Trên kệ sách

Không chỉ Vinh xưa

Huy Đức Không bao giờ là quá trễ để viết lại lịch sử của một vùng đất. Nhưng khi gấp 700 trang sách Tìm…