhau v?i m?t quan ?i?m ch?ng x h?i h?c m?nh m?. Cn nh? t??ng t??ng v? n?n dn ch? tri?t ??, n ng? m?t lo?i khng t??ng th?c t? (real utopia) m c v? d?a vo m?t s? hi?u ?ng tin h?n v? cc m?i quan h? quy?n l?c v ni?m tin r?ng dn ch? ha n?n dn ch? s? xu?t pht t? m?i quan h? bi?n ch?ng gi?a s? rt th?m, cc phong tro x h?i, v cc ??ng chnh tr?. Ni m?t cch tr?c ti?p, t??ng t??ng ny ? ch? d?n ??n m?t s? t??ng ??i nh? cc th? nghi?m, nh?ng m?t cch gin ti?p n c?ng ? ph?c v? ?? nng cao hnh bng c?a s? rt th?m v ?? ?nh h??ng ??n H?i ngh? Cng dn Php v Kh h?u.

Trong m?t ch?ng m?c no ?, cc t??ng t??ng ny ? c kh? n?ng ?? cng nhau nui d??ng nh?ng kinh nghi?m v? rt th?m trong chnh tr? b?i v chng m?t ph?n th?ng nh?t v? cc ??c h?nh ???c cho l c?a th? t?c ny: Tnh v t? v s? bnh ??ng dn ch?, ci sau ???c hi?u trong quan h? v?i l do c?n b?n c?a s? ??i di?n m t? v, trong m?t m?c ?? t h?n, ch?t l??ng nh?n th?c ???c t?o ra b?i s? th?o lu?n cn nh?c c?a cc cng dn bnh th??ng. Tuy v?y, ch?c c kh? n?ng r?ng khi s? rt th?m l?y l?i ???c t?m quan tr?ng c?a n, cc t??ng t??ng ny s? ch?m trn v?i nhau tr?c ti?p h?n. M?t x h?i ha gi?i ???c cai tr? b?i cc chnh sch ??ng thu?n ch?a ph?i c ngay ? g?n.

K?T LU?N

Theo nhi?u ng??i ?ng h? cc minipublic ???ng th?i, s? quay l?i c?a s? rt th?m trong chnh tr? ng? s? h?i sinh c?a m?t s? l t??ng dn ch? c? x?a. Th??ng d?a vo vi trch d?n c?a Montesquieu v Rousseau, cc c nhn ny bm ch?t vo huy?n tho?i theo ? cc Cha L?p Qu?c c?a chnh ph? ??i di?n ? t? ch?i s? rt th?m b?i v n ???c xem nh? th?c ch?t l dn ch?. Tuy nhin, tnh chch xc th?t s? c?a l?i xc nh?n ny b? nghi ng?. By gi? khi s? rt th?m ? quay l?i chnh tr?, n ???c lm v?y trong m?t hnh th?c v v?i ngh?a ?a d?ng m s? r?t kh ?? hi?u cho nh?ng ng??i s?ng ? Athens c? ?i?n, trong th?i trung c? v Ph?c h?ng Florence, hay trong th?i ??u Hi?n ??i u chu khng nh?c ??n Trung Hoa ?? qu?c. S? k?t h?p ch?ng g?i c?a s? rt th?m v s? th?o lu?n cn nh?c, quy?n b? phi?u ph? qut, v s? l?y m?u ??i di?n ? lm thay ??i hon ton l?p lu?n ??ng sau s? rt th?m. Vo lc chuy?n giao th? k? th? m??i chn, s? rt th?m ???c xem nh? ci g ? phi l, mu thu?n v?i c? cc l t??ng Khai Sng v cc t??ng m?i theo ? m?t tr?t t? chnh tr? chnh ?ng ph?i d?a vo l tr, ch? quy?n nhn dn, v ch c?a nhn dn. ??y l v sao cc xu h??ng dn ch? c? tinh hoa ch? ngh?a v bnh dn, m?c d ??i l?p nhau v? m?t s? v?n ??, ? ??ng v? s? bc b? c?a chng ??i v?i s? rt th?m, m ? mau chng tr? nn l?i th?i v kh?i c?n bn ??n. Khi quan ni?m v? m?u ??i di?n ???c pht tri?n vo cu?i th? k? th? m??i chn v ???c ??a vo chnh tr? v t? php vo cu?i th? k? th? hai m??i ng?n, l?i m?t l?n n?a ? tr? nn c th? ?? xem xt s? ch?n b?ng b?c th?m nh? m?t d?ng c? duy l ti?m n?ng. ?i?u ny ??c bi?t ?ng v cc minipublic ???c rt th?m c v? pht tri?n m?t quan h? l?a ch?n v?i n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, nh?n m?nh t ??n ch c?a nhn dn h?n ??n s? by t? h?p l c?a cng lu?n. Vo lc khi chnh ph? ??i di?n b? tranh ci nh?ng khi cc hy v?ng cch m?ng b?t ??u nh?t phai, cc minipublic th?o lu?n cn nh?c c v? l m?t cch dn ch? ha n?n dn ch?, theo m?t nhm nh hn lm v nh th?c hnh.

Bn trong b?n hay n?m th?p nin, cc th? nghi?m ???ng th?i ? n?i ln trong hai ln sng. Tuy?t ??i ?a s? cc minipublic th?o lu?n cn nh?c ???c pht tri?n trong ln sng th? nh?t ? khng c m?y tc ??ng ln l?nh v?c cng r?ng h?n. Thch th?c v?n c ??i v?i cc minipublic lin quan ??n s? c?ng th?ng gi?a s? th?o lu?n cn nh?c c?a chng v l?nh v?c cng c?ng r?ng h?n (Goodin and Dryzeck 2006). Theo ??nh ngh?a, m?c tiu l ?? ??t m?t ki?n ph?n ch?ng c?a ci cng lu?n c th? l chng l am hi?u t?t h?n v c ???c m?t mi tr??ng kh th?a ?ng trong ? ?? hnh thnh m?t ki?n, m r?t c th? khc v?i cng lu?n r?ng h?n. S? th?o lu?n cn nh?c v s? tham gia ?i khi ???c trnh by nh? cc m hnh ??i l?p c?a n?n dn ch? (Held 2006). M?c d s? ??i l?p ny l khng c?n thi?t, m?t s? s? ?nh ??i qu? th?c l khng th? trnh kh?i (Sintomer 2011). Trong ln sng th? nh?t, cc minipublic th?o lu?n cn nh?c ? ng? m?t lo?i ch? ngh?a tinh hoa ??i l?p hon ton v?i n?n dn ch? Athen. Ch? ngh?a tinh hoa th?o lu?n cn nh?c ny cho r?ng s? li ko cc cng dn th??ng vo chnh tr? ch? c th? x?y ra bn trong cc minipublic n?u n l h?p l, v cc hnh th?c khc c?a s? tham gia b? nghi ng? v? l qu xc c?m hay d? b? m? dn thao tng. Ngoi ra, cc th? nghi?m theo cch ny ni chung ? l t? trn xu?ng, b? cc nh sng ch? l?y patent, v ch? mang tnh t? v?n, m h?n ch? m?nh tc ??ng ti?m n?ng c?a chng ln s? thay ??i x h?i. Chng ? thnh cng trong vi?c ch?ng minh kh? n?ng c?a s? th?o lu?n cn nh?c h?p l gi?a cc cng dn th??ng, nh?ng chng ? khng lm thay ??i th?c ch?t ??i s?ng th?c c?a cc cng dn th??ng. V s? t?n t?i c?a chng ch? xu?t pht t? thi?n c?a cc nh ch?c trch cng, chng h?u nh? khng mang tnh ph v? cc c?u trc quy?n l?c v s? b?t cng trn lan (Fung 2005). Cc cu?c th?o lu?n h?p l trong cc ?y ban khim t?n l khng ?? ?? p d?t s? thay ??i tri?t ?? trong m?t th? gi?i n?i s? khng c? c?u trc c?a cc l?i ch chi ph?i l to l?n.

Gi? nh? cc minipublic ? khng b??c vo ln sng th? hai, tnh chnh ?ng c l? ? v?n y?u. Cc c? quan ny ? tr? thnh nhi?u h?n ch? s? ni sung. ?i?u ny ? x?y ra v?i s? ??n c?a ln sng th? hai, m ? lt ???ng cho nhi?u th? nghi?m si ??ng h?n. Cc th? nghi?m ny ???c ??c tr?ng b?i s? lai m ? gi?i phng s?c t??ng t??ng c?a cc nh th?c hnh. Thng th??ng, cc tr??ng h?p c? th? ? khng l cc th d? thu?n ty v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c hay n?n dn ch? tham gia, m ngy cng ???c trao quy?n t? cc nh sng ch? c?a chng. ?i?u ny ?nh d?u m?t s? khc bi?t l?n v?i ln sng th? nh?t. H?n n?a, s? rt th?m by gi? ???c ?ng h? b?i cc phong tro x h?i nh? 15M ? Ty Ban Nha, Gilets jaunes ? Php, v phong tro Extinction Rebellion ? cc n??c u chu khc nhau. M?t s? phong tro c?p c? s? v nh ho?t ??ng ku g?i n?n dn ch? th?c ? ch?n ?? ci l cho s? l?i ??a rt th?m vo chnh tr?. Theo quan ?i?m ny, s? rt th?m khng cn ch? l m?t s? b? sung cho n?n dn ch? ??i di?n n?a. Th?c ra, vi th? nghi?m ? k?t h?p n v?i n?n dn ch? tr?c ti?p hay n?n dn ch? tham gia. Ngoi s? th?o lu?n cn nh?c v s? ??i di?n m t? ra, m?t m hnh ? nu b?t tnh v t? nh? m?t nhn t? c?t y?u h?p php ha lo?i ??i di?n m?i ny. V?i H?i ngh? Cng dn Php v Kh h?u, m?t m hnh khc ? b?t ng? ???c t?o ra, m?t m hnh m? c?a cho m?t m?c ?? chnh tr? ha l?n h?n. S? ?nh ??i gi?a tnh trung l?p v s? chnh tr? ha c?ng ???c th?o lu?n lin quan ??n Sng ki?n Cng dn Th?y s?, m ? ?? xu?t cc th?m phn c?a Ta n T?i cao Lin bang b?ng rt th?m.

Ln sng th? hai c?a cc minipublic rt th?m ? ti?t l? r?ng l do chnh tr? c?n b?n c?a s? h?i sinh chnh tr? c?a s? rt th?m c th? thay ??i t? th? nghi?m ny sang th? nghi?m khc, t? m?t ng??i bi?n h? sang ng??i khc, t? m?t nh l lu?n sang nh l lu?n khc. Ba s? bi?n minh khc nhau ? n?i ln ?? b?o v? s? dng rt th?m trong chnh tr?. S? bi?n minh th? nh?t cho r?ng cc minipublic l cc m?u ng?u nhin hay cc m?t c?t ngang h?p l c?a nhn dn m c th? th?o lu?n cn nh?c m?t cch chnh ?ng cho nhn dn v tnh ?a d?ng th?ng k hay tnh ??i di?n c?a chng. Trong dng l?p lu?n th? hai, bnh ??ng dn ch? c ngh?a l d?a vo l??ng tri (l? th??ng) c?a nh?ng ng??i bnh th??ng, v cc cng dn th??ng l c th? thay th? ???c cho nhau trong n?ng l?c c?a h? ?? xc ??nh m?t cch t?p th? l?i ch chung. L do c?n b?n th? ba phc h?a cch chnh ph? do t?t c? m?i ng??i l?n l??t ho?t ??ng nh? th? no, v?i s? rt th?m cho php chnh ph?-t? qu?n c?a t?t c? m?i ng??i v t?t c? m?i ng??i. Ba l do c?n b?n ny ? li c?a ba t??ng t??ng t??ng ph?n m cho r?ng s? rt th?m c th? l c?t y?u cho n?n dn ch?: cc t??ng t??ng v? n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, n?n dn ch? ch?ng-chnh tr?, v n?n dn ch? tri?t ??.

T?i giai ?o?n ny c?a s? ?i?u tra c?a chng ta, l c?n ?? cung c?p m?t phn tch chu?n t?c m s? nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a s? rt th?m trong chnh tr? cho l thuy?t dn ch?, v m?t cch c ?i c l?i, ch?ng minh l thuy?t dn ch? c th? hi?u vi?c rt th?m trong chnh tr? nh? th? no.


[1] https://xrcitizensassembly.uk/

[2] ??nh ngh?a ny theo l?i kinh nghi?m v khc v?i cc ??nh ngh?a c?a Cornelius Castoriadis (1987) v Charles Taylor (2004)

[3] M?t t??ng t??ng khc v? s? rt th?m c l? nn ???c nu thm ?? phn tch vi?c rt th?m ???c cc tr th?c Trung qu?c ???ng th?i no ? ch? tr??ng nh? th? no, v l khng hi?n nhin r?ng phin b?n Trung qu?c v? cc n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c hay tham v?n (xieshang minzhu ???? hi?p th??ng dn ch?) c ph h?p v?i phin b?n Ty ph??ng khng.

[4] https://it.wikipedia.org/wiki/Antipolitica

[5] B? phim Twelve Angry Men (M??i Hai ng??i ?n ng Gi?n d?) l t??ng tr?ng trong kha c?nh ny.

[6] Qu? cho cc Th? h? T??ng lai, C?ng ??ng ni ti?ng ??c c?a B? tr? thnh vng ??u tin c?a th? gi?i v?i s? tham gia cng dn th??ng xuyn ???c rt th?m, www.foundationfuturegenera- tions.org/files/documents/news/20190226_dgpermanentcitizensassembly_pressrelease.pdf

[7] Emmanuel Macron lors du grand dbat: Ce qui remonte, cest la fracture sociale, LeMonde. fr, January 16, 2019.

[8] Nn l?u r?ng trong khi n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c v n?n dn ch? tri?t ?? l cc thu?t ng? m cc di?n vin dng ?? m t? cc l thuy?t ring c?a h?, n?n dn ch? ch?ng-chnh tr? th??ng xuyn nh?t ???c p d?ng nh? m?t nhn (mi?t th?) t? bn ngoi, Gyrgy Konrd l m?t ngo?i l?.

[9] Quan ?i?m ny c?ng c th? ???c th?y trong m?t s? gi?i t? do ch? ngh?a (libertarian) v x h?i ch? ngh?a, v th?m ch, trong cng trnh c?a Rousseau, d ch? m?t ph?n.

[10] Cng trnh ny ???c Urbinati and Vandelli (2020) phn tch su; tuy v?y, cc tc gi? ny xem d? n c?a Giannini nh? th? hi?n t??ng chung v? s? rt th?m, h?n l m?t d? n v? cc t??ng t??ng ???c s? rt th?m lm cho c th?.

[11] Etienne Chouard, #PasDeDmocratieSansTirageAuSort, February 18, 2020.

[12] http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tirage_au_sort.php

[13] Slavoj iek, m b?o v? c? n?n x? s? tr? (lottocracy) v kh?ng b? dn ch? trong m?t quan ?i?m Leninist, l m?t ngo?i l? (Miguel Lorenci, Zizek, un torbellino filosfico, www.laverdad.es/sociedad/ zizek-torbellino-filosofico-20170630014949-ntvo.html)

(Cn ti?p)

Comments are closed.