Nguyễn Văn Tao

Thơ Nguyễn Văn Tao

ĐẤT THỞ nhà nông không có ruộng đất phải đi làm thuê ông chủ hàng ngày trả công theo việc nhà nông nai lưng…