Hernan Diaz, nhà v?n Argentina và gi?i Pulitzer V?n h?c n?m 2023

Tr?n Thy Mai

image

Hernan Diaz

Hernan Diaz l nh v?n Argentina s?ng t?i M?. Trust (Tin) l ti?u thuy?t th? hai c?a ng, v?a ?o?t gi?i Pulitzer v?n h?c n?m 2023.

Trust l ti?u thuy?t h?u hi?n ??i vi?t theo bt php siu h? c?u. Nghe nh?ng t? ng? chuyn mn ny ch?c cc b?n s? c c?m gic r?t kh ??c. Nh?ng khng, ti?u thuy?t c?a Hernan Diaz h?p d?n t? ??u ??n cu?i. Tr??c khi ginh gi?i th??ng, Trust ? ???c x?p vo danh sch bestseller c?a r?t nhi?u t? bo: The New York Times, The Washington Post

Tc ph?m c?a Diaz vi?t v? cu?c hn nhn c?a nhn v?t chnh Andrew Bevel, nh ti phi?t hng ??u c?a ph? Wall. Ti?u thuy?t bao g?m b?n ph?n, m?i ph?n c th? xem l m?t cu?n sch ring. B?n v?n b?n ny ???c x?p k? t?c nhau, v?n b?n sau ph? ??nh v?n b?n tr??c, ?? d?n d?n m? ra m?t s? th?t.

Ph?n th? nh?t: TRI PHI?U

Tri phi?u l m?t ti?u thuy?t trong ti?u thuy?t.

M?t nh v?n tn l Harold Vanner vi?t m?t ti?u thuy?t c nhan ?? l Tri phi?u. Nh ti phi?t Andrew Bevel, ng??i giu nh?t th? gi?i ???c Vanner dng lm nguyn m?u ?? xy d?ng nhn v?t Benjamin Rask.

Nh? nhanh chng bn kh?ng khi th? tr??ng ch?ng khon s?p s?p ?? n?m 1929, Benjamin Rask tr? thnh ng??i giu nh?t th? gi?i v ???c xem nh? m?t v? th?n trn ph? Wall.

Bo ch co bu?c anh ta gian l?n v nh?n tm tr??c nh?ng kh kh?n c?a n??c M?. Cc ngh? s? t?y chay Rask. V? Rask, Helen, c?m th?y c ??c v m?c c?m t?i l?i v? vai tr c?a ch?ng. C lao vo t? ch?c t? thi?n, ti tr? cho nh?ng ng??i y?u th?.

S?c kh?e tinh th?n c?a Helen d?n d?n sa st. Cu?i cng, c ???c ??a vo m?t b?nh vi?n tm th?n ? Th?y S?. Nh? c Ti?n s? Frahm ?i?u tr? v?i m?t ph??ng php ton di?n g?m c t?p th? d?c, tr chuy?n v vi?t nh?t k Helen ? kh ln.

Nh?ng Rask khng hi?u v khng thch cch ?i?u tr? ?y, anh ra l?nh c?t ??t v?i bc s? Frahm v ??a bc s? Aftus ??n thay, d Helen khng ??ng . Bc s? Aftus th? nghi?m m?t cch ?i?u tr? b?ng ha ch?t. Sau ba l?n vo thu?c, Helen b? co gi?t ??n gy c? x??ng ?n.

Helen ch?t, Khun m?t c?a c ?y l m?t ??ng ?? nt hoang tn. M?t v?t b? ?? v? v b? b? r?i, ki?t s?c.

Rask quay tr? l?i New York. M?c d ?au bu?n, Rask nh?n ra ci ch?t c?a v? khng ?nh h??ng g nhi?u cu?c s?ng c?a anh. Ch? c ?i?u, d Rask ti?p t?c ??u t?, anh khng bao gi? c l?i l?i nhu?n nh? trong nh?ng n?m vng son c?a mnh.

Ph?n th? hai: ??I TI

T? truy?n c?a nguyn m?u: Andrew Bevel.

Cu?n ti?u thuy?t c?a Vanner v?a ra ??i ? nhanh chng ???c bn ch?y v?i t?c ?? chng m?t, lm cho Andrew Bevel, ngyun m?u, r?t t?c gi?n. Cho r?ng hnh ?nh c?a mnh v v? b? bp mo, ng quy?t ??nh cho ra ??i t? truy?n c?a chnh mnh.

Trong t? truy?n, Bevel k? v? ng n?i anh, cha anh, nh?ng ng??i c cng g?y d?ng ra s? nghi?p c?a nh Bevel. Nh?ng ch??ng ti?p theo ni v? h?c v?n v s? nghi?p c?a chnh anh. Ch??ng cu?i vi?t v? v? anh, Midred Bevel, nguyn m?u c?a nhn v?t ?ng th??ng Helen Rask.

Ti?u thuy?t c?a Vanner vi?t theo d?ng siu t? s? (metanarratives, ng??i k? chuy?n l tc gi? (v hnh), v nhn v?t ???c bi?u hi?n ? ngi th? ba). Nhn v?t Rask xu?t hi?n kh t?nh t?i. Cn trong t? truy?n, nguyn m?u Bevel ? ngi th? nh?t x?ng TI, cho th?y r h?n tm tr?ng, gi?ng ?i?u c?a mnh.

Bevel k? v? nh?ng ngy hai v? ch?ng m?i k?t hn v ??n ? ngi nh ngh? d??ng c?a gia ?nh anh, La Fiesolana, n?i m Mildred yu thch v m ph?ng ki?n trc Tuscan. Trong th?i gian h?nh phc ?y, Bevel v?n dnh ph?n l?n th?i gian c?a mnh ? Manhattan ?? lm vi?c, dng ?n b?y ??u t? ?? ??a qu?c gia thot kh?i suy thoi sau Th? chi?n th? nh?t.

Bevel r?t yu v?, trong tr nh? c?a anh th Midred l m?t ph? n? tinh t?, m?m m?i, d?u dng, lm lan t?a s? ?m p b?t c? n?i no c c m?t. Midred thch ??c truy?n, vo b?a ?n t?i, c th??ng k? l?i nh?ng cu?n ti?u thuy?t, trong khi Bevel nghe say m: Th?t ?ng yu khi nhn c ?y, b?ng sng, chm ??m trong cu chuy?n k?. C ?y b? cu?n ht b?i c?t truy?n, cn ti b? c ?y quy?n r?. Khi nh?n ra th?c ?n trn ??a ? ngu?i h?t, chng ti nhn nhau c??i

Midred thch lm t? thi?n, thch b?o tr? cho cc ngh? s?. Bevel ?ng h? v? trong m?i vi?c. C ?y ch?n nguyn nhn v ch?n cc t? ch?c m?t cch c?m tnh, nh?ng c?ng ch vng theo h??ng d?n c?a ti nh?ng khi l?a ch?n c?a c ?y khng h?p l v? m?t ti chnh.

Trong t? truy?n c?a Bevel, Midred khng b? b?nh tm th?n m m?c ch?ng ung th?, c d?ng c?m v d?u dng ??i m?t v?i c?n b?nh cho t?i ngy cu?i cng. Ci ch?t c?a Midred ?nh h??ng r?t l?n ??n Bevel, ?? l?i m?t l? h?ng l?n trong cu?c ??i anh. D v?y, Bevel nh?n m?nh mnh v?n thnh cng lin t?c sau khi Midred ch?t, b?t ch?p n?i ?au bu?n v h?n.

T? truy?n c?a Bevel d?ng l?i gi?a ch?ng. Anh ? qua ??i v ??t qu? tr??c khi hon thnh n.

Ph?n th? ba: H?I ?C ???C G?I L?I

??c ??n ph?n th? ba ny, ng??i ??c m?i bi?t ph?n th? hai ??I TI, t? truy?n c?a Bevel khng ph?i do ng vi?t, m do Ida Partenza, ng??i vi?t thay.

Ph?n th? ba ny l h?i ?c c?a Ida v? nh?ng ngy lm vi?c v?i Bevel.

Ida Partenza l m?t c gi c h?c nh?ng ngho, s?ng cng ng??i cha ??n thn trong c?n h? thu ? New York. ?? gip cha tr? ti?n nh, c ? c? g?ng nh?ng kinh t? ?ang xu?ng, tm vi?c lm r?t kh kh?n.

?ng lc ? c nghe tin v? cng vi?c l??ng cao ? t?p ?on c?a Bevel: sau nhi?u ??t ph?ng v?n nghim ng?t, cu?i cng Ida ???c ch?n. Khi g?p Bevel, c m?i bi?t nhi?m v? c?a mnh l vi?t t? truy?n cho ng ch?.

Ti?n l??ng cao ng?t ng??ng, khi lnh thng l??ng ??u tin c mua s?m cho cha v cho ng??i yu m?t nh bo t? do c?ng g?n nh? ?ang th?t nghi?p. C mong mu?n ?em cho h? ni?m vui nh?ng ng??c l?i, s? thnh cng c?a Ida ch? lm nh?ng ng??i ?n ng kh ch?u.

Cha c, m?t tr th?c ng??i gia tr??ng, b?t mn v c? ch?p, r?t b?c mnh v con gi ?i lm cho t?p ?on ti phi?t c m?p m ng on ght. B?n trai c, ng??i M?, kh ch?u v c ?i lm th? k, ngh?a l ph?i lm vi?c m?t mnh v?i ng ch? trong nhi?u gi?.

M?c d v?y, Ida khng c l?a ch?n no khc; trong khi n? l?c vi?t cu?n t? truy?n, d?n d?n c nh?n ra mnh s? Bevel b?t bnh h?n l s? cha gi?n v s? m?t ng??i yu.

Theo Bevel, v? ng, Midred, l m?t ph? n? trong sng, ngoan hi?n, d?u dng, thanh th?n. Hon ton khng ph?i nh? s? b?a ??t c?a Vanner khi xy d?ng nhn v?t Helen Rask, ng??i ?n b b? d?n v?t ray r?t n?i tm. ng c?ng r?t t?c gi?n v nhn v?t Helen trong truy?n b? b?nh tm th?n v ch?t v quy?t ??nh sai l?m c?a ch?ng. Trn th?c t? Mildred ch?t trong m?t b?nh vi?n ? Th?y S?, khng ph?i ch?u b?t k? ph??ng php ?i?u tr? tn c no.

??ng th?i, Bevel c?ng mu?n th? hi?n n?ng l?c kinh doanh phi th??ng c?a mnh, nh?n m?nh r?ng cc kho?n ??u t? c?a ng v t? tin c?a ng ? gip ch cho c? ??t n??c ni chung.

Nhi?u l?n Ida ph?i vi?t l?i b?n th?o cho ??n khi Bevel c?m th?y hi lng. ng lun nh?n m?nh: Cng vi?c c?a ti l lm ?ng. Lun lun ?ng. N?u c khi no sai, th ph?i dng m?i ph??ng ti?n, ti l?c c?a mnh ?? b? cong, s?p x?p hi?n th?c theo ci sai c?a mnh, cho n khng cn l sai n?a.

Khi Ida mu?n ti?p xc v?i m?t vi b?n h?u c?a Midred ?? tham kh?o, Bevel khng cho php. Ti mu?n c cu?n sch ny ?? ng?n ch?n s? gia t?ng c?a cc phin b?n cu?c ??i ti, ch? khng ph?i nhn ln chng. Ti d?t khot khng mu?n c thm quan ?i?m, thm ki?n. ?y l cu chuy?n c?a ti.

Song song v?i vi?c vi?t t? truy?n, Bevel ??a Vanner ra ta v? t?i ph? bng, nh?ng ta tuyn nh ti phi?t thua ki?n. Th? l Bevel b? ti?n mua l?i nh xu?t b?n ? k h?p ??ng v th?i h?n v?i Vanner. ?i?u ny khng cho php Vanner ???c ti b?n ? b?t c? n?i ?u khc. Bevel c th? mua v nghi?n nt t?t c? cc ?n b?n t? khi m?i xu?t x??ng. Khi Ida Partenza ph?n ??i, Bevel kh?ng ??nh: Khng cho php cu?n t? truy?n c?a mnh chia s? s? th?t v?i cu?n ti?u thuy?t ?y, v S? th?t ch? c m?t.

Bevel c?ng yu c?u Partenza thay ??i cch miu t? v? Mildred. ng khng mu?n c vi?t v? s? thch yu m nh?c cch tn c?a Midred, theo ng ?i?u ? khi?n c c v? h?m h?nh. ng ?? ngh? Partenza cho v? mnh thch c?m hoa, v sng t?o ra nh?ng cu chuy?n v? tnh cch y?u ?u?i, d?u dng c?a Mildred.

Partenza nh?n ra: mnh ?ang gip Bevel xa "Mildred th?t" kh?i l?ch s? cu?c s?ng. Cng vi?c c?a c khng ph?i l truy?n ??t s? th?t, m l xy d?ng m?t cu chuy?n cho Bevel. C ? t?o ra cho Bevel m?t t?m vc ?c k?t t? nh?ng ng??i kh?ng l? M?: Benjamin Franklin, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt v Henry Ford Gi?ng nh? sinh v?t c?a Frankenstein, Bevel c?a ti s? ???c t?o thnh t? tay chn c?a t?t c? nh?ng ng??i ?n ng khc nhau ny V nh? th?, ti ? l m?t ng??i vi?t ti?u thuy?t ch? khng cn l m?t ng??i vi?t ti?u s?.

R?t hi lng v? cng vi?c c?a Ida Partenza, Bevel thu cho c m?t c?n h? m?i ?? c c th? s?ng v lm vi?c thu?n ti?n h?n. Trong d?p Bevel ??n ?n t?i v lm vi?c ? ?, ng ta vui v? n l?i nh?ng k? ni?m c?a ??i mnh. Bevel khng nh?n ra m?t s? chuy?n ? l?t vo ??u ng t? nh?ng chi ti?t m Partenza b?a ??t trong t? truy?n. V d? nh? vi?c Midred th??ng ??c ti?u thuy?t trinh thm r?i k? cho Bevel nghe trong bu?i ?n t?i, v ?i v? ch?ng say s?a qun c? th?c ?n ?ang ngu?i d?n??y th?t ra l chi ti?t do Partenza sng tc d?a trn nh?ng b?a t?i ??m ?m gi?a hai cha con c, khi c cn nin thi?u.

H? c?u ? th?m th?u vo s? th?c, ??n m?c chnh ng??i trong cu?c c?ng khng cn phn bi?t ???c.

N?m hm sau b?a g?p, c nh?n ???c tin Bevel ??t ng?t qua ??i v m?t c?n ?au tim. Cu?n t? truy?n c?ng d?ng ? ?.

N?m m??i n?m sau Ta nh c?a v? ch?ng Bevel ? tr? thnh b?o tng Bevel.

Ida Partenza lc ny h?n b?y m??i tu?i, ? thnh m?t nh v?n n?i ti?ng. Trong lng Ida v?n cn n?i th?c m?c: R?t cu?c Midred Bevel l ng??i nh? th? no? L ng??i ?n b mong manh cam ch?u, n?n nhn c?a ch?ng mnh nh? trong tc ph?m c?a Vanner, hay ng??i ?n b ?m p d?u dng, nhu m v ?ng yu nh? trong t? truy?n c?a ng??i ch?ng?

Trong nhi?u n?m, d ? b? qun ?i, nh?ng th?c s? Midred v?n lun t?n t?i nh? m?t b ?n

M?t ngy, Ida Partenza nghe ni b?o tng cn l?u gi? t?t c? nh?ng th? t?, hnh ?nh, ti li?u c?a v? ch?ng nh Bevel. B ? ??n, tm ti, v ti?p c?n ???c m?t t?p ghi c?a Midred.

D c th? th? c?nh bo l Ch? vi?t tay r?t kh ??c nn khng ai hi?u ???c, nh?ng v?i c? qu trnh tm hi?u trong qu kh?, Ida l ng??i ??u tin v duy nh?t gi?i m ???c nh?ng g Midred m?t Midred th?t ngoi ??i ? vi?t.

Ph?n th? t?: T??NG LAI

T??NG LAI l nhan ?? t?p nh?t k m Midred ghi t? khi bi?t mnh m?c c?n b?nh ung th?.

Ch? r?t kh ??c, v lc ?y Midred ch? vi?t cho mnh, khng ??nh chia s? v?i ai. Trong trang ??u, b nh? l?i lc m?i k?t hn v?i Bevel. ?i v? ch?ng v? ? dinh th? La Fiesolana, m b khng thch v v? m ph?ng, hng nhi c?a n.

Trong hai n?m, cu?c hn nhn m ?m nh?ng khng n?ng th?m.

Cho ??n n?m 1922, ?? g?n ch?ng h?n, Midred ? dng s? ti?n ch?ng ??a ?? ch?i ch?ng khon. L?n ??u tin trong cu?c hn nhn, h? h?nh phc v tr? nn tm ??u h?p. Bevel d?y v? nh?ng hi?u bi?t c? b?n, v Midred d?y anh suy ngh? sng t?o.

Nh?ng Bevel ng?c nhin: thnh cng c?a Midred cao h?n nhi?u so v?i c?a anh, khi?n anh ph?i th? sao chp chi?n l??c c?a c. Bevel khng hi?u thu?t ton ??u t? m Mildred pht tri?n v?i m?t tr?c gic ??c bi?t.

S? suy s?p m th?m di?n ra trong Bevel, m?c d v?i s? h??ng d?n c?a Midred v v?i s? v?n l?n g?p nhi?u l?n so v?i c, Bevel ? xy d?ng danh ti?ng c?a mnh nh? m?t thin ti trong gi?i ??u t?.

N?m 1926, tr??c m?t th?i c? l?n trong th? tr??ng ch?ng khon, Mildred nh?c ch?ng ?? phng khe h? ? S? Giao d?ch ch?ng khon New York: Ai ? c th? bi?t tr??c cc m c? phi?u tr??c khi nh?p, b?ng cch h?i l? m?t trong b?n ng??i ?i?u hnh m c? phi?u.

C?nh bo ny tr? thnh m?t c? h?i cho Bevel: chnh anh ? lm ?i?u ?, v ch? sau vi thng, anh ? giu c t?t b?c.

Mildred g?i anh ta l t?i ph?m, Bevel g?i c l k? ghen t?. H? b?t ha su s?c v khng ni chuy?n v?i nhau trong su?t hai n?m.

N?m 1929, Midred ng b?nh. C?n b?nh ? gip ?i v? ch?ng lm ha. Midred tin ?on r?ng th? tr??ng s? s?p ?? tr??c cu?i n?m. Ban ??u Bevel khng tin, nh?ng Midred b?t ??u bn cc v? th? v bn kh?ng.

Sau cu?c kh?ng ho?ng, b?nh c?a Midred ? tr? n?ng, c ph?i vo m?t b?nh vi?n ? Th?y S?. C v?n ti?p t?c h? tr? cho Bevel ??u t? trong kho?ng th?i gian anh ?i v? gi?a Zurich v New York.

Nh?ng tm tr c ? r?i kh?i lnh v?c ti chnh. Nh?ng k? ni?m th?i th? ?u v hnh ?nh thin nhin quanh mnh ???c Midred quan tm v ghi chp, tr??c khi cu?n nh?t k d?ng l?i.

Tri v?i s? tri ch?y c?a ba v?n b?n tr??c, ph?n th? t? ny ???c ghi l?i v?i m?t v?n phong th s? v cng v? sau cng r?i r?c, nh? nh?ng k ?c v? v?n c?a Midred.

N gi?ng nh? ha th?ch c?a m?t loi th ? tuy?t ch?ng. Midred t? h?i mai sau li?u c ai ??c nh?ng trang vi?t ny, v mong r?ng chng s? ???c pht hi?n r?t lu sau khi ng??i vi?t ? ch?t.

image

Comments are closed.