Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? mi?n Nam (k? 56): Hoàng Thi Th?: N?u M?t Ngày Kia

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

N?u M?t Ngy Kia Sng tc: Hong Thi Th?

Trnh by: Hng C??ng

Nghe thm:

Hoi Nam 70 N?m Tnh Ca (28)- Hong Thi Th?

Hong Thi Th?: Ai Bu?n H?n Ai

??c thm:

HONG THI TH?

(Ngu?n: TVTS online)

Th?m thot 6 n?m* ? qua k? t? khi nh?c s? Hong Thi Th?, ng??i t?ng c nh?ng ?ng gp l?n lao cho n?n m nh?c Vi?t Nam, v?nh vi?n ra ?i v b?nh tim. ng trt h?i th? cu?i cng vo lc h?n 8 gi? sng ngy Cha Nh?t 23 thng 9 n?m 2001 t?i nh ring ? thnh ph? Glendale, nam California.

C?ng t?i ngi nh xinh x?n ny vo n?m 1998, nh?c s? Hong Thi Th? ? dnh cho ng??i vi?t m?t cu?c ph?ng v?n ??c bi?t ko di trn 3 ti?ng m?c d b?nh tnh c?a ng lc ? ?ang ? trong th?i k? nguy ng?p. Tuy nhin ng v?n vui v? v h?ng say khi tr? l?i nh?ng cu h?i lin quan ??n qung ??i ho?t ??ng m nh?c r?t phong ph c?a ng m m?t ph?n ? ???c g?i ??n b?n ??c trong m?t bi vi?t di 2 k? trn TiVi Tu?n San sau khi ng nh?m m?t xui tay.

Nhn d?p k? ni?m 6 n?m ngy nh?c s? Hong thi Th? qua ??i, TiVi Tu?n San s? g?i ??n qu v? thm m?t bi vi?t di ?? t??ng nh? ??n m?t ng??i m c? cu?c ??i ? s?ng g?n b v?i m nh?c b?ng t?t c? ni?m ?am m v b? b?n, b?ng t?t c? t?m lng v tri tim nhi?u rung ??ng.

Ngoi nh?ng chi ti?t do chnh nh?c s? Hong Thi Th? cung c?p l m?t s? ti li?u ???c ph? bi?n trong tuy?n t?p nh?c k? ni?m 50 ho?t ??ng v?n ngh? c?a ng, pht hnh vo n?m 1995. Trong s? c bi vi?t r?t gi tr? c?a ti?n s? Phan Ng?c Ti?n, m?t thn h?u c?a nh?c s? h? Hong. Nh?ng ??c bi?t h?n c? l ng??i vi?t ? c ???c m?t cu?c ti?p xc r?t lu v?i ng??i chu ru?t, c?ng l ng??i ???c coi nh? ngh?a t? c?a Hong Thi Th? l nh?c s? Hong Thi Thao t?i n?i anh c? ng? l Orange County vo cu?i thng 8 n?m 2007 v?a qua.

Qua cu?c ti?p xc v?i nh?c s? Hong Thi Thao, ng??i m?t th?i ???c m?nh danh l th?n ??ng v? c?m, anh ? b? xung cho chng ti nhi?u chi ti?t ??c bi?t ch?a h? ???c cng b? v? ng??i b? nui c?a anh l nh?c s? Hong Thi Th?. L ng??i s?ng k? c?n v?i Hong Thi Th? t? khi cn nh? cho ??n khi ng t? gi ci ??i, khng ai khc bi?t r Hong Thi Th? h?n l Hong Thi Thao trn m?t s? gc c?nh no ? ch?a ???c ?? c?p t?i.

Nhn d?p k? ni?m 6 n?m ngy ng xa r?i cu?c ??i m ng r?t yu m?n v?i m?t tinh th?n lun lun l?c quan cho ??n nh?ng giy pht cu?i cng. Hy v?ng nh?ng chi ti?t trong bi vi?t g?m 2 ph?n ny s? l nh?ng ti li?u qu cho nh?ng nh nghin c?u l?ch s? m nh?c

Nh?c s? Hong Thi Th? sinh ngy 1 thng 7 n?m 1929 t?i lng Bch Kh, ph? Tri?u Phong, t?nh Qu?ng Tr?. Hong Thi Th? thu?c dng h? Hong H?u, m?t dng h? khoa b?ng l?ng l?y, ? ???c so?n gi? D Lan Nguy?n ??c D? ?? c?p ??n trong quy?n Gia Ph? do nh xu?t b?n V?n Ha t?i H N?i xu?t b?n n?m 1992 l H? Hong H?u l m?t trong nh?ng h? ti?ng t?m ? ??t Qu?ng Tr?, Trung B?. T? ??i th? 13, con chu nh ny b?t ??u ?? ??t cao. Ng??i khai khoa ??u tin cho lng Bch Kh l Hong H?u X?ng v Hong H?u B?nh ??u ??u c? nhn.

Ring c? Hong H?u B?nh lm ??n ch?c Lang Trung B? Cng, ch?c Thi Th??ng T? Khanh d??i tri?u vua ??ng Khnh. C? Hong H?u B?nh chnh l thn ph? nh?c s? Hong Thi Th? v l ng n?i c?a nh?c s? Hong Thi Thao, theo l?i anh k?: ng n?i ti c 24 ng??i con. Ti c t?i 3 b n?i. V 3 b l ch? em ru?t. Cn nh?ng ci l? t? ti khng bi?t. Nh?ng ??i khi 3 b l ch? em ru?t nn r?t th??ng nhau. Th?t ra ? l s? c? bn pha b n?i ti l khng mu?n cho ng n?i ti ?i l?y pha ngoi. Nh? v?y ch? c 1 dng thi, thnh ra g?n g?i nhau. Nh?t l khng mu?n ?? l?t ti s?n ra ngoi.

V v?y t?t c? anh ch? em ??u g?n g?i v g?n b v?i nhau, khng phn bi?t l con c?a b no. Ai sinh tr??c ???c lm anh, lm ch?. Thn ph? Hong Thi Thao l ng??i con trai c? v l ng??i con th? 7 c?a b v? c? trong s? 24 ng??i con ny. Tr??c ng l 6 ng??i ch? gi. Trong khi ? nh?c s? Hong Thi Th?, con c?a b v? t, l ng??i con th? 22 c?a c? Hong H?u B?nh. Nh?c s? Hong Thi Th? cn m?t ng??i em gi hi?n s?ng ? Virginia v m?t ng??i em trai n?m nay ? 73 tu?i, s?ng ? Vi?t Nam.

S? g?n g?i gi?a hai ch chu Hong Thi Th? v Hong Thi Thao b?t ??u t? n?m 1952, sau khi nh?c s? Hong Thi Th? r?i vng khng chi?n ?? v? v?i gia ?nh Hong Thi Thao ? Hu?.

L do chnh y?u khi?n nh?c s? Hong Thi Th? v? Hu? l xin gia ?nh ng??i anh m?t s? ti?n ?? tr? l?i vng khng chi?n t?c Lin Khu T? ? Thanh Ha ?? sau ? ??a ng??i yu ra H N?i v?i m?c ?ch theo h?c V?n Khoa ? ?y.

Nh?ng khi tr? v? th c? gia ?nh gi? ng l?i v khuyn ng ??ng nn tr? ra Lin Khu T? m?c d ng r?t nn nng mu?n tr? ra v?i ng??i yu. Nh?ng cu?i cng ng xiu lng tr??c nh?ng l?i khuyn nh? c?a nh?ng ng??i thn nn quy?t ??nh vo Si Gn ?? ???c an ton. Trong khi ng??i yu c?a ng v?n ? l?i ngoi vng khng chi?n. V k? t? ? coi nh? hai ng??i chia tay nhau v khng cn m?t s? lin h? no.

???c bi?t ng??i yu c?a nh?c s? Hong Thi Th? trong th?i k? khng chi?n l m?t ca s? tn Tr??ng Tn Nhn, cng ho?t ??ng v?i ng trong ?on Tuyn Truy?n Khng Chi?n Trung B?. Sau khi Hong Thi Th? tr? v? Hu?, ng??i yu ng m?i pht gic l ? mang thai. Hi?n ng??i con c?a hai ng??i tn L Khnh Hoi ?ang ho?t ??ng trong lnh v?c ?i?n ?nh v k?ch ngh? cng m?t lc l phng vin t?i Si Gn v?i ngh? danh l Chu La, n?m nay c?ng vo kho?ng 55 tu?i.

Trn vai v?, L Khnh Hoi l em ch bc v?i Hong Thi Thao. V trong m?t tr??ng h?p c th? g?i l th?n giao cch c?m, Hong Thi Thao ? g?p ng??i em c?a mnh l?n ??u tin trong m?t d?p r?t hi h?u vo cu?i n?m 75 trong th?i gian anh cn k?t l?i Si Gn: khi ?, ti ?i trn m?r ci cyclo cn anh ta ??p ci xe ??p ?i bn c?nh. Khng bi?t t?i sao, ti t? d?ng bu?t mi?ng h?i c ph?i l Hoi khng? V b?t ng?, anh ta c?ng h?i ti ph?i anh Thao khng? Th?t l m?t tr??ng h?p hi h?u, x?y ra ngay trn gi?a ???ng ph? Si Gn. Th? l hai anh em chng ti ng?ng xe m ch?m l?y nhau, m?ng m?ng t?i t?i. Sau ?, ti gp l?i ???c m?t s? qu?n o c? c?a ng Th? mang cho Hoi coi nh? m?t k? ni?m ?m p gi?a b? con.

Th?i gian ny nh?c s? Hong Thi Thao c?ng s?ng m?t cch r?t ch?t v?t b?ng cch ch?i v? c?m t?i m?t s? ??a ?i?m ? Si Gn. V sau l?n g?p g? trn, hai anh em Hong Thi Thao va L Khnh Hoi tr? nn r?t g?n g?i v?i nhau cho ??n khi Hong Thi Thao v??t bin r?i Vi?t Nam vo n?m 1979 cng v?i m?t s? ngh? s?.

G?n ?y nh?t, Hong Thi Thao c d?p g?p l?i ngu?i em c?a mnh t?c ng??i con ??u tin c?a nh?c s? Hong Thi Th? trong m?t d?p v? th?m qu h??ng. V? ph?n b Tr??ng Tn Nhn, n?m nay c?ng ? ngoi 70, hi?n c? ng? t?i Si Gn. Sau khi m?t lin l?c v?i nh?c s? Hong Thi Th?, b ? lm vo tnh tr?ng tuy?t v?ng nn ? c l?n nh?y xu?ng sng t? t? theo l?i k? c?a Hong Thi Thao.

Nh?ng b Tr??ng Tn Nhn ???c c?u s?ng v ???c m?t v? lnh ??o cao c?p c?a ?on V?n Tuyn ?? ngh? k?t hn v?i m?t ng??i ???c ch? ??nh mang h? L t?c ng??i b? trn gi?y t? c?a L Khnh Hoi.

Tr? l?i v?i ch chu nh?c s? Hong Thi Th? v Hong Thi Thao sau khi h? vo ??n Si Gn n?m 1952. ???c bi?t, cu?c s?ng c?a hai ng??i trong th?i gian ??u tin r?t l ch?t v?t, thi?u th?n. Hai ng??i ch? bi?t trng c?y vo s? ti?n c?a thn ph? Hong Thi Thao t? Hu? g?i vo hng thng.

Tho?t ??u hai ch chu ? tr? t?i c?n nh s? 47 trn ???ng Catinat (t?c ???ng T? Do sau ? v l ???ng ??ng Kh?i hi?n nay) c?a m?t ng??i qu?n gia cho m?t gia ?nh ng??i Php. Lc ? Hong Thi Thao ln 7 tu?i v b?t ??u theo h?c ?n violin, g?n nh? do s? p bu?c c?a ng ch h? Hong r?t m v? c?m v c quen bi?t v?i m?t tay ?n violon l?ng danh vo th?i ? l T? Bn. Cho nn ng ?y mu?n p ti h?c nh?c kh ny. ng ?y t??ng ti thng minh l?m, t??ng l ti c khi?u v? nh?c l?m nn nh?t ??nh p h?c violon cho b?ng ???c.

Hong Thi Thao tm s? thm l tuy lc nh? c ???c cht lanh l?i nh?ng ch?a ch?c ? l c khi?u h?c nh?c. Nh?t l anh khng c?m th?y th v? g khi ???c ?? ngh? theo h?c v? c?m. Tri l?i cn c?m th?y r?t c?c, r?t m?t khi ph?i theo h?c mn nh?c kh ny. V th? nh?ng r?i b? ?n, b? b?t bu?c r?i c?ng ph?i ?n thu?c thi!

Tuy nhin Hong Thi Thao cho bi?t sau ? anh tr? nn m?t ng??i r?t ?am m m nh?c, c?ng nh? ng??i ch v l b? nui c?a mnh. M?c d tr??c ? khng h? ?a thch mn v? c?m v anh cho l ngoi kh? n?ng c?a mnh, nh?t l t?ng ???c nghe nhi?u cao th? v? c?m trnh t?u th mnh th?y khng th? no mnh theo n?i. L?i cn c?m th?y nh?c nh n?a nn khng th?y c h?ng th cht no.

Hong Thi Thao cn cho bi?t n?u khng ph?i theo h?c violon lc ?, ch?c ch?n anh s? theo h?c piano hay guitar. Nh?ng ??nh m?nh ? an bi ?? Hong Thi Thao vi n?m sau tr? thnh m?t th?n ??ng v? c?m. V t? ? tr? ?i, anh l ng??i lun c m?t v?i cy v? c?m trong nh?ng ?on v?n ngh? do ng??i ch n?i danh c?a anh lm tr??ng ?on ?? c d?p ?i trnh di?n kh?p n?i. ??c bi?t anh tr? thnh m?t tn tu?i r?t quen thu?c v?i khn gi? trong ti?t m?c C Ty, C Ta v?i nh?c s? L? Lin. Anh s? d?ng violon, trong khi nh?c s? L? Lin s? d?ng ?n c gy r?t nhi?u th v? cho khn thnh gi? su?t hng ch?c n?m qua.

Sau h?n m?t n?m ? tr? c?n nh trn ???ng Catinat, hai ch chu l?i ti?p t?c cng nhau ? tr? t?i m?t s? n?i khc Do ? tnh ch chu cng ny cng tr? nn g?n g?i h?n trong nh?ng hon c?nh thi?u th?n v ngho tng nh? l?i k? c?a nh?c s? Hong Thi Thao: Th?i ?, lc no c?ng ?n r?i ?i ? tr? thi. Hai ch chu ch? c tr?n x m?t ci gh? b? t?i v ngho l?m. ? tr? h?t nh ny qua nh khc. Sau ? th ??n ???ng Galenie t?c Tr?h H?ng ??o by gi?. ? d??i l hng my may Sinco. R?i sau ? xu?ng Ch? Qun, ???ng K Con, r?i Tr?n Bnh Tr?ng, r?i ln Tn ??nh, t?c l ?i kh?p n?i. Nh no ch?a ch?p th h? cho ? tr?, n?u khng th h? ?u?i ?i.

Th?i k? ? tr? trn ???ng K Con vo n?m 1953, nh?c s? Hong Thi Th? ? cho ra ??i m?t tc ph?m gi tr? l ?? Sng Tc M?t Bi Nh?c Ph? Thng, r?t n?i ti?ng v?i nh?ng ph?n h??ng d?n v? ho m, lu?t sng tc

Quy?n sch dy 500 trang ny xu?t b?n vo n?m 1955 v sau ? ???c ti b?n nhi?u l?n ? tr? thnh kim ch? nam cho nh?ng ng??i vi?t nh?c tr?.

??i v?i Hong Thi Thao, anh nh?n th?y th?i k? hai ch chu ?i ? tr? l th?i k? anh ghi nh? nhi?u k? ni?m nh?t v? ng ch r?t kh tnh v?i anh khi cn nh?: H?i x?a lc ti cn b, ng ?y kh tnh v?i ti l?m. Sau ny ch?c ng ?y th?y kh kh?n nh? v?y r?t v ch v?i l?i c v? tr?t ???ng thnh ra ng ?y tr? nn d? di. Tuy nhin ng ?y c?ng c nh?ng ci r?t kh ??i v?i cch ??i x?. ng ?y mu?n l lc no ng??i khc c?ng ph?i long tr?ng v?i ng ?y ch? ??ng gi?n m?t. M?t th?ng chu l m?t ??i gia r?t kh gi?, m ch? v m?t chuy?n khng ?ng g ng ?y khng nhn m?t l khng nhn m?t.

C?ng v v?y anh khng sao qun ???c nh?ng tr?n ?n kinh hong m ng ch Hong Thi Th? ? dnh cho anh. Tuy nhin anh khng l?y th? lm bu?n gi?n v bi?t ng??i ng ch ch? mu?n anh nn ng??i

Hong Thi Thao cho bi?t ng ch Hong Thi Th? c?a mnh r?t hi?u h?c nn c ???c m?t ki?n th?c kh v? Php c?ng nh? Anh v?n. ng ? b?t ??u ?i d?y h?c ngay sau khi vo Si Gn m?t th?i gian ng?n v lm ngh? ny lin t?c cho ??n n?m 1965, song song v?i nh?ng ho?t ??ng v?n ngh?. M?t chi ti?t t ng??i bi?t, ng t?ng l ng??i d?y km cho nh?c s? Tr?nh Cng S?n t? n?m 1952 cng v?i d??c s? Cao V?n Nghi

Lc ny gia ?nh Tr?nh Cng S?n ng? trn ???ng ??ng Tr?n Cn, v Hong Thi Thao th theo h?c cng tr??ng Aurore, t?c R?ng ?ng v?i hai em trai c?a Tr?nh Cng S?n l H v T?nh.

M?c d khng c lin h? h? hng, nh?ng hai bn r?t thn nhau, th? hi?n qua cch x?ng h. Tr?nh Cng S?n g?i nh?c s? Hong Thi Th? l c?u. Cn Hong Thi Th? g?i thn m?u Tr?nh Cng S?n l ch?.

Hong Thi Thao cho bi?t anh c?ng khng th? qun nh?ng bu?i t?i nh?c s? Hong Thi Th?, tr??c khi l?p gia ?nh vo n?m 1957, ch? anh trn chi?c xe Vespa c? mm ??n nh?ng r?p chi?u bng ? Si Gn v Ch? L?n nh? Vi?t Long, Moderne, Thanh Bnh, Cathay, v.v. ?? trnh di?n v? c?m trong cc ch??ng trnh ph? di?n tn nh?c vo th?i ?.

Ngoi ra vo m?i sng Cha Nh?t, k? t? kho?ng gi?a th?p nin 50, th?n ??ng v? c?m Hong Thi Thao c?ng tham gia vo nh?ng ti?t m?c ph? di?n cho ch??ng trnh Tuy?n L?a Ca S? do ?i pht thanh Si Gn t? ch?c t?i r?p Norodom, t?c r?p Th?ng Nh?t sau ?.

C?ng trong m?t cu?c tuy?n l?a ca s? trong n?m 1954, c m?t n? th sinh tn Thy Nga, qu qun ? S?n Ty, m?i t? B?c di c? vo Nam, ? ln sn kh?u d? thi v?i nh?c ph?m ???ng Ln S?n C??c v t? ??m phong c?m m?t mnh, khng c?n ban nh?c ph? ho?. Hnh ?nh ng??i thi?u n? sinh n?m 1936 xinh x?n v?i mi tc th?, l?i c duyn v ht hay, ?n gi?i ? khi?n con tim nh?c s? Hong Thi Th? rung ??ng m?nh.

Ng??i nh?c s? c tm h?n nhi?u ?am m v tnh tnh bay b??m ny khng b? l? c? h?i ?? tm cch lm quen. Trong khi ? Thy Nga tho?t ??u ch? coi ng nh? m?t ng??i anh, v nh?t l ng??i th?y ?? c th? h?c h?i thm v? m nh?c. Nh?ng r?i cu?i cng c?ng ? xiu lng tr??c nh?ng tnh c?m Hong Thi Th? dnh cho mnh ?? nh?n l?i c?u hn c?a ng.

Ti?c thnh hn c?a c?p ngh? s? Hong Thi Th? v Thy Nga ? di?n ra t?i nh hng V?n C?nh vo ngy 10 thng 10 n?m 1957. Con trai ??u lng c?a h? m? m?t cho ??i vo n?m sau tn Hong Thi Thi, hi?n l m?t tay keyboard c? khi t?i h?i ngo?i. Ng??i con trai th? hai c?a hai ng??i ra ??i sau ? l Hong Thi Th??ng, nh?ng khng may b? m?t s?m. Ng??i con th? ba l con gi duy nh?t tn Hong M? Thi Thoa. Hai ng??i sau l Hong Thi Th? v Hong Thi Thanh.

???c h?i v? cu?c s?ng gia ?nh c?a ng ch ngh? s? c?a mnh, Hong Thi Thao ??a ra nh?n xt l hai ng??i c m?t cu?c s?ng r?t h?nh phc. Nh?t l kh c ai chi?u ch?ng nh? b Thy Nga. Bi?t ch?ng nh? v?y cho nn chi?u gh l?m! R?t l qu! L?i cn nh?n nh?c gh l?m. Bi?t ng Th? c ci tnh ngh? s?, cho nn b Thy Nga, c?ng l ca s?, cho nn hi? u v thng c?m ???c.

Ring v? c nhn nh?c s? Hong thi Th?, Hong Thi Thao ??a ra nh?n xt ng?n g?n v? ng ch c?a mnh l m?t ng??i c tnh bay b??m kinh hong!. Anh t?ng ch?ng ki?n nhi?u tr?n ghen tung gi?a hai v? ch?ng. Tuy nhin m?t ph?n do tnh c?a b Thy Nga r?t hi?n v m?t ph?n v con ci nn k?t cu?c m?i vi?c c?ng ???c gi?i quy?t m xui.

Sau khi nh?c s? Hong Thi Th? l?p gia ?nh, Hong Thi Thao v?n ? chung v?i gia ?nh ng ch. Nh?ng ??n n?m 1962 th gia ?nh Hong Thi Thao g?i anh v? l?i Hu? s?ng v?i gia ?nh v s? anh sa chn vo con ???ng ?n ch?i c?a Si Gn khi anh m?i ???c 16, 17 tu?i, nh? anh k?: Lc ? Thao b?t ??u m v? n? r?i. L c?ng t?i b?n c?a K? l Tng giang d?n Thao v Melodie nh?y ??m. Lc ? Thao nh? nh?, trn trn, tr?ng tr?ng nn m?y c v? n? thch l?m. ? ?i nh?y ??m th l?i dnh dng ??n v? n?. Cho nn gia ?nh bi?t chuy?n ? m?i h?t h?n, s? qu nn m?i xch c? v?. ???c coi nh? l t? Si Gn ra Hu? du h?c!.

Nh?ng ??n n?m 65, nh?c s? Hong Thi Th? l?i xin php gia ?nh Hong Thi Thao ?? anh tr? vo s?ng ? Si Gn v ng c?n ng??i thn tn giao ph cho nh?ng cng vi?c quan tr?ng. V t? ? anh l?i lun c m?t bn c?nh ng??i ch m anh r?t knh tr?ng v qu m?n.

Sau khi l?p gia ?nh, Hong Thi Th? b??c vo m?t th?i k? ho?t ??ng r?t m?nh v h?ng hi. Nh?t l trong lnh v?c sng tc v?i nhi?u nh?c ph?m ???c g?i ??n ng??i nghe, ??c bi?t qua gi?ng ca c?a Thy Nga v c?p Ng?c C?m-Nguy?n H?u Thi?t. Sau ? nh?ng sng tc c?a ng cn ???c ph? bi?n m?nh m? b?ng ti?ng ht c?a Duy Khnh, Thy H??ng, Tuy?t Mai, v.v.

Nh? ai c?ng bi?t, Hong Thi Th? l m?t nh?c s? sng tc r?t ?a d?ng, n?i b?t nh?t l th? lo?i nh?c Qu H??ng, nh?ng thin tr??ng ca v nh?ng nh?c c?nh. S? thnh cng nh? v?y theo ng??i chu v c?ng l ngh?a t? c?a ng l Hong thi Thao ? ??n t? s? sing n?ng, ch?m ch? v lng ?am m ngh? thu?t v b? b?n. Nh?ng n?m thng di s?ng bn c?nh ng??i ch ti hoa ?? ?? xc nh?n cho s? ?nh gi c?a Hong Thi Thao.

V ngoi vi?c sng tc, nh?c s? Hong thi Th? r?t gi?i trong vi?c t? ch?c c?ng nh? dn d?ng sn kh?u. Cn Hong Thi Thao r?t tch c?c trong vai tr m?t c?ng tc vin ??c l?c, v Lc ? khng c ai, nn ti l m?t th?ng ?? t?, m?t tn ti?u ??ng ?? ng ?y sai v?t ho?c l ??ng trong h?u tr??ng ku g?i, nh?c nh? ti?t m?c trnh di?n cho cc ca nh?c s?. Ho?c ?i m?i cc ngh? s? ??n trnh di?n hay t?p d??t. Tm l?i, ng ?y b?o g th lm ci ?!.

Tuy mang b?n ch?t c?a m?t ngh? s? thu?n ty, nh?ng Hong Thi Th? r?t kh kh?n trong cng vi?c, ngay c? v?i Hong Thi Thao lc cn nh?. V n?u li thi l ?n b?t tai. Lm g th ph?i lm r?m r?p. Qu kh kh?n !ng ?y unh ti te tua h?t!. Nh? v?y sau ny Thao tr? thnh m?t ng??i r?t ???c ng tin c?y ?? giao ph cho nhi?u cng vi?c c?a m?t ng??i qu?n l, nh?t l ??i v?i nh?ng ch??ng trnh ??i nh?c h?i do ng th?c hi?n t? cu?i th?p nin 50 t?i nh?ng r?p nh? Th?ng Nh?t, Thi Bnh, v.v. ? Si Gn c?ng nh? t?i cc thnh ph? l?n nh? Nha Trang, C?n Th?, Hu?, v.v.

??n khi ?on V?n Ngh? Vi?t Nam ???c thnh l?p vo ??u n?m 1960, Hong Thi Thao v?n theo st ng ch c?a mnh, v?a ?? trnh di?n v? c?m, v?a ?? lm ph? t cho ng m ??i v?i Hong Thi Thao l lm m?i chuy?n. V?a th? k, v?a t l?oc, v?a ng??i ?? sai v?t, v?a nhn vin, v?a nh?c s?, v?a ?? m?i th?!.

Chuy?n l?u di?n ??u tin c?a ?on v?n ngh? Vi?t Nam v?i Hong Thi Th? l tr??ng ?on v L Th??ng l ph ?on ? di?n ra ? Nh?t, ?i Loan v H?ng Kng vo n?m 1960 v?i m?t thnh ph?n ngh? s? ln ??n c? tr?m ng??i thu?c ?? m?i b? mn nh? ca, v?, nh?c, k?ch v?i s? ch tr?ng ??c bi?t vo nh?ng ti?t m?c v? v h?p x??ng.

Nh?ng chuy?n ?i sau ? c?a ?on V?n Ngh? Vi?t Nam ? ???c di?n ra t?i Singapore, M Lai, Thi Lan v nhi?u qu?c gia khc. Ho?t ??ng c?a ?on v?n ngh? ny ? ph?i ch?m d?t vo cu?i n?m 1963, sau cu?c ??o chnh ngy 1 thng 11 ??a ??n ci ch?t c?a hai anh em t?ng th?ng Ng ?nh Di?m v vi?c ln n?m chnh quy?n c?a H?i ??ng Qun Nhn Cch M?ng.

Sau cu?c ??o chnh 1 thng 11 n?m 63, c th?i gian nh?c s? Hong Thi Th? b? H?i ??ng Qun Nhn Cch M?ng truy t? v? t?i chuy?n ti?n ra ngo?i qu?c cho t?ng th?ng Ng ?nh Di?m v ng b Ng ?nh Nhu qua nh?ng chuy?n l?u di?n c?a ?on V?n Ngh? Vi?t Nam. ng ph?i vo t Ch Ho h?n m?t n?m.

Nguyn nhn l T?ng Nha Ngn Kh? tm ra ???c nh?ng gi?y t?, theo ? ng Di?m v ng Nhu ? c?p php cho Hong Thi Th? ??i ti?n Vi?t ra M? Kim ?? dng vo vi?c chi tiu cho ?on v?n ngh?. S? th?t ch? c v?y, sau ? xt th?y v t?i nn ng ???c tr? t? do. Sau khi nh?c s? Hong Thi Th? ra t vo n?m 65, hai ch chu v m?t s? nh?c s? khc k?t h?p thnh m?t ban nh?c ?i lm cho m?t v? tr??ng do gia ?nh khai thc tn B?ng Lai ? t?n Qui Nh?n.

??n cu?i n?m 1965, nh?c s? Hong Thi Th? l?i ???c chnh ph? m?i lm tr??ng ?on ?? h??ng d?n m?t ?on v?n ngh? ?i trnh di?n t?i nhi?u qu?c gia ? u Chu. V sau ? ?on ny ? sang t?n Trung Phi trnh di?n nhn d?p ??ng quang c?a hong ?? Bokassa.

Vo kho?ng nh?ng n?m 67, 68, sau khi v? tr??ng Maxims ???c bn cho gim ??c cng ty kem ?nh r?ng Hynos l Hu?nh ??o Ngh?a, nh?c s? Hong Thi Th? ???c giao cho nhi?m v? ??m trch v?n ?? ngh? thu?t sn kh?u trong khi ??a ?i?m ny ???c t? ch?c theo l?i cc nh hng ca v? nh?c n?i ti?ng ? Paris nh? Moulin Rouge ho?c Lido.

D??i ti t? ch?c v kh? n?ng ngh? thu?t c?a Hong Thi Th?, ?on v?n ngh? Maxims ? tr? thnh m?t n?i qui t? r?t nhi?u nhn ti thu?c nhi?u b? mn ngh? thu?t, nh?t l v? v nh?c k?ch. Chnh nh? sn kh?u Maxims m Hong Thi Th? ? c d?p pht tri?n r?t m?nh ti n?ng c?a ng, ??c bi?t qua nh?ng nh?c k?ch r?t gi tr? ? ??a tn tu?i ng ln cao nh? T? Th?c L?c L?i Bch ?o, ???ng Minh Hong Du Nguy?t ?i?n, C Gi ?in, ? ?o Say, v.v. l nh?ng ti?t m?c chnh trong ch??ng trnh c?a Maxims, ???c thay ??i m?i 4 ho?c 6 thng.

Theo m?t giao ko k k?t v?i chnh ph? Nh?t m?t n?m tr??c, ?on v?n ngh? Maxims v?i thnh ph?n ngh? s? trn 20 ? ng??i ln ???ng sang qu?c gia ny trnh di?n vo ngy 10 thng 3 n?m 75 trong khi tnh hnh chi?n s? ?ang ??n h?i c?ng th?ng nh?t. Hong Thi Thao ? trong s? nh?ng ng??i ??a ti?n phi ?on ra phi tr??ng Tn S?n Nh?t m khng ai ng? ? l l?n xa r?i qu h??ng c?a nh?ng ngh? s? trong ?on.

V? ph?n Hong Thi Thao, anh ? l?i Vi?t Nam ??n n?m 79 ?? sau ? v??t bin. Sau khi t?i M?, anh l?i cng v?i nh?c s? Hong Thi Th? st cnh trong vi?c t? ch?c cc ??i nh?c h?i t?i nhi?u n?i trn ??t M? c?ng nh? trong vi?c thu b?ng hay video, v.v. V c?ng t? ? Hong Thi Thao lun dnh st v?i cy v? c?m thn yu c?a mnh trong cc bu?i trnh di?n, kh?i ??u v?i nh?ng ?m h?p cng Trung Ngh?a v c?u em Hong Thi Thi c?ng tc v?i cc v? tr??ng ? mi?n nam California. Ngoi ra cng vi?c chnh c?a anh l c?ng tc v?i m?t v?n phng lu?t s? ? Orange County t? n?m 1982 cho ??n nay.

Su n?m ? qua ?i t? khi ng ch thn yu c?a mnh v?nh vi?n ra ?i, nh?ng Hong Thi Thao v?n nh? r m?n m?t nh?ng thi quen ??c bi?t c?a ng. Ch?ng h?n nh? v? m?t trang ph?c, d??i m?t anh, nh?c s? Hong Thi Th? l m?t ng??i r?t thch ch?ng di?n, nhi?u khi h?i qu v c nh?ng lc khng c?n di?n th ng ?y c?ng di?n B??c ra ngoi ???ng l ph?i di?n nh? v?y.

ng l?i cn r?t kh tnh v? ?n u?ng. C ngh?a l ?n mn g ph?i ra mn ?. ??c bi?t ng r?t thch ?n nh?ng mn ?n ??c th c?a qu h??ng trong khi quan ni?m c?a ng, ?n u?ng l m?t ngh? thu?t. C?ng nh? v?y, ng l m?t ng??i n?u ?n r?t ngon. ??c bi?t l mn bn b Hu?.

Tuy l m?t ngh? s? nh?ng Hong Thi Th? khng bao gi? ??ng t?i m?t gi?t r??u hay m?t ?i?u thu?c l. ng ch? c cht ?am m c? b?c, nh? thch ?nh c ng?a ch?ng h?n. Nh?ng ?i?m n?i b?t nh?t n?i ng c th? ni l m?t con ng??i ho hoa, ?a tnh v bay b??m.

Theo Hong Thi Thao, ch anh khng bi?t mnh b? b?nh tim cho ??n khi b? nh?i mu c? tim hai l?n. Sau l?n th? hai, ng ???c ??a vo b?nh vi?n ch?a tr?. T?i ?y cho bi?t tim ng ? b? t?n th??ng n?ng v?i m?t v?t thm r?t l?n. Do ? r?t y?u nn khng b?m ???c n??c t? trong ph?i ra. Tnh tr?ng ny khi?n nh?c s? Hong Thi Th? lun b? s?c n??c nn ph?i ng? ng?i su?t m?y n?m tr?i. T? ? ng ra vo b?nh vi?n nhi?u l?n tr??c khi v?nh vi?n ra ?i m?t cch thanh th?n vo ngy 23 thng 9 n?m 2001.

?m hm tr??c ng cn ni chuy?n r?t vui v? v?i v? cng cc con t? cc n?i v? th?m ng. ng cho b Thy Nga bi?t l thm ?n c?m v?i c kho, v?i mn ny, mn n?. Sng s?m hm sau, v? ng chu?n b? ?i ch? ?? lm theo ng. Tr??c khi ?i, b cn vo th?m ng. Nh?ng g c?a th khng th?y tr? l?i. ??n khi ??y c?a vo th bi?t ng ? m i t? gi ci ??i.

Hong Thi Thao cho bi?t nh?c s? Hong Thi Th? c ?? l?i m?t vi ?i?u tr?ng tr?i m anh ? c d?p ??c ???c. Trong ? c ghi l?i m?t trong nh?ng ??c mu?n c?a ng l nh?ng nh?c k?ch v nh?c c?nh l?n c?a ng s? c d?p ???c th?c hi?n t?i Vi?t Nam. V ? h?i ngo?i vi?c th?c hi?n r?t kh kh?n, nh?t l v? v?n ?? nhn l?c v ph??ng ti?n.

Nh?c s? Hong Thi Th? ? v? th?m qu h??ng t?t c? hai l?n k? t? n?m 1993. ng c g?p l?i ng??i con c?a ng v?i b Tr??ng Tn Nhn l L Khnh Hoi. Nh?ng gi?a hai cha con ? x?y ra nhi?u b?t ??ng ki?n nn sau ? hai b? con khng c ???c tnh tr?ng g?n g?i.

Theo nh?n xt c?a Hong Thi Thao th ng??i con c? c?a ng ? c nh?ng ?i h?i anh cho l qu ?ng. Ch?ng h?n nh? mu?n b? mnh x b? passport ?? ? l?i lun Vi?t Nam. ?? ngh? ny ? khi?n nh?c s? Hong Thi Th? r?t kh x?. Nh?ng cu?i cng ng ? quay tr? l?i Hoa K?.

?ng nh? nguy?n v?ng c?a ng, thi hi nh?c s? Hong Thi Th? ? ???c an tng t?i V??n V?nh C?u trong khun vin ngh?a trang Peek Family ? Orange County. Ngh?a trang ny n?m quay m?t ra ???ng Bolsa, vng Little Saigon l n?i t?p trung ?ng ??o ng??i Vi?t Nam t? n?n, ??i di?n cho nh?ng ng??i ??ng h??ng v l nh?ng khn thnh gi? thn thi?t v?i dng nh?c Hong Thi Th? ? kh?p b?n ph??ng tr?i.

Su n?m ? qua ?i, nh?ng nh?ng ng??i yu m?n dng nh?c c?a ng v?n th?y hnh ?nh ng??i nh?c s? ?a ti ny hi?n di?n trong nh?ng sng tc ? tr? thnh b?t t? c?a ng

(TVTS 1123 & 1124)

*Bi vi?t ???c ?? ngy 27-10-2008 (TV&BH).

Comments are closed.