Hy v?ng Nguy?n Huy Thi?p

Nguy?n V?n Th?

Nh? nhi?u b b?n v?n ch??ng bi?t, cch ?y g?n hai thng nh v?n xu?t s?c m?ng truy?n ng?n hi?n ??i c?a ??t n??c NGUY?N HUY THI?P B? TAI BI?N M?CH MU NO.

94517430_931125710669182_3777068693360476160_nNh?n tin mu?n qua nh v?n Bi Vi?t S?, ti th?c s? lo l?ng, v?i bo tin cho Tr?n ??ng Khoa. C? ng? nh th? Tr?n ??ng Khoa ch?a bi?t.  Ha ra ng thnh h?n ti. Ti ? th?m ng Nguy?n Huy Thi?p r?i. V?i t? cch b?n b v, v?i t? cch H?i nh v?n Vi?t Nam n?a. Khoa b?o ti qua ?i?n tho?i.

Vi?c ? H?i Nh v?n b?y nay, ng Ch? t?ch, nh th? H?u Th?nh giao cho Khoa trn ng?p, nh?t l m?ng l? ngh?a, th?m h?i v?n an v?i h?i vin ?? c?. H?i Nh v?n l?a ch?ng M?, ? ??n lc khng qu no thng no khng c nh v?n trn 60 r?i vo tr?ng thi th?p t? nh?t sinh. G?n Khoa ti bi?t nhi?u chuy?n anh v Nguy?n Hoa t?t t??i xui ng??c. C h?i, Khoa th?ng th?ng b?o, c?ng ch?ng vi?c no h? tr?ng m c? nh? con quay xoy tt, c?ng l?t v?t nh? gi v?a ?? thm con m?n. Hai l?n ti b? tai n?n trong ba n?m g?n ?y, Khoa ch? h?t h?i l ng??i ??u tin lao ??n, c m?t ch? sau con gi v v? cng em trai ti.

Nguy?n Huy Thi?p khng ra ngoi quy lu?t sinh b?nh lo t?. Kho?ng d?m n?m g?n ?y ng ??n ?o?n ?au y?u. Thi tho?ng g?p nhau, h?i th?m nhau, ng than th? cho ci gi ?ang s?m s?p. B?nh t?t, ? ci tu?i sau 65 c?a l?a chng ti, hi?n t?i trong H?i Nh v?n nhi?u l?m. ng Thi?p dnh c? ti?u ???ng, c? tim. Nay b? thm tr?ng b?nh nh? th? nguy k?ch qu. Ti ?ang ?i?u tr? bn tay tri ngh?ch d?i c?a my, b? c?t ba ngn m Khoa ch?nh hnh th?m m? c?a B?nh vi?n Saint-Paul ? c?u, n?i ???c c? ba ngn ??t la thnh li?n l?i, nh?ng cn r?t ?au nh?c ph?i theo ?ng y c? 7 thng nay, l?i v??ng d?ch sau T?t ph?i trng con trai nh? 7 tu?i nn khng th? no d?t ?i th?m Thi?p.

R?i nghe tin B?nh vi?n B?ch Mai ? c?u anh s?ng, c??p anh t? cnh tay t? th?n, v tr??c khi B?ch Mai b? phong t?a d?m hm, anh may m?n ???c gia ?nh chuy?n v? Vi?n Y h?c c? truy?n, nh?m ph?c h?i tr?ng thi li?t n?a ng??i do di ch?ng v?n th??ng x?y ra ? ng??i b? ??t qu?, b? ch?n th??ng no b?.

R?i ch? Trang v hai chu Bch, Khoa ?n ng v? xm C – Kh??ng H?, Kh??ng ?nh. Nguy?n Huy Thi?p khng ch?u ???c tr?ng thi c qu?nh khi ng ? l con h? gi ? 70, tn ki?t. Li?t, kh ng?. (Nguy?n Huy Thi?p tu?i d?n, km ti 2 tu?i). C?ng qua chu trai ??u c?a ng, h?a s? Nguy?n Bch k? qua ?i?n tho?i r?ng, B? chu s? c ??n l?m. Ti hnh dung qua l?i Bch, Nguy?n Huy Thi?p c qu?nh trong gian phng s?ch ??p tr?ng tot c?a B?nh vi?n Y h?c c? truy?n dnh ring cho nh v?n n?i ti?ng. Thi tho?ng ng l?i b?o con trai ?i?n g?i hai b?n r?t thn hi?n t?i c?a ng gh th?m, t?t nhin hai ng??i ?y c “lo gi ch?n ch” nh? Cha ch?n chin. ??y l nh th? B?o Sinh v?n th? ph t?ng b?ng, tu?i b?c ?n anh ti ??n ?? c?m tay Thi?p. B?o Sinh b?c ?n anh ?y ti bi?t ? bao n?m nay g?n b v?i Nguy?n Huy Thi?p nh? hnh v?i bng. Bi?t chn t? k? tc m?i ngc ngch hon c?nh c?a Nguy?n Huy Thi?p v h?n Nguy?n Huy Thi?p 7-8 tu?i, ng th?c s? l ng??i l?n, s? chia t? tinh th?n t?i gip ?? Nguy?n Huy Thi?p t nhi?u cho cu?c s?ng v?n ch?t v?t ny ?? s? ?a ch?i v?i khch v?n. ng s?n sng b? cng s?c hng tu?n ch? ?? t?o nh?ng bu?i Nguy?n Huy Thi?p bn d?m th? ?? g?m, t tranh v? trn men Bt Trng, ki?m  cht ??nh cho vi?c ph? gip, ?? ci gnh ? o?n vai tr?u n?ng, n?ng su?t ??i ?n b c?a ch? Trang, v? Thi?p. M?t v?n nhn tu?i s?ng ?? ki?p ng??i, h?n ti v Thi?p c? ni th?i gian, tr? tru thay, ng v?n nh?n nh?n ?? ?i an ?i l?a ?n em, ??c bi?t l Thi?p.

Bi?t tin mu?n nh? th?, l?i khi d?ch Covid-19, hng lo?t ng??i dnh b?nh. H N?i cch ly giai ?o?n hai. Ti ?i?n ??n nh Nguy?n Huy Thi?p. Bch, h?a s?, con giai tr??ng c?m my. Thi?p ch?ng h?i con, bi?t ti ?i?n, ?i c?m l?i my t? tay con. T? ?y xa l?m, ti nghe gi?ng ni y?u ?t nh?ng rnh m?ch v c v? r?t bnh t?nh nh? m?i l?n: ng Th? ?i. Kh? th? ??y. B?nh tu?i gi ??y. Ti b? li?t n?a ng??i r?i. Kh ng?…. Ti nghe, t?ng t? chi vo lng. Khi r ci nh?p c?a k? g?c ng theo quy lu?t t?o ha. Tim ti nh? c ng??i bp, d?u gi?ng ng ni y?u ?t, nh? Gi Hua Tt ngy no o o th?i trn v?n ?n m ti bi?t qua thi s? B? Ki?n Qu?c h?n h? bo tin r?ng, b?n v?n Nguy?n Huy Thi?p ? r?c chy b?t ng? T?t m l?ch n?m ?y, l?a v?n ?y m?y ai bi?t khi ?y, xu?t hi?n trn tu?n bo V?n ngh? tr??c c? T??ng v? h?u sau n?i ti?ng v ?nh ?m. Ng?n gi Nguy?n Huy Thi?p nay ?ang ? cu?i c?n. Ti rng mnh. R?i nghe ti?ng Bch c?m l?i my ?i?n tho?i. ??u ti le ln t??ng, t? nhin theo l?i mch b?o c?a ci tnh v?n nhn n on n?ng tr?u b?y nay.

Ti suy ngh? r?t nhanh v b?o, chuy?n my cho m? chu, m? Trang ngay! Trang l tn v? ng Thi?p, ti nh? nhng ??ng vin ng??i ?n b ? bao l?n chu ?o m?t mm c?m cho ring hai th?ng, ch?ng v b?n ch?ng, t? thu? no chng ti ch?p ch?ng b??c vo v?n ?n, c? t?n khi ti lang b?t x? ng??i, tr? v? H N?i, gh vo xm C th?m v? ch?ng Nguy?n Huy Thi?p. R?i ti?p l l cu?c ?i?n ?m ti?p v?i chu Bch, ti ni nh? ra l?nh… Ti?ng ti c l? khi ?y kh ch?u l?m! R?ng chu ph?i ??a b? ??n n?i ??y, n?i ??y g?n nh chu. Chng ta quy?t c?u Nguy?n Huy Thi?p kh?i li?t b?nh, vi?c khng c?a ring ai c?.

Ch? Trang v chu Bch ? hi?u ngay v lm theo ti. C l? lng chn thnh, theo l?i d?y c?a c?u ti, b?y nay thi tho?ng c?m ha ???c qu? v th?n.***Ti cho r?ng c? ai c?n ?n hu? ai c?. Lng thi?n ?u ?? ?n hu?. M?i s? ??u ? nhn duyn. S? l, b?y nay ti ?i?u tr? cc ngn tay ? can x??ng li?n ngn nh?ng cc vi ti huy?t qu?n khng ho?t ??ng, nn cc ngn b? s?ng v r?t ?au nh?c. D?u ch?ng ph n? ? ???c m?t lang y khc tn Lu?t ch?a kh?i. M?t sng, nh th? ?? Th? T?c t? Ty B?c mang thu?c ch? hi trn ??nh m?t ng?n ni cao Ty B?c v? b?i d??ng cho ti, th?y cc ngn cn ?? t?y bn li thng th?c t?i nh m?t l??ng y tn Nam c hi?u Nam D??c ???ng. Ph?i mch cho Nguy?n Huy Thi?p ??n ngay v? c?u tinh ny.

Ti d?n Bch r?ng chu ph?i ?i “trinh st” v ??n lm vi?c c? th? v? th?i gian v?i  l??ng y tn Nam ?y. Ti ni qua my, r?ng th?y Nam ny chuyn b x??ng, ? b cho c T?c ba ngn chn gy, ?i nh?  l l?t ? li?n ngay ch? sau ba ngy v ?i nh? so. ng ta l?i ??c nh?t v nh? ? H N?i, c?u nhi?u ng??i b? h?i ch?ng li?t sau tai bi?n. R?ng, bc ? ch?ng ki?n t? khi h? ??n t?i lc kh?i b?nh. L?i nhn th?y khi ?i?u tr?, m b?nh n?ng h?n Thi?p nhi?u. C c gi tr? b? vim t?y s?ng, li?t, ng??i m?m nh? d?  khoai, nay c?ng ? ???c Nam ch?a cho nhc nh?c ?i ???c. ng Nam v?i cch r thu?c dn t?c b truy?n ???c hun nng v?i bn chn nhng thu?c trn ch?o l?a l nung nng, r ngay thu?c khi h?i n??c xo xo ch? bn chn ng ta, vo trn n?i cc huy?t ??o chnh, ch? v? kinh l?c, kh t?ng ph? c?a b?nh nhn, ?? m?i c? quan ph?i ho?t ??ng l?i m ch?ng l?i tr?ng thi li?t. C?t my, ti ng?i th? ra ? ngi nh v?ng yn t?nh ch?n Ng?c H. Ti c?ng ?ang ?m. ?ang c? t?p thi?n v cc ch??c xoa 36 huy?t c?ng do nh?c s? Ph Quang hai l?n xu?t huy?t no truy?n d?y. Lm t?nh th?c cc huy?t ??o, l?i dng ch v ngh? l?c ?? d?p h?a trong ng??i m v?a ch?a tay, v?a ch?a b?nh ?i ra mu. Nh?ng th? ch?t ti kh?e. Cn Nguy?n Huy Thi?p b?y nay bao b?nh, l?i khng rn luy?n m th?i ch bung xui th mi mi n?m m?t ch?, ??i th? th bu?n l?m. Ch? Trang v c?u Bch con ng s? xoay s? ra sao?

S?m sau, m?i 6g sng m Nguy?n Huy Thi?p ch? ??ng g?i cho ti. Gi?ng Nguy?n Huy Thi?p hm nay ch?t l?n h?n hm n?, cn y?u nh?ng r?t r rng. ng mu?n cm ?n b?n v?n bao n?m. My ?i?n tho?i sau vi cu m?c c?a Thi?p r?i chuy?n  sang  chu Bch. Bch ni:

- Bc ?i, b? chu ng? ???c r?i. ?m qua b? chu ? tr?n gi?c. Lu l?m b? chu m?i… m?i tr?n gi?c.

- Ok, v?y hm nay cha con chu v?n ??n ch?, ?? bc ??n xem th? no…

Ti ni v?i v?. ??t tr?m kh?n th?n linh r?i lao ra tr?i v?i ci xe c tng 50.

Thi?p ng?i bn con. T? qua c?a knh ti ? nhn th?y. Ti s? mnh khng ki?m n?i xc ??ng, a khc, bn gi? gi?ng cng an ?? t ?i chnh s? ho?ng h?t c?a chnh mnh:

- Ai cho cc anh t? t?p qu ba ng??i. Ki?m tra hnh chnh! Gi?y t? ty thn ?u…

R?i ni ti?p, Nguy?n Huy Thi?p ??y , ?i tr?i b?n gi.

Nguy?n Huy Thi?p th tho, hnh nh? ng ni “Ti ?y!”.

?i m?t Thi?p nhn ti. Ti quan st r?t nhanh, ci b?ng ghi tr?ng treo ci tay li?t. Ci chn li?t co. Ti n?m bn tay nh?n. ng ng?i ??i di?n.Thi?p gi? nh? con h? gi b?t l?c ng?i s?m xu?ng, m?t m?i. Tr??c ti, ch? cn ?i m?t to ?ng ??c v?n nh ln, nh ln th? nh sng khng bao gi? mu?n tn l?i c?a loi th r?ng, cnh r?ng n?i Thi?p vng v?y d?c ngang m?t th?i sung mn nh?t. Th? nh sng t? trong m?t c?a con mnh th c?c l?n, m?nh nh?t cnh r?ng v?n ngh? n?m n?o n?m no t?n th?p k? 80 th? k? tr??c, n?i cnh r?ng m ti t?ng tm mi ch?a th?y l?i ra, khng theo l?i mn x?a chnh ? ti hay l?i mn trong r?ng c?a ai. Khi ?, ti ?nh b? bt ng?m ngi c? 10 n?m khng vi?t, ch? tm ??c nhi?u sch, ?? tm cho l?i ra thot kh?i cnh r?ng r?m r?t, l?i c?a ring mnh tm th?y. Khi m Nguy?n Huy Thi?p su?t g?n 10 n?m nh? v?t st chi la v?i chm d?m truy?n ng?n v cng xu?t s?c.

H?n hai ti?ng ? ??y nghe Nguy?n Huy Thi?p k? chuy?n. K? thi tho?ng, nh? nh?. Th?n s?c ng ? chuy?n r?t nhanh sau b?n k r thu?c. ??y l l??ng y xc ??nh nh? v?y! Hai ti?ng sau ti ??a ng ra v?.

Chn tay ng nh?n, khng ??y h?i kh nh? chn tay ti, nh?ng ?i m?t nhn th?ng vo m?t ti nh? x?a nay v?n th?. H?i ??c do s?c kh?e ?ang km nh?ng v?n ??y nh?ng tia sng r?c ln, b?t khu?t. Ti l?i le ln suy ngh? ban ny, ?i m?t h? ??n cu?i m?t ??i cha c?a r?ng gi, ch?t ?ang c? sng chy ln nhn quang b?t khu?t, nh sng tr?ng le trong vng ?ng ??c. Hy v?ng ba thng n?a Thi?p s? l?i cng ng anh d?o ch?i c ph Hng Hnh hay ?u ? v?i ng??i b?n t? t? hi?u bi?t Nguy?n B?o Sinh.

Nguy?n Huy Thi?p v?, ti xin php Bch ?? ng ?? mu?n b?n ti t?ng thm ch, s? ??n quy?t li?t chi?n th?ng c?n nh?t khi ny, v trong tay Bch, Nguy?n Huy Thi?p v?n l ??a tr? hm nay, ng kh y?u.

Phc ph?n Nguy?n Huy Thi?p cu?i ??i r?t l?n, ti c?n m?t ch?ng ki?n s? ch?m sc c?a hai con ng. Ti ch?t nh? ??n con gi ti, n c?ng l?a v?i ?m thanh nin Bch v Thanh, chu Nguy?n Huy?n Trang con gi ??u ti x?a c? lon ton bn ch Thi?p. Nay chu ? l?n, ch?m ti nh? Bch v Thanh hm nay ch?m b?, khi ti hai l?n v??t qua t? th?n trong ba n?m nay!

N??c m?t ti ?a ra khi ni v?i Bch: “Bch cho bc ???c php x?c nch?”. Chng ti ??a ng ra xe c?a Thanh.

Ti d?n mnh c??i kh kh nh? ngy no ?? kh?i b?t khc khi qung vo ng. Ch?t nh? 1984 t?i nh ti, Nguy?n Huy Thi?p v ti ??c cho nh?u nghe Ch?y ?i sng ?i trong H N?i nng giy, ma h d?i n??c m sn ? hoa nh ti ? ch? Gi?u (ch? Tr?i Th?nh Yn, Cha Vua) v?n hm h?p nng.

Hy v?ng… hy v?ng nh?t ??nh Nguy?n Huy Thi?p ba thng n?a s? c video clip bo tin th?ng tr?n n?u nhn duyn ?? ?? th?y thu?c ch?p nh?n kin tr ch?a cho m?t con ng??i ??c bi?t, c m?t kh?i tnh ring chung c?ng ??c bi?t, t ai ng? h?t. M nhi?u b m?t s? tri ?i, ch?y nh? sng, d c ai ? bi?t yu th??ng ng qu m im l?ng nh? ng v h? ng?i bn nhau ha ? trong m?t chi?u m?a loi thoi, gi?a lng ph? c? H N?i, ch? cn c hai ly c ph ?en nng nghi ngt khi ?? ng??i ta th?y s? chuy?n ??ng c?a c?nh, v?t…

Ng?c H – H N?i

Comments are closed.