Gi?a tr?i m?a bom, làm th? vì hòa bình

Phan T?n H?i

poet 1 ba nha tho Palestine

Ba nh th? l?n c?a dn t?c Palestine, t? tri: Mahmoud Darwish, Muin Bseiso v Samih al-Qasim.

C cch no ?? tm ha bnh cho vng Trung ?ng? Hy hnh dung v? m?t php th?n no ?, lm cho qun Israel v qun Hamas bung sng, cng b??c t?i b?t tay nhau bi ngi, n??c m?t rn r?a, cng ni r?ng t?t c? chng ta hy s?ng nh? m?t tr? em m?i sinh ra, r?ng hy qun h?t t?t c? nh?ng ngy ?au ??n c?, v cng tr?i b?n ?? ra v? l?i, sao cho cc th? h? t??ng lai khng bao gi? ngh? t?i chuy?n c?m sng gi?t nhau n?a. Hnh nh? l b?t kh?. ?ng l c v? b?t kh?, ?? c th? s?ng nh? m?t tr? em m?i sinh ra ??i. Ch? tr?, vi thi?n s? v nh th?.

Ti c m?t gi?c m?. Vua Tr?n Nhn Tng bay t? ??nh ni Yn T? t?i vng Gaza, ngay n?i c?a kh?u ?ang m?t m khi sng. Bn ngoi c?a kh?u l hng ngn xe t?ng Israel ?ang ch? ti?n vo, bn trong l nhi?u ???ng h?m v h? chi?n ho n?i chi?n binh Hamas th m?t nhn ra ?? ch? tr?n chi?n cu?i ??i c?a h?. Ngay n?i c?a kh?u l m?t gio s? ??o Do Thi ng?i ??i di?n, ni chuy?n v?i m?t gio s? ??o H?i, tr??c khi h? c th? nhn th?y ??ng bo c?a h? xng vo nhau. Hai v? gio s? ny c c? duyn quen nhau nh? th? v th?i sinh vin, h? cng h?c chung v? tn gio ? ??i H?c UC Santa Barbara, ngi tr??ng ??i h?c ? mi?n Trung California n?i ti?ng v sinh vin khi ra tr??ng ?a qu?y ph ?? lm k? ni?m. Hai h?c gi? c?a hai tn gio l?n ?ang ng?i m?i nhau u?ng tr v bi ngi th?o lu?n xem nh?ng g Th??ng ?? (gi? s?, c m?t Th??ng ??, hay t nh?t l m?t ci g m hai h?c gi? ngh? l Th??ng ?? c?a h?) ? ni g v? s? m?nh c?a hai dn t?c n?i cng m?t ??t thnh ny, v c cng m?t ngu?n g?c tn gio.

Th? r?i, hy hnh dung r?ng, Vua Tr?n Nhn Tng t? trn my b??c xu?ng. Hai h?c gi? tn gio kia ? nh?n ra ngay hnh ?nh Thi?n s? nh Tr?n ny, v trong h?c trnh c?a UCSB c h?c v? Ph?t gio ??i c??ng, trong ? c gi?i thch s? l??c v? vi bi th? Thi?n Vi?t Nam. Vua Tr?n Nhn Tng b??c t?i, ni v?i hai h?c gi? Do Thi gio v H?i gio r?ng by gi? hai h?c gi? hy nhn vo t? tm, hy l?ng l? nhn tm cho m?i chuy?n l?ng xu?ng, khng c?n th?o lu?n hay ngh? ng?i g, hy t? nhn xem hai v? l ai, hy t? nhn vo tm, nhn vo m?t tai m?i l??i thn c?a hai v? xem t?t c? ??u ?ang ch?y xi?t trong dng sng th?i gian, v n?i ?, khng h? c ci g g?i l Do Thi v?i H?i, khng h? c ci g g?i l k ?c hm qua v?i hm kia, khng h? c ci g g?i l m?i th ngn n?m v?i thnh chi?n ngn ??i. Nh vua ni r?ng, ngay n?i dng sng ch?y xi?t trong tm qu v? ?, t?t c? nh?ng g g?i l thnh v?i phm ??u l Fake News, ??u l tin gi?, th?y nh? th? xong, tnh yu th??ng m?i th?c s? sinh kh?i. Nh vua nh?c b?n cu th? trong bi ??c th lm tuy?n thnh ??o ca m hai h?c gi? t?ng h?c qua b?n ti?ng Anh d?ch t? b?n g?c ch? Nm ? ??i h?c UCSB:

Ni?m lng v?c v?c

Gic tnh quang quang

Ch?ng cn b? th?

Tranh nhn ch?p ng.

Ngh?a l: khi tm c?a b?n l?ng l?, v trong tr?o, tnh bi?t s? hi?n l? chi?u sng, s? th?y khng ta, khng ng??i, khng cn chuy?n g ?? ch?p l ti hay ?? tranh v?i ng??i n?a.

Th? r?i, Vua Tr?n Nhn Tng bay ln my, v? l?i ni Yn T?. Hai h?c gi? ??ng ln ch?p tay t? bi?t, r?i hai v? h?c gi? H?i gio v Do Thi gio cng m nhau, tuyn b? s? lui v? pha ?ng Jerusalem cng nh?p th?t, qu?ng b? h?t cc ch?c v? trong ??o. Sng hm sau, cc v? s? gi? cha Trc Lm Yn T? kinh ng?c khi th?y b? o v ?i hi trn t??ng Vua Tr?n Nhn Tng dnh ??y ct sa m?c Trung ?ng v n?ng mi khi thu?c sng.

Nh th? Mahmoud Darwish

S? th?c l?ch s? l, ? c nhi?u nh th? tr??ng thnh t? nh?ng tr?n m?a bom, v r?i h? ? c?m bt lm th? v ha bnh. Th? c?a h? khng c ?? ti?ng vang h?n ti?ng bom, v c?ng khng c ?? s?c m?nh ?? lm tu?t xch cc xe t?ng hay lm k?t ??n n?i cc nng sng. Nh?ng r?i, nhi?u n?m sau, nhi?u th?p nin hay nhi?u th? k? sau, l?ch s? nhn lo?i s? by t? lng bi?t ?n ??i v?i nh?ng dng th? ku g?i ha bnh ?.

Trong ?, n?i ti?ng nh?t l nh th? Mahmoud Darwish. ng sinh ngy 13 thng 3/1941, t? tr?n ngy 9 thng 8/2008). Darwish ???c m?nh danh l nh th? qu?c gia c?a Palestine. ng ? ???c trao nhi?u gi?i th??ng cho cc tuy?n t?p th?. Darwish s? d?ng Palestine nh? m?t php ?n d? cho s? m?t mt c?a V??n ??a ?ng, m?t hnh ?nh tn gio ?? ch? v? ngi v??n h?nh phc uyn nguyn thi?t l?p b?i Th??ng ??. Trong tinh th?n tn gio ni chung, ng lm th? v? s? h?i sinh, s? s?ng l?i th? hi?n trong cc tn gio ??c th?n ?? h?i nh?p v?i ??ng T?o Ha. V ??ng th?i, nh th? Palestine ny ni v? n?i th?ng kh? c?a m?t dn t?c b? t??c ?o?t v l?u ?y. Nh th? c?ng ???c m t? l hi?n thn v ph?n nh "truy?n th?ng c?a nh th? chnh tr? trong H?i gio, con ng??i hnh ??ng m hnh ??ng c?a h? l th? ca." V b?n thn ng c?ng t?ng l bin t?p vin cho m?t s? t?p ch v?n h?c ? Palestine.

Trong cu?c chi?n tranh ? R?p-Israel n?m 1948, ngi lng c?a ng b? qun Israel chi?m gi? v gia ?nh ph?i tr?n sang Lebanon, ??u tin l Jezzine v sau ? l Damour. Ngi lng qu h??ng c?a h? ? b? qun Israel san b?ng v ph h?y ?? ng?n c?n c? dn ??ng tr? v? nh c?a h? bn trong lnh th? c?a nh n??c Do Thi m?i. Trong su?t cu?c ??i c?a mnh, Darwish ? xu?t b?n h?n 30 t?p th? v 8 t?p v?n xui. Lc ny hay lc khc, ng l bin t?p vin c?a cc t?p ch ??nh k? Al-Jadid, Al Fajr, Shu’un Filistiniyya v Al-Karmel.

Tc ph?m c?a Darwish ? ginh ???c nhi?u gi?i th??ng v ???c xu?t b?n b?ng 20 th? ti?ng. Ch? ?? trung tm trong th? Darwish l khi ni?m v? watan hay qu h??ng. Nh th? Naomi Shihab Nye ? vi?t r?ng Darwish "l h?i th? thi?t y?u c?a ng??i dn Palestine, nhn ch?ng hng h?n c?a s? l?u vong v thu?c v?…". Trong cc gi?i th??ng v?n h?c trao cho ng, c "Gi?i th??ng T? do V?n ha" ("Cultural Freedom Prize") c?a Qu? Lannan Hoa K?, cho m?c ?ch ? nu l cng nh?n "nh?ng ng??i c cng vi?c phi th??ng v d?ng c?m tn vinh quy?n t? do t??ng t??ng, tm hi?u v th? hi?n c?a con ng??i." V c?ng ???c chnh ph? Lin X trao Gi?i Ha Bnh Lenin (Lenin Peace Prize) n?m 1983.

poet 2 Darwish on wall

Hnh trn l chn dung nh th? Mahmoud Darwish trn tranh t??ng c?a h?a s? Miramar Ali, v? trn ???ng King Hussein, thnh ph? Amman, Jordan. Dng ch? ti?ng ? R?p l "Trn ??t ny, c nh?ng g ?ng s?ng" trch t? m?t bi th? c?a Darwish.

Nh?ng dng ??u tin c?a bi th? "Trn ??t ny" (On this Land) c?a Darwish vi?t v? qu h??ng Palestine nh? sau:

C trn ??t ny

nh?ng g ?ng s?ng,

S? ti di?n c?a thng t?,

mi bnh m lc bnh minh,

Ba h? m?nh c?a ph? n? dnh cho nam gi?i,

Cc tc ph?m c?a Aeschylus,

kh?i ??u c?a tnh yu,

C? trn ?,

nh?ng b m? ??ng trn dy ch? bu?c m?t ?ng so,

v k? xm l??c s? k ?c.

Darwish vi?t b?ng ti?ng ? R?p, ??ng th?i ni ???c ti?ng Anh, ti?ng Php v ti?ng Do Thi (Hebrew).

Theo tc gi? ng??i Israel Haim Gouri, ng??i bi?t r ng, ti?ng Do Thi c?a Darwish r?t xu?t s?c. C b?n t?p th? c?a ng ? ???c d?ch sang ti?ng Do Thi b?i Muhammad Hamza Ghaneim: Bed of a Stranger (2000), Why Did You Leave the Horse Alone? (2000), State of Siege (2003), v Mural (2006). Salman Masalha, m?t nh v?n song ng? Arabic-Hebrew, ? d?ch cu?n sch Memory for Forgetfulness c?a Darwish sang ti?ng Do Thi. Ni nh? th?, v? tr v?n h?c c?a nh th? Mahmoud Darwish c t?m quan tr?ng trong c? hai n?n v?n h?c Palestine v Israel.

Vo thng 3/2000, Yossi Sarid, B? tr??ng Gio d?c Israel, ?? ngh? ??a hai bi th? c?a Darwish vo ch??ng trnh gi?ng d?y trung h?c c?a Israel. Th? t??ng Ehud Barak bc b? ?? ngh? ny v?i l do th?i ?i?m "ch?a chn mu?i" ?? d?y Darwish trong tr??ng h?c. C ki?n ??cho r?ng v? ny lin quan nhi?u ??n chnh tr? n?i b? c?a Israel nh?m c? g?ng gy t?n h?i cho chnh ph? c?a Th? t??ng Ehud Barak h?n l lin quan ??n th? ca.

B?t ch?p nh?ng l?i ch? trch c?a ng ??i v?i c? Israel v gi?i lnh ??o Palestine, nh th? Darwish tin r?ng ha bnh c th? ??t ???c. Ti khng tuy?t v?ng, ng ni v?i t? bo Haaretz c?a Israel. "Ti kin nh?n v ?ang ch? ??i m?t cu?c cch m?ng su s?c trong nh?n th?c c?a ng??i Israel. Ng??i ? R?p s?n sng ch?p nh?n m?t Israel m?nh m? c v? kh nguyn t? t?t c? nh?ng g h? ph?i lm l m? c?ng pho ?i v ki?n t?o ha bnh."

Mahmoud Darwish qua ??i vo ngy 9 thng 8/2008 ? tu?i 67, ba ngy sau ca ph?u thu?t tim t?i B?nh vi?n Memorial Hermann ? Houston, Texas. Tr??c khi ph?u thu?t, Darwish ? k v?n b?n yu c?u khng h?i s?c trong tr??ng h?p ch?t no. Darwish ? hai l?n k?t hn v ly hn. Ng??i v? ??u tin c?a ng l nh v?n Rana Kabbani. Sau khi h? ly hn, vo gi?a nh?ng n?m 1980, ng k?t hn v?i m?t d?ch gi? ng??i Ai C?p, Hayat Heeni. ng khng c con.

C m?t bi th? c?a Mahmoud Darwish vi?t t? n?m 1964, nh?ng l?i gy tranh ci t?i n?a th? k? sau. Vo thng 7/2016, m?t cu?c tranh ci ? n? ra t?i Israel v? vi?c pht sng bi th? Bitaqat hawiyya (Th? nh?n d?ng t?c l, th? c?n c??c, hay gi?y ch?ng minh nhn dn) c?a Darwish trn ?i pht thanh Israel Galei Tzahal. ???c vi?t vo n?m 1964, n bao g?m nh?ng dng, trch:

Hy vi?t xu?ng:

Ti l ng??i ? R?p

? b? c??p m?t v??n nho c?a t? tin ti

V c? m?nh ??t ???c vun b?i

B?i ti v t?t c? cc con ti.

Ch?ng cn g cho chng ti v con chu ti

Ngo?i tr? nh?ng t?ng ? ny…

Tnh hnh m?t ?i pht thanh Israel pht sng bi th? c?a Darwish ? lm B? tr??ng Qu?c phng Israel Avigdor Lieberman n?i gi?n, ng ? so snh bi th? v?i cu?n sch Mein Kampf c?a Hitler.

V r?i m?t b ?n l? ra d?n d?n: m?t th?i, Darwish lm nhi?u bi th? t?ng "Rita" m?t ph? n? Do Thi m ng yu th??ng khi cn s?ng ? Haifa; ng ti?t l? trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i nh bo ng??i Php Laure Adler r?ng tn c gi Do Thi ny l Tamar Ben-Ami. M?i quan h? ny l ch? ?? c?a b? phim Write Down, I Am an Arab c?a ??o di?n Ibtisam Mara’ana. Tuy nhin, m?i tnh ny, gi?a m?t nh th? Palestine v m?t thi?u n? Israel, khng tr? thnh kinh ?i?n nh? m?i tnh "Romeo v Juliet" trong v? k?ch th? c?a William Shakespeare. B?i v, khi nng Rita nh?n gi?y tr?ng binh c?a chnh ph? Israel, khi c tnh nguy?n gia nh?p L?c l??ng H?i qun Israel, m?i tnh k?t thc. Nh th? Darwish c m?t bi th? n?i ti?ng t?ng nng, nhan ?? Rita and The Rifle (Nng Rita v kh?u sng tr??ng).

poet 3 Darwis_Rita

T?m ?nh hi?m hoi: Nh th? Mahmoud Darwish v thi?u n? Do Thi Rita (tn th?t: Tamar Ben-Ami) khi cn bn nhau. Nh th? ng??i Palestine Mahmoud Darwish v ng??i yu Rita, ng??i Israel, ng??i m ng ? vi?t v? trong cc bi th? c?a mnh. M?i tnh c?a h? ch?m d?t khi c gia nh?p h?i qun Israel.

Sau ?y l b?n d?ch ton v?n bi th? Nng Rita v kh?u sng tr??ng Rita l thi?u n? Do Thi m nh th? Palestine ny m?t th?i yu th??ng.

RITA V KH?U SNG TR??NG

Gi?a Rita v ?i m?t ti

C m?t kh?u sng tr??ng

V b?t k? ai bi?t Rita

Qu? g?i v ch?i ?a

??n s? linh thnh trong ?i m?t mu m?t ong ?

V ti ? hn Rita

Khi nng cn tr?

V ti nh? cch nng b??c t?i

V cch ti ??a tay che cc bu?c tc ?ng yu nh?t

V ti nh? Rita

Nh? cch m?t con chim s? nh? dng su?i

, Rita

Gi?a chng ta c m?t tri?u con chim s? v hnh ?nh

V nhi?u bu?i h?n

B? m?t kh?u sng tr??ng b?n vo

Tn c?a Rita l b?a ti?c trong mi?ng ti

Thn th? c?a Rita l m?t hn l? trong mu ti

V ti ? l?c l?i trong Rita su?t hai n?m

V trong hai n?m nng ? ng? trn cnh tay ti

V chng ta ? h?a

Trn nh?ng chi?c tch ??p nh?t

V chng ta ??t chy r??u vang trn mi nhau

V chng ta ???c sinh ra l?n n?a

, Rita!

Nh?ng g tr??c khi kh?u sng tr??ng ny c th? ??a m?t anh r?i kh?i m?t em

Ngo?i tr? m?t ho?c hai gi?c ng? ng?n, ho?c nh?ng ?m my mu m?t ong?

Ngy x?a r?t x?a

i s? im l?ng c?a hong hn

Bu?i sng, m?t tr?ng c?a ti ? ?i v? n?i xa

H??ng v? ?i m?t mu m?t ong ?

V thnh ph? ? cu?n ?i t?t c? cc ca s?

V Rita

Gi?a Rita v ?i m?t c?a ti

m?t kh?u sng tr??ng.

– Th? Mahmoud Darwish

Nh th? Muin Bseiso

Muin Bseiso (1926-1984) l m?t nh th? ng??i Palestine s?ng ? Ai C?p, n?i ng l?n ??u tin b??c vo th? gi?i th? ca. ng hon thnh ch??ng trnh gio d?c ti?u h?c v trung h?c ? Gaza vo n?m 1948. ng b?t ??u xu?t b?n tc ph?m c?a mnh trn t?p ch Al-Hurriya c tr? s? t?i Jaffa, n?i ng xu?t b?n nh?ng bi th? ??u tin c?a mnh vo n?m 1946. Hai n?m sau, n?m 1948, ng vo ??i h?c Hoa K? (American University) ? Cairo v sau ? t?t nghi?p n?m 1952.

ng ? tham gia vo ho?t ??ng dn ch? v qu?c gia t? r?t s?m, v sau ? c?ng hi?n h?t mnh cho th? ca v gi?ng d?y. Ngy 27 thng 1 n?m 1952, ng xu?t b?n tc ph?m ??u tin c?a mnh c t?a ?? Al-Ma’raka (t?m d?ch: Tr?n chi?n). ng ? lin t?c xu?t b?n nhi?u t?p th? khc. ng b? giam trong cc nh t ? Gaza hai l?n: 1955 ??n 1957 v 1959 ??n 1963. Trong m?t l?n, ng g?p ng??i v? t??ng lai c?a mnh, Sahbaa al-Barbari, m?t trong nh?ng ph? n? c?ng s?n ??u tin ? Gaza. ng s?ng l?u vong sau khi Israel chinh ph?c D?i Gaza trong Chi?n tranh Su ngy n?m 1967. ng qua ??i v b?nh suy tim ? London vo n?m 1984. Gia ?nh ng b? Israel t? ch?i cho php chn c?t hi c?t c?a ng ? Gaza. Tc ph?m c?a ng ? ???c d?ch sang nhi?u ngn ng?. Bseiso ? ???c trao m?t s? gi?i th??ng v?n h?c.

Sau ?y l m?t bi th? ?i?n hnh c?a ng, nhan ?? No (Khng).

KHNG

V?t th??ng c?a anh ni: "Khng!"

Dy xch c?a anh ni: "Khng!"

V con chim cu gy x?e lng che v?t th??ng c?a anh

Ni: "Khng!"

"Khng!" cho nh?ng ai ? bn v ? mua

Vng chn b?c c?a Gaza.

H? bn nh?ng vin ??n v mua m?t con ng?ng.

.

Con ng?ng run r?y!

Hy d?ng l?i m?t cht.

V hy l?ng nghe anh

Ni: "Khng!"

Th?t t?i nghi?p cho anh; anh khng ch?t d??i nh ?n neon,

Gi?a chn n?n v m?t tr?ng.

Th?t t?i nghi?p cho anh; khng c thng bo chnh th?c

hay m?t tang l? ngu xu?n

Khng bi th? hay bi ht th??ng khc no.

Nh?ng t?ng d!

Hy ?? ti sng tc, d ch? m?t dng th?,

R?ng ti c th? ??c n cho t?t c? nh?ng ng??i ?n ng c b? ru di v gi?.

.

Hy ng?ng run r?y m?t cht

V hy nghe anh ni: Khng!

Nh? hng ro kin c? c?a m?t ngi nh ? Gaza.

M?i ngy anhb? gi?t m?t ngn l?n,

Con ng?ng run r?y!

– Th? Muin Bseiso

poet 4 ba nha tho

Ba nh th? l?n c?a dn t?c Palestine, t? tri: Mahmoud Darwish, Muin Bseiso v Samih al-Qasim.

Samih al-Qasim, nh th? Palestine c qu?c t?ch Israel

C m?t nh th? n?i ti?ng khc: Sam?? al-Q?sim al Kaissy, g?i t?t l Samih al-Qasim. B?n c th? g?i l nh th? Palestine hay nh th? Israel c?ng ???c. ng sinh ngy 11 thng 5/1939, t?i th? tr?n Zarqa, Jordan. Ch?t ngy 19/8/2014, t?i th? tr?n Safed, Israel. ng l ng??i Palestine nh?ng c qu?c t?ch Israel, v khng ch?u l?u vong. Tc ph?m c?a ng n?i ti?ng kh?p ? R?p v th? gi?i. Tr??c Chi?n tranh Su ngy n?m 1967, ng ch? y?u ch?u ?nh h??ng c?a ch? ngh?a dn t?c ? R?p; sau chi?n tranh, ng gia nh?p ??ng C?ng s?n Israel.

Al-Qasim sinh n?m 1939 t?i Ti?u v??ng qu?c Transjordan (nay l Jordan), ? thnh ph? Zarqa pha B?c, trong khi cha ng ph?c v? trong Qun ?on ? R?p c?a Vua Abdullah. ng xu?t thn t? m?t gia ?nh thu?c tn gio c? Druze, m?t h? phi H?i gio r?t x?a ? b? H?i gio chnh th?ng xem l l?c ??o. Al-Qasim t?t nghi?p trung h?c ? Nazareth. Gia ?nh ng ? khng ch?y tr?n kh?i Rameh trong cu?c tr?c xu?t v b? tr?n c?a ng??i Palestine n?m 1948.

Trong cu?n sch About Principles and Art (V? Nguyn t?c v Ngh? thu?t), ng gi?i thch: Khi ti cn h?c ti?u h?c th th?m k?ch c?a ng??i Palestine ? x?y ra. Ti coi ngy ? l ngy sinh c?a ti, b?i v nh?ng hnh ?nh ??u tin ti c th? nh? ???c l v? nh?ng s? ki?n n?m 1948. Nh?ng suy ngh? v hnh ?nh c?a ti b?t ngu?n t? con s? 48.

??n n?m 1984, al-Qasim ? vi?t 24 t?p th? dn t?c ch? ngh?a v xu?t b?n su t?p th?. Nh?ng bi th? c?a ng ni chung t??ng ??i ng?n, m?t s? bi ch? c hai cu. ng tuyn b? r?ng h? t? t??ng ton ? R?p c?a Ch? ngh?a Nasser ? gy ?n t??ng v?i ng trong th?i k? ch? ngh?a dn t?c sau n?m 1948. Ph?n l?n th? c?a ng lin quan ??n s? thay ??i cu?c s?ng tr??c v sau Nakba, cu?c ??u tranh c?a ng??i Palestine v r?ng h?n l ng??i ? R?p ?? gi?i phng vng ??t c?a h? kh?i ?nh h??ng c?a n??c ngoi, ch? ngh?a dn t?c ? R?p v nhi?u bi k?ch ? R?p khc nhau. N?m 1968, ng xu?t b?n t?p th? ??u tin Waiting for the Thunderbird (Ch? loi chim s?m st). Al-Qasim ? vi?t v? nh?ng ch? ?? ny khi ??u tranh ?ang ? ??nh cao ??i v?i ng??i dn ? R?p vo n?a sau th? k? 20. Khi ng??i b?n Iraq, nh th? Buland al-Haidari h?i li?u ng ? ??n th?m Baghdad ch?a, ng tr? l?i r?ng ng khng c?n ph?i lm v?y, v ng coi b?t k? thnh ph? ? R?p no c?ng ngang b?ng v?i n?i c? tr ? R?p c?a chnh ng.

Al-Qasim tuyn b? r?ng h? t? t??ng ton ? R?p c?a ch? ngh?a Nasser ? gy ?n t??ng v?i ng trong th?i k? ch? ngh?a dn t?c sau n?m 1948. ng ? b? b? t nhi?u l?n v cc ho?t ??ng chnh tr? lin quan ??n v?n ??ng cho quy?n c?a ng??i Palestine v b?t ??ng quan ?i?m v?i cc chnh sch c?a chnh ph?, b?t ??u t? n?m 1960 v t? ch?i nh?p ng? vo qun ??i Israel theo yu c?u c?a ng??i Druze Israel. ng c?ng b? qu?n thc t?i gia. ng gia nh?p ??ng C?ng s?n Israel Hadash vo n?m 1967 v b? giam gi? cng v?i cc thnh vin khc c?a ??ng khi Chi?n tranh Su ngy bng n?. ng b? ??a ??n nh t al-Damoun (tn chnh th?c: Nh t Damon) ? Haifa. Trong th?i gian ny, ng g?n nh? m?t ?i c?m xc dn t?c khi nghe ?i pht thanh Israel thng bo v? vi?c ginh ???c lnh th? sau chi?n th?ng c?a Israel.

Al-Qasim lm nh bo ? Haifa, n?i ng ?i?u hnh Nh xu?t b?n Arabesque v Trung tm Ngh? thu?t Dn gian v l t?ng bin t?p t? bo ? R?p Israel Kul al-Arab. ng ??c nhi?u bi th? c?a mnh cho ?ng ??o khn gi? t?i cc cu?c t? h?p hng thng ? cc th? tr?n v thnh ph? ? R?p ? Galilee. Al-Qasim t? ch?i r?i qu h??ng; trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i Index, ng ???c trch d?n r?ng, "Ti ch?n ? l?i ??t n??c c?a mnh khng ph?i v ti yu b?n thn mnh t h?n m v ti yu ??t n??c c?a mnh nhi?u h?n."

Al-Qasim ??n th?m Syria vo n?m 1997 v n?m 2000. ng b? chnh quy?n Israel ng?n c?n vi?c ??n Lebanon ?? d? m?t s? ki?n th? ca vo n?m 2001. Al-Qasim qua ??i vo ngy 19 thng 8 n?m 2014 sau m?t th?i gian di chi?n ??u v?i c?n b?nh ung th?. Tang l? c?a ng ???c t? ch?c vo ngy 21 thng 8 n?m 2014 t?i Rameh.

Sau ?y l bi th? Nh?ng ??a tr? ? Rafah (Rafahs Children) vi?t n?m 1971.

NH?NG ??A TR? ? RAFAH

G?i t?i ng??i ? ?o ???ng ?i qua v?t th??ng c?a hng tri?u ng??i

G?i t?i ng??i c xe t?ng nghi?n nt t?t c? hoa h?ng trong v??n

Ai ??p v? c?a s? trong ?m

Ai ??t m?t khu v??n v vi?n b?o tng v ca ht v? t? do.

Ai gi?m nt nh?ng con chim ht ? qu?ng tr??ng cng c?ng.

My bay c?a ai th? bom vo gi?c m? tu?i th?.

Ai ??p v? c?u v?ng trn b?u tr?i.

.

?m nay nh?ng ??a con c?a c?i ngu?n b?t kh? c thng bo dnh cho qu v?,

?m nay, nh?ng ??a tr? c?a Rafah ni:

Chng ti ch?a bao gi? d?t bm tc vo kh?n tr?i gi??ng.

Chng ti ch?a bao gi? nh? vo xc ch?t hay nh? r?ng vng c?a h?.

V?y t?i sao qu v? gi?t ?? trang s?c c?a chng ti v ??a cho chng ti bom?

T?i sao qu v? chu?n b? tr?i m? ci cho tr? em ? R?p?

C?m ?n qu v?, m?t ngn l?n h?n!

N?i bu?n c?a chng ti gi? ?y ? tr??ng thnh v tr? thnh m?t ng??i ?n ng.

V by gi?, chng ti ph?i chi?n ??u.

– Th? Samih al-Qasim

Comments are closed.