Thư bạn đọc

Song xưa phố cũ

(Trần Hậu Yên Thế, nxb Ngoại Văn, 2014) Lời giới thiệu Sự biến chuyển từ một đô thị phong kiến cổ sang một thành…