Tư liệu

images

Đi tìm cái tôi đã mất

Tuỳ bút chính trị – 2006  Nguyễn Khải 1. Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm,…