Ti?u s? David Ben Gurion

Ben Gurion ch?a bao gi? ??ng cho b?t c? ai vi?t h?i k c?a ng, ? l tr??c khi ng g?p Michael Zar-Bohar. ???c php ti?p c?n cc nh?t k, th? t?, ti li?u c nhn v kho l?u tr? tuy?t m?t c?a ng c?, tc gi? ? kh?c h?a chn dung chn th?c nh?t c?a ng??i ? hi?n th?c ha gi?c m? v? m?t qu?c gia l t??ng c?a ng??i Do Thi m?t chnh khch quy?t ?on th?c hi?n cc quy?t ??nh sinh t? cho v?n m?nh c?a ??t n??c Israel, v m?t ng??i ?n ng c ??n trn ??nh cao quy?n l?c.

Ti?u s? David Ben-Gurion -L?ch s? hnh thnh nh n??c Israel di t? nh?ng n?m thng tu?i th? c?a c?u b David Gruen ?m y?u ???c sinh ra v nui d??ng trong m?t gia ?nh sng ??o v?i m?t ng b? lun dnh tm huy?t cho “Tnh yu Zin” v Vng ??t Israel cho ??n nh?ng b??c ngo?t lm thay ??i suy ngh? v cu?c ??i c?a c?u, v sau ? l con ng??i v? ??i bi?n ??c m? t? ngn ??i c?a dn t?c Israel thnh hnh, xa b? cu?c s?ng l?u vong c?a hng v?n ng??i Do Thi trn kh?p th? gi?i, mang h? ??n Israel trong nh?ng cu?c gi?i thot ngo?n m?c v cu?i cng, ??a ??t n??c Israel b? c l?p gi?a th? gi?i ?-r?p tr? thnh c??ng qu?c qun s? v khoa h?c k? thu?t c?c k? ti?n b?.

Cc thnh t?u sng chi v cc th?t b?i, nh?ng quy?t ??nh v sai l?m ??ng sau nh?ng n?i th?ng kh? v hy v?ng, gi?c m? th?m kn, t?t c? ? vn ln b?c mn s? th?t ??ng sau Ben Gurion v? Cha gi v? ??i c?a dn t?c Israel tr??c ?y, by gi? v mi mi.

TC GI?:
Michael Bar-Zohar (1938), sinh ? Bulgaria v di c? ??n Israel n?m 1948. ng h?c tr??ng trung h?c Teh ? Tel Aviv, ??i h?c Hebrew c?a Jerusalem, chuyn ngnh kinh t? v quan h? qu?c t? v nghin c?u Ti?n s? t?i Vi?n Khoa h?c Chnh tr? c?a ??i h?c Paris.

Michael Bar-Zohar tham gia chnh tr? t? n?m 1960, ???c b?u vo Knesset v ??m nh?n nhi?u ch?c v? khc nhau. ng t?ng pht ngn vin c?a B? Qu?c phng Israel n?m 1967 v tham gia gi?ng d?y t?i ??i h?c Haifa t? n?m 1970 ??n 1973.

ng t?ng ?o?t gi?i Sokolov cho s? nghi?p bo ch c?a mnh v xu?t b?n r?t nhi?u sch, trong ? Ti?u s? c?a Ben Gurion v Shimon Peres.

Theo Alphabooks.

Comments are closed.