Milan Kundera lên chuy?n tàu b?t t?

H? Anh Thi

clip_image001C m?t nh v?n t? h?n ba ch?c n?m qua lun ??ng ??u danh sch ?ng c? vin c?a gi?i Nobel v?n ch??ng. Hng n?m, khi h?i ??ng Nobel x??ng tn ng??i duy nh?t ?o?t gi?i, ng??i hm m? ng l?i thm m?t l?n th?t v?ng v trch gi?n h?i ??ng Nobel. V h? hon ton b?t bnh v?i h?i ??ng Nobel khi r?t cu?c t??ng ?i v?n ch??ng ? ? ra ?i ngy 11.7.2023, th? 94 tu?i. Nh v?n ? l Milan Kundera.

Gia ti v?n ch??ng c?a Milan Kundera g?m m?y ch?c cu?n sch, khng n?ng v? tr?ng l??ng gi?y in m n?ng v? t? t??ng v c?m xc. ng ???c ?nh gi cao ? ti?u thuy?t v ti?u lu?n, m?i ti?u lu?n ??u l nguyn v?n m?t cu?n sch dy d?n. Ti?u lu?n c?a ng sinh ??ng, mang ch?a nhi?u cu chuy?n, nn c th? ??c nh? ti?u thuy?t. Cn ti?u thuy?t c?a ng th ??c nh? ti?u lu?n. Trong ti?u thuy?t ?y cc nhn v?t h? c?u v c th?t giao ti?p v?i nhau, cc tnh hu?ng h? c?u v hi?n th?c giao nhau, cc chi ti?t ??i s?ng ???c ??t bn nh?ng ngh? lu?n v? v?n ch??ng, m? thu?t, m nh?c thnh m?t th? t?ng h?p. ?i?n hnh c?a hnh th?c ti?u thuy?t ny l cu?n S? b?t t?. ? ?, ti?u thuy?t v ti?u lu?n hi ha ? m?c ?? cao, v?a mi s?c t? duy ng??i ??c, v?a ?em ??n nh?ng rung c?m tuy?t ??p.

Ti?u thuy?t S? b?t t? m? ??u b?ng m?t kho?nh kh?c: Ng??i ph? n? ?y ?? tu?i su m??i, su l?m B ta m?c ?? t?m ?i d?c b? b?i v khi ?i qua anh chng hu?n luy?n vin cch ch?ng b?n n?m th??c, b ta quay ??u v? pha anh chng, nho?n c??i v lm c? ch? c?a m?t bn tay. Tim ti se th?t. N? c??i v c? ch? ? l c?a m?t c gi hai m??i! Cnh tay b ta bay ln th?t nh? nhng, quy?n r?. Gi?ng nh? b ta ?a gi?n tung cho ng??i tnh m?t qu? bng nhi?u mu D th? no ch?ng n?a ci kho?nh kh?c ?y b ta khng nh? g ??n tu?i tc c?a mnh. Nh? ci c? ch? ?y, ch? trong vng m?t giy, m?t cht g l b?n ch?t s? duyn dng c?a b ta khng b? ?nh h??ng b?i th?i gian ? l? ra (trang 7 – 8).

Trong su?t ti?u thuy?t, c? ch? v?y tay ny truy?n qua nhi?u nhn v?t, qua th?i h?c sinh cho ??n tu?i tr?, ??n th?i cao tu?i c?a h?, r?i ???c nh?c l?i ? cu?i sch theo m?t c?u trc vng trn.

Tn sch l S? b?t t?, t?t nhin tc gi? ph?i ti hi?n nh?ng kho?nh kh?c b?t t? (nh? ci v?y tay c?a ng??i ?n b ? trn) v bn lu?n v? s? b?t t?. T? chuy?n c th?i nh?ng ng??i m? theo ??o nh?c nh? tr? con: Cha nhn th?y con ??y ?? chng khng dm ni d?i, khng c nh?ng c? ch? v?ng tr?m khi ? m?t mnh ??n vi?c ngy nay con m?t c?a Cha ? ???c thay b?ng ?ng knh. M?t ca m? gy ch?t ng??i khi?n cng chng ?i ??t my quay trong cc phng m? – ? c?ng l con m?t gim st c?a Cha, ?? ghi l?i t?ng kho?nh kh?c, l?u gi? n, v nh? v?y khi?n n tr? thnh b?t t?.

clip_image001[4]Trong ??i s?ng, ng??i s?n ?nh ?n n?p ? kh?p n?i v ai ai c?ng c th? b? ch?p tr?m. M?t giy trong ??i thay v bi?n thnh h? v nh? t?t c? nh?ng giy pht khc c?a cu?c ??i, th s? mi b? b?t kh?i dng ch?y th?i gian, v c th? m?t hm, v m?t s? ng?u nhin ngu ng?c no ??y n s? s?ng l?i, gi?ng nh? ng??i ch?t chn c?t ch?a k? (trang 48).

Milan Kundera ??a ng??i ??c v? nh?ng th? k? tr??c, khi ch?a c ?ng knh xung quanh, ?? ti?p c?n thi ho ??c Goethe. C b Bettina m th? ng, v khi l?n ln, l?y ch?ng r?i, c v?n b? m ?nh v ?in cu?ng ti?p c?n ng. Kundera ghi l?i c? ti?ng c??i b?t t?, cu ni b?t t? c?a Bettina m?t st b v? c?a Goethe. Sau ny, khi Goethe ? m?t, Bettina b?a thm nhi?u trong nh?ng b?c th? nng g?i cho Goethe, ??a xu?t b?n t?p sch n?m 1835 v tm ni?m mnh ? b?t t?, nh?ng l?i qun ??t nh?ng b?c th? th?t ?i. Nhi?u th?p k? sau, ng??i ta tm ra nh?ng b?c th? g?c v pht hi?n ra r?ng nng ? xuyn t?c. Vi?c nng qun ??t th? g?c ???c Kundera lu?n: Con ng??i ngh? ??n s? b?t t? l?i qun ngh? ??n ci ch?t (trang 108).

Ch?m ??n nh?ng nhn v?t b?t t?, Kundera th? cho tr t??ng t??ng t? do khn cng. ng cho Goethe v Hemingway, hai ng??i ? hai th?i ??i khc nhau, g?p g? v ?m lu?n. ?y l hai con ng??i m sch vi?t v? h? c hng tr?m cu?n, v th?t tr? tru, sch ?y l?i ???c quan tm h?n chnh tc ph?m c?a h?. Kundera ?? cho Hemingway lu?n v? s? b?t t?: ?? khu?t m?t cng chng ?n o v ??t ?i?u ti ph?i chuy?n sang ? Cuba. Khi ???c gi?i Nobel, ti t? ch?i ??n Stockholm nh?n gi?i. Ti ?ang ni v?i anh l ti ph? nh? vo s? b?t t?, v ti xin ni thm r?ng: khi l?n ??u bi?t ci s? ? ?ang vy b?c ti, ti ? khi?p s? h?n c? khi ngh? v? ci ch?t. Con ng??i c th? ch?m d?t cu?c ??i. Nh?ng khng th? ch?m d?t s? b?t t?. Ch? c?n s? b?t t? ??t anh ln tu, th? l anh ? khng th? r?i kh?i n, th?m ch n?u c th? t? b?n vo mnh th anh v?n n?m l?i trn boong tu cng v?i v? t? st c?a mnh, v ? l m?t c?n c m?ng th?t s? (trang 118).

C s? b?t t? tuy?t v?i, c s? b?t t? ng?u nhin v gi?n ??n Nh?ng Kundera cn ch? ra m?t s? b?t t? khc, lm ??i tr?ng. ng k? chuy?n t?ng th?ng M? Jimmy Carter xu?t hi?n trn truy?n hnh, ch?y th? d?c cng v?i m?t nhm c?ng s? v v? s?, mu?n ch?ng t? cho cng chng th?y s? tr? trung mi mi. Nh?ng b?t ng? ng b? ?au tim, ci mi?ng mo x?ch kh?n kh?. Nh? th? l ng ta b??c vo s? b?t t? m chng ta g?i l s? b?t t? l? b?ch. Tycho Brah l m?t nh thin v?n v? ??i, nh?ng ??n nay chng ta ch? nh? v? ng m?t chuy?n l trong b?a ti?c t?i tr?ng th? t?i cung ?i?n hong gia ? Praha, ng ta ng?i ?i toa lt gi?a ch?ng b?a ?n nn c? nh?n ti?u, cu?i cng b?ng ?i v? tung, l?p t?c ng ta ginh ???c s? b?t t? l? b?ch c?a k? tu?n ti?t v x?u h? v n??c ti?u (trang 73).

Kundera cn d?n thm m?t s? tr??ng h?p b?t t? l? b?ch khc, v lu?n v? nhi?u v?n ?? khc n?a, nh?ng ph??ng php ti?u thuy?t c?a ng l khng k? s? vi?c m lu?n v? s? vi?c, khng ??n thu?n ph?n ?nh hi?n th?c m l suy ng?m v? hi?n th?c. N ?nh th?c v kch ho?t s? s?c s?o c th? ?ang ng? yn trong ng??i ??c. T?ng trang v?n c?a ng mang n?ng s?c ch?a, cho nn d gy c?m h?ng tuy?t v?i th c?ng khng th? ??c li?n m?t h?i. N ?i h?i s? nh?m nhp m?i l?n vi ba ch??ng r?i ph?i d?ng l?i ng?m ng?i. ? l th? essence tinh ch?t c?a v?n ch??ng, khng cn lm phi?n ng??i ??c b?ng nh?ng ??ng nguyn v?t li?u. Cu chuy?n trong sch c?ng khng ??n thu?n ch? l lu?n ??, tc gi? ti tnh d?n d?t ng??i ??c qua nh?ng chuy?n tnh, khng ch? tay ba tay t?, m th?m ch l tay n?m v h?n n?a, nh? m?t m?ng l??i ???c d?t b?ng bn tay kho lo b?c th?y.

??y l l do khi?n r?t nhi?u ng??i yu v?n ch??ng ? ch?n Milan Kundera l nh v?n ???c yu thch nh?t c?a th?i ??i, nh v?n tr th?c nh?t trong cc nh v?n.

V v?y, ng??i d?ch ti?u thuy?t v ti?u lu?n c?a Kundera ph?i l ng??i g?i ra ???c c nhn ngh? s? v c nhn nh l lu?n ? ng. Ph?i l nh?ng cu ch? th?t s? ngh? s? ?i cng v?i t? duy l lu?n s?c bn. ? c kho?ng m??i l?m cu?n sch c?a Kundera ???c d?m ng??i bin d?ch chuy?n ra ti?ng Vi?t, nh?ng ng??i ti?p c?n ???c phong cch tc gi? ? kho?ng cch g?n nh?t l Ngn Xuyn, qua b?n d?ch nh?ng ti?u thuy?t S? b?t t?, Ch?m, C?n c??c v t?p truy?n Sch c??i v lng qun Ng??i ??c ?ang ?n ch? ti?u thuy?t Tr ?a v v? k?ch Jacques v ng ch? c?a Milan Kundera qua b?n d?ch c?a Ngn Xuyn.

___________

* S? b?t t?, ti?u thuy?t c?a Milan Kundera, Ngn Xuyn d?ch, Nh Nam v NXB H?i Nh V?n ti b?n 2019.

Comments are closed.