Th? b?n ??c

Di?n viên ?óng th?

Ph?m ?nh Tr?ng ? nhi?u l?n vi?t v? nh?ng bu?i lm vi?c v?i cng an, ti ? th?y nhm chn, khng mu?n vi?t v?…

Song x?a ph? c?

(Tr?n H?u Yn Th?, nxb Ngo?i V?n, 2014) L?i gi?i thi?u S? bi?n chuy?n t? m?t ? th? phong ki?n c? sang m?t thnh…