“Công chúa tóc vàng” và v?n ch??ng nghiêm túc

Tn Tuy?t (nh v?n Trung Qu?c)

Ngn Xuyn d?ch

image

Cc gi sch c?a B? h?u h?t x?p ??y nh?ng cu?n sch Marxist-Leninist. Ti nh? tn trn m?t s? gy sch. Nh?ng cu?n khc th khng th? nh? ???c v t? ng? qu tr?u t??ng. Ngy no ti c?ng l?ng v?ng tr??c t? sch c?a B?. M?t hm, B? b?t ng? mang t? th? vi?n v? nh vi cu?n truy?n c? n??c ngoi (h?i ? ng b? phi ??n th? vi?n lm vi?c d??i s? gim st ci ny g?i l c?i t?o lao ??ng)[*]. B? m??n nh?ng cu?n sch ny cho ch? gi ti ??c v ch? ?y ?ang h?c ti?u h?c v ? bi?t ???c m?t s? ch?. M?t cu?n trong s? ? nhan ?? l Cng cha tc vng. B? ch? nh?c ??n ci tn sch ? m?t l?n nh?ng ti nh? mi. Ba sch in b?c tranh v? m?t c gi tr? v?i mi tc vng di ??n m?t c chn. Ti m? to m?t nhn b?c tranh ? h?i lu. Sao l?i c ng??i c mi tc vng ??p ??n th?? Mnh m c ???c ch? m?t s?i tc vng nh? th? th tuy?t bi?t m?y!

Nhi?u ngy li?n, ch? c?n c?m cu?n sch nh? ? ln l ti ? th?y nh?ng c?m xc khc th??ng dng tro trong mnh. Ti th??ng l?i d?ng nh?ng lc khng c ai xung quanh ?? s?m soi c cng cha tc vng c?a mnh. Ti ngh? mi tc vng c?a c ?y ???c lm t? vng th?t. V khun m?t c?a c ?y trng m?i d?u dng v thanh t lm sao! Qu m m?n, ti p ba sch vo m mnh. N?u c b?n x?u l?n vo nh, ti s? gi?u cng cha tc vng ? n?i b m?t nh?t khng ai c th? tm th?y (ch?ng h?n nh? ci hang trn ng?n ??i pha sau nh chng ti). Ti s? ??i cho b?n x?u r?i ?i r?i m?i ??a c ?y tr? l?i ra ngoi. N?u c ?y ?i v khng c g ?? ?n, ti s? cho c ?y t?t c? s? tr?ng m con g mi ?en duy nh?t c?a gia ?nh chng ti ?? ra. Ti c?ng s? ??a cho c ?y chi?c k?o m B? ? cho ti hm tr??c. Ti mu?n tr? thnh ng??i b?n t?t nh?t c?a c ?y.

Cu?n sch ? m?t th?i gian lu khng ???c tr? l?i th? vi?n. Ti coi n nh? cu?n sch c?a gia ?nh chng ti. Khi tranh ci v?i c b?n nh bn, ti ??t nhin cao gi?ng ht ln: Ny! T? c c cng cha tc vng! C?u c khng? C?u c khng?!". T?t nhin l c b?n khng c, v c ?y ? b? chong ng?p b?i ?u th? c?a ti.

Ti l?n ln cng nh?ng cu?n sch nh? nh?ng ng??i b?n ??ng hnh c?a mnh. Ngay t? khi cn r?t tr?, ti ? coi m?t s? cu?n sch l tc ph?m nghim tc. Ng??i ta khng th? hi?u chng ngay l?p t?c. Ti ch? c th? ti?p c?n chng sau khi ti ? l?n ln. Cc gi sch c?a B? ch?a ??y nh?ng tc ph?m nghim tc v? tri?t h?c ph??ng Ty, trong ? c sch c?a Marx v Lenin. D? th?y nh?t l nh?ng t?p ba xanh c?a b? T? b?n v m?t s? b? l?ch s? v?n h?c c? ?i?n Trung Qu?c. B? ??c nh?ng cu?n sch ny hng ngy trong nhi?u n?m. ng ??c ?i ??c l?i ph?n l?n chng.

Nh?ng cu?n sch ? t?a ra m?t mi h??ng ??c bi?t khi?n ti r?i vo tr?ng thi m? mng. H? khi no ? nh m?t mnh ti thch ??t chng ln bn l?n l??t t?ng cu?n m?t v ng?m ngha chng m?t cch c?n th?n. Ti gh st m?i ng?i chng v ch?m tay vo chng nhi?u l?n. Ba c?a t?t c? nh?ng cu?n sch ny ??u khng t v? nh?ng tinh t?, cn cc trang th ??y nh?ng ghi ch c?a B?. Vo nh?ng lc nh? th?, c?m xc trong tri tim non tr? c?a ti dng tro v??t ra ngoi s? ng??ng m? v say m. Th?i ? ti c?ng ? b?t ??u ??c sch, ?a s? l lo?i v?n ch??ng nh? nhng. Ti khng th? x?p lo?i chng cng v?i cc sch c?a B?. Ti ng?u nghi?n nh?ng cu?n sch c th? khi?n ti say m t?m th?i. ??c xong l xong. Ti khng c mong mu?n gi? chng n?a. M ti c mu?n gi? c?ng khng ???c, v h?u h?t ??u l sch m??n. Th?i ? ai c ?? ti?n m mua sch?

Nh?ng cu?n sch c?a B? ??ng im lm trn cc gi sch lun m th?m li ko ti v? pha chng. Trong ti?m th?c, ti c?m nh?n th?y trong nh?ng cu?n sch ? c m?t th? gi?i r?t su s?c. Ph?i m?t c? ??i ng??i m?i ?i su ???c vo th? gi?i ?y. B? ??c nh?ng cu?n sch ? vo ban ?m, ??c hng ?m, trong nhi?u n?m. V? m?t tr?m ngm ??ng sau c?p knh c?a ng ch?c ch?n khng ph?i l m?t t? th?. Nh?ng ?i?u ??c ???c khu?y ??ng tm tr ng r?t khc nh?ng ?i?u ti c?m nh?n ???c khi ??c nh?ng cu?n sch thng th??ng. ? l g v?y? Khng ai c th? ni cho ti bi?t k? c? chnh B?. ng ch? ni: Trong t??ng lai, con c?n ph?i ??c h?t cc sch c?a b?. C ph?i ng l trong t??ng lai ti c?ng nn lm nh? ng ? lm ng?i tr??c cng m?t cu?n sch trong nhi?u n?m v ??m chm vo suy t??ng? Ti khng hi?u.

Ci ngy ? cu?i cng r?i c?ng ??n th?i ?i?m ti chnh th?c g?n b v?i v?n ch??ng. Ti c vi cu?n sch nghim tc c?a ring mnh v s? l??ng c?a chng ngy cng t?ng ln. Trong nh?ng khm ph v? sau ny c?a mnh, ti ngy cng c?m th?y m?t s? cu?n sch c s?c m?nh k? di?u. Bn trong nh?ng t? ng? ?an dy l c? m?t th? gi?i khng th? d th?u ???c th? gi?i c?a ngn ng? hay th? gi?i c?a v?n h?c, ngh? thu?t, tri?t h?c, hay nhn lo?i. ?i?u k? l? nh?t, ?y l m?t th? gi?i t??ng tc: ch? khi ng??i ta c? g?ng h?t s?c ?? ti?p c?n n thng qua suy t??ng th n m?i m? r?ng ra v ?? l? nh?ng t?ng l?p phong ph c?a n. N?u l??i khm ph th d c n?ng khi?u, b?n c?ng ch? th?nh tho?ng m?i nhn thong qua x? s? th?n tin ?, ch? khng bao gi? b??c ???c vo trong n. V b?n s? ch? c th? th? di ti?c nu?i. M?t ??c gi? hi?n ??i khng ch? ph?i ??c ?i ??c l?i, suy ng?m nhi?u l?n, m cn ph?i th?c s? vi?t v trong qu trnh vi?t, l m? r?ng th? gi?i m mnh ? c?m nh?n ???c. ?y l cch ??c m?t l? nh?t nh?ng c?ng l ???c t??ng th??ng nh?t.

M?t ??c gi? tin ti?n th?i nay hnh ??ng gi?ng nh? m?t thm t?. Trong khu r?ng sch, h?n c th? l?n theo cc manh m?i v khm ph nh?ng kho bu kh?ng l? ?n ch?a trong ?. Nh?ng cu?n sch ? mang l?i cho h?n nh?ng thng ?i?p: tinh ch?t d?n ch?a bn trong h?n s? ti?p nh?n ???c nh?ng thng ?i?p ? v ngay l?p t?c t?o ra nh?ng thng ?i?p m?i. Nh?ng thng ?i?p h?n h?p ny d?n h?n ?i vo con ???ng h?m c?a tinh th?n, v t?i n?i ? h?n b?t ??u m?t cu?c khm ph v? ??i. Qu trnh ? v?a b ?n v?a sng r: ?y l nh?ng kho?nh kh?c khi con ng??i v th?n linh g?p nhau. Nh?ng cu?n sch nghim tc ??u c thu?c tnh ny. N?u chng ta mu?n tm th?y ni?m vui trong vi?c ??c sch hi?n nay, chng ta ph?i rt ci tinh ch?t bn trong c?a mnh ra ?? nh?p vo cu?c phiu l?u tm linh ??y r?i ro nguy hi?m ny.

B?n c nh?ng cu?n sch nghim tc lm b?n ??ng hnh khng? N?u c, v?y b?n l m?t ng??i c m?t m?c ?ch tm linh th?c s? ?? theo ?u?i.

(Theo b?n ti?ng Anh The Fair-haired Princess and Serious Literature do Karen Gernant & Chen Zeping d?ch; nguyn v?n ti?ng Trung ???? ????? (Kim pht cng ch? ho nghim tc th? t?ch)

[*] Tn Tuy?t sinh ra trong m?t gia ?nh g?m su ng??i con. Cha b t?ng l T?ng bin t?p nh?t bo Tn H? Nam (????? Tn H? Nam nh?t bo). Trong Chi?n d?ch ch?ng cnh h?u n?m 1957, cha m? c, gi?ng nh? nhi?u tr th?c th?i ?, b? t? co l phi h?u, b? ??a nng thn ch?u hai n?m c?i t?o. Sau ?, c? gia ?nh b? ?u?i kh?i c?n nh ? ta bo v chuy?n ??n m?t tp l?u nh? bn d??i ni Nh?c L?c, vng nng thn Tr??ng Sa, t?nh H? Nam. (V?n Vi?t)

Comments are closed.