Arnaud: T? t??ng Ph?t t?i ?iêu kh?c cho ??i

Phan T?n H?i

 

B?n c th? g?i Arnaud Nazare-Aga l m?t nh ?iu kh?c, hay m?t l?t ma vo ??i, hay ??n gi?n, l m?t ngh? s? v l m?t c? s?. M?t th?i anh ? ng?i trong tu vi?n ?? t?c cc pho t??ng Ph?t, t??ng B? Tt, cc tr? ?iu kh?c, v r?i anh r?i tu vi?n ?? b??c vo ??i, tr? thnh m?t ngh? s? n?i ti?ng trong th? gi?i t??ng hnh. Ni ki?u tm g?n theo v?n phong bo ch th??ng g?p l: m?t ngh? s? Ph?t t? ng??i Php. Nh?ng cu?c ??i anh ??y nh?ng c? duyn k? l?. Bi vi?t ny t?ng h?p t? nhi?u bo, trong ? c Forbes, Time Out, Thai PBS World, The Phuket News…

L?i t? gi?i thi?u c?a nh ?iu kh?c Arnaud Nazare-Aga ch? ??n gi?n vi ?o?n trn trang nh ring. Sinh n?m 1965 t?i Paris, Arnaud Nazare-Aga ? sinh kh?i ni?m ?am m v?i ki?n trc v ?iu kh?c hi?n ??i t? khi cn th? ?u. Anh th??ng xuyn ?i th?m vi?n b?o tng cng ba m?. Anh ???c gio d?c trong m?t c?ng ??ng Ph?t gio Ty T?ng ? vng Burgundy, mi?n ?ng n??c Php, v h?c ngh? ?c t??ng th?ch cao n?i ?y. Arnaud ? thi?t k? v th?c hi?n nhi?u t??ng trang tr, ch?m kh?c cho cc ngi cha Ph?t gio ? ph??ng Ty, nh? cha Temple of a Thousand Buddha (Cha Ngn V? Ph?t) g?n th? tr?n Autun (Php) v Paris. N?i ?y, anh ? cng cc ngh? s? ??n t? Bhutan th?c hi?n ba tc ph?m ?iu kh?c kh?ng l? v? ??c Ph?t bn trong ngi cha ny.

Sau nhi?u tr?i nghi?m sng tc ngh? thu?t khc nhau ? Chu u v Chu , anh ? thnh l?p PAJ’Art Studio vo thng 1/2011 t?i Bangkok, th? ? Thi Lan, n?i anh by gi? ?ang sinh s?ng. Vo n?m 2012, Arnaud ? t?o ra m?t s? b? s?u t?p v?i s? c?ng tc c?a v? c?, d??i tn chung c?a hai ng??i l Artheline. Cc b? s?u t?p ???c bi?t ??n v?i cc tc ph?m ?iu kh?c Sumo, Hippop’Art, Whale Pop, Goril’Pop v desse vui nh?n, mu s?c r?c r? v g?i c?m mang l?i ni?m vui nh? tr? th? cho ng??i xem. Vo n?m 2015, tri?n lm HippopArt t?i khu Fullerton ? Singapore, n?i h?n 40 t??ng con h m chi?m ??y cc khu v??n, s?nh ??i v b?n c?ng bn ngoi c?a khch s?n.

D? n ngh? thu?t quan tr?ng nh?t c?a anh l t?o ra nh?ng t??ng ngh? thu?t ch? ?? "Hong T? B" (Le Petit Prince) l?y c?m h?ng t? tc ph?m v?n h?c Php n?i ti?ng c?a nh v?n Antoine de Saint-Exupry, m?t tc ph?m th? m?ng, mang ngh?a thi ca v tri?t h?c, c v? nh? vi?t cho nh?ng ng??i mun ??i gi? ???c tm h?n th? tr?. Anh t? gi?i thch v? m?t s? t??ng lm ??c bi?t trong d? n Hong T? B, r?ng thng qua xc gic, ng??i khi?m th? c th? "nhn th?y" cc tc ph?m ?iu kh?c c?a mnh nh? m?t ki?u c?m nh?n v? th? gi?i ngh? thu?t.

Thnh qu? ngh? thu?t c?a Arnaud Nazare-Aga ? ???c tr?ng by t?i Singapore nh? m?t ph?n c?a l? h?i v?n ha Php, Voilah! Sau ?, cu?c tri?n lm ny ???c t? ch?c t?i H?ng Kng, n?i b? s?u t?p dnh cho ng??i khi?m th? ? thu ht 124.000 l??t khch tham quan trong 38 ngy. V r?i, vo thng 5/2016, hai cu?c tri?n lm Hong T? B ? ???c tr?ng by t?i b?o tng qu?c gia ? Nam Hn, B?o tng t?nh Kyunggi trong g?n 5 thng. Cc tc ph?m ?iu kh?c ? ???c tr?ng by t?i B?o tng Singapore Philatelic Museum trong 10 thng, b?t ??u t? ngy 7 thng 6/2018 cho ??n thng 3/2019.

M?t trong nh?ng tc ph?m m?i nh?t c?a anh l Sumo Totem: ba t??ng Sumo khc nhau ???c ??t ch?ng ln nhau. Bi?u t??ng l s? ?n ??nh v an ton cho ci th? nh?t, ci th? hai l tm h?n c?i m? v ci th? ba l trn h?t, t??ng tr?ng cho s? phiu l?u c?a cu?c ??i.

Arnaud g?n ?y ? hon thnh vi?c t?o ra B? s?u t?p B’Pop, ???c tr?ng by t?i khch s?n U-Sathorn Bangkok d??i d?ng b?n xem tr??c, tr??c khi ???c tr?ng by t?i Fullerton Singapore vo thng 9 cng n?m. B? s?u t?p BPop bao g?m ba m?u t??ng g?u ? cc t? th? khc nhau: Dancing B, Sitting B & Lazy B. M?i m?u c n?m kch c? v nhi?u ki?u dng.

Tc ph?m c?a Arnaud Nazare-Aga ? ???c tr?ng by t?i nhi?u h?i ch? v phng tr?ng by qu?c t? ? Chu v Chu u trong nhi?u n?m qua. Cc cu?c tri?n lm chnh c?a anh trong n?m 2018 l Art Stage Singapore, n?i anh tr?ng by Totem Sumo cao 3,4m d??i d?ng Tc ph?m ngh? thu?t cng c?ng, AAF Milan v Pha sau hong t? b t?i B?o tng Singapore Philatelic Museum.

Anh c?ng ? tri?n lm h?i n?m 2019 trong Venice Art Biennale, n?i anh ? tr?ng by m?t t??ng Totem Sumo cao 4,5m hi?n ?ang ???c tr?ng by ? Brescia. Anh c?ng ? tham gia h?i ch? ngh? thu?t ???ng ??i Art3f ? Brussels, Paris v Luxembourg.

B?n cn nh? t?i truy?n Hong T? B? C m?t cu ni c?a con co ni v?i Hong T? B, "Ng??i ta nhn th?y r rng ch? b?ng tri tim. B?t c? nh?ng g tinh y?u nh?t th khng th? th?y b?ng m?t ???c." Nh?ng dng ch? ? ???c nh v?n Antoine de Saint-Exupry vi?t n?m 1943, v by gi? ?n tng trong cc pho t??ng ngh? thu?t c?a Arnaud Nazare-Aga, n?i cc pho t??ng tr? thnh nh?ng kht v?ng th? m?ng r?c r? c?a ??i ng??i.

Cu chuy?n k? l? b?t ??u vo n?m 2013 khi chng ngh? s? Nazare-Aga nh? l?i m?t th? gi?i c?a Hong T? B. Nicolas Delsalle, t?ng th? k c?a Qu? Antoine de Saint-Exupry Youth Foundation, ? ??n x??ng v? c?a ngh? s? v sau ? yu c?u anh t?o ra cc tc ph?m ?iu kh?c nh? m?t ph?n c?a d? n tin phong ?? ti t?o nh?ng b?c tranh minh h?a mu n??c trong ti?u thuy?t Hong T? B thnh cc kh?i ?iu kh?c ?? cho ng??i m c th? c?m nh?n ???c v?i cu?c s?ng ? d?ng ba chi?u xc gic. ?y c th? l m?t trong nh?ng cu?n sch ??u tin Nazare-Aga ??c khi cn nh?, nh?ng anh khng ch?c li?u mnh c nn nh?n nhi?m v? hay khng. Cu tr? l?i tr? nn r rng khi b? c?a anh tnh c? ti?t l? v?i anh r?ng ng n?i l Djibrail Nazare-Aga, ? quen bi?t tc gi? cu?n sch, phi cng Th? chi?n II Antoine de Saint-Exupry, v th?m ch cn bay cng nh v?n qu c? trn chi?c my bay Breguet XIV huy?n tho?i vo ??u th? k? 20. Th? r?i, anh quy?t ??nh nhi?m v? c?a mnh l ph?i ti hi?n m?t cch trung th?c chnh xc nh?ng g Saint-Exupry mong mu?n th? hi?n khi vi?t cu?n ti?u thuy?t th? m?ng ny.

Th? ?, nh?ng pho t??ng m t? l?i cu?n ti?u thuy?t Hong T? B xu?t hi?n. Tri?n lm ??u tin l t?i Khch s?n Fullerton n?m 2015, B? s?u t?p ngh? thu?t Hong T? B, tr?ng by 14 tc ph?m ?iu kh?c b?ng nh?a s?i th?y tinh ti hi?n mu s?c c?a cc nhn v?t v cc hnh tinh khc nhau trong Hong T? B ? ???c ?c khun sau ? l?p rp, s?n v ?nh vecni nhi?u l?n ?? t?o nn m?t tc ph?m ngh? thu?t cao c?p, t?t c? ??u lm b?ng tay. Bu?i trnh di?n c nhn k?t h?p v?i nh?ng b?n th?o qu gi t? di s?n Antoine de Saint-Exupry dAgay Estate ch?a t?ng th?y ? Singapore v m?t lo?t ?nh l?ch s? c ngu?n g?c t? kho l?u tr? c?a Latcore (m?t cng ty v?n t?i hng khng c?a Php ???c thnh l?p n?m 1918 b?i Pierre-Georges Latcore), n?i nh v?n Saint-Exupry t?ng lm phi cng.

clip_image002

Tri?n lm Hong T? B ? Singapore n?m 2015.

 

Ko di ??n ngy 20 thng 6/2015, cu?c tri?n lm th? hai, Hong T? B Trong Bng T?i (Le Petit Prince dans le noir / The Little Prince in the Dark), di?n ra t?i Alliance Franaise de Singapour, tr?ng by cc tc ph?m ?iu kh?c t??ng t?, nh?ng l?n ny ???c s?n mu tr?ng hu?nh quang v ??t trong phng t?i. ???c chi?u sng b?ng ?n UV mu ?en, chng d??ng nh? pht sng trong bng t?i v km theo m t? m thanh kch ho?t chuy?n ??ng. L m?t cu?c tri?n lm nh?m nng cao nh?n th?c v? ng??i khi?m th?, nh?ng du khch sng m?t c c? h?i ???c b?t m?t v ???c khuy?n khch ch?m vo cc tc ph?m ngh? thu?t. M?i tc ph?m ?iu kh?c (c? phin b?n mu v phin b?n tr?ng) ??u c s?n trong m?t phin b?n gi?i h?n g?m tm b?n sao ?? bn ra, l?i t?c s? dng cho cc d? n gio d?c c?a Qu? nh?m h? tr? thanh thi?u nin c hon c?nh kh kh?n trn th? gi?i.

clip_image002[9]

Hng trn, cc t??ng trong tri?n lm cho ng??i sng m?t. Hng d??i, cc t??ng trong tri?n lm cho ng??i khi?m th?.

 

Hong T? B ???c nh v?n Bi Ging, khi d?ch ra ti?ng Vi?t, ? g?i ?y l "tc ph?m th? m?ng nh?t v u u?n nh?t trong nh?ng tc ph?m c?a Saint Exupry." Ti?u thuy?t ny ???c nhi?u ng??i d?ch ra ti?ng Vi?t, trong ? c cc d?ch gi?: Tr?n Thi?n ??o, Bi Ging, V?nh L?c, Nguy?n Thnh Long, Tr?nh Nh?t ??nh, Nguy?n T?n ??i, Thu?n Thin, Chu Din, Nguy?n Tr??ng Tn, Trc Phong, Bi ??i D?ng, ?? Lan H??ng. Ngh?a l, c 12 ?n b?n Vi?t d?ch khc nhau[*]. Ghi nh? th? ?? th?y s?c li cu?n c?a ti?u thuy?t Hong T? B.

clip_image002[11]

T? tri: nh v?n Antoine de Saint-Exupry, ba sch Hong T? B, d?ch gi? Bi Ging.

 

Trong truy?n Hong T? B, Saint-Exupry k? n?a th?t n?a h?, r?ng nh v?n r?i phi c? vo sa m?c, ?i v kht, s?ng v?i ?o gic. S? th?t ng ? t?ng r?i phi c? vo sa m?c n?m 1935. Th? r?i, tc gi? g?p m?t c?u b t? hnh tinh xa t?i. C?u b k? v? ti?u tinh c?u B 612, n?i c?u ? chung v?i m?t con co v m?t cy hoa. C?ng nh? t?t c? nh?ng c gi trn tr?n gian ny, bng h?ng th d? th??ng, nh?ng ??y kiu c?ng v ng? ng?n. Th? r?i khi c?u quy?t ??nh lang thang sang cc tinh c?u khc, bng h?ng m?i ng?m ngi xin l?i c?u. Cu ? t?i su hnh tinh tr??c khi t?i ??a c?u, m?i hnh tinh l m?t ng??i ng? tr?: M?t v? vua khng c th?n dn, m?t k? khoc lc, m?t tn b?m nh?u, m?t doanh nhn ch? ?a v? vt, m?t ng??i th?p ?n trn m?t hnh tinh nh? ??n n?i m?t ngy ch? di b?ng m?t pht, v m?t nh ??a l l?n tu?i nh?ng ch?a bao gi? ?i b?t c? n?i ?u ?? ki?m ch?ng nh?ng g ng vi?t xu?ng. V r?i c?u b t?i ??a c?u, g?p nh v?n r?i phi c? n?i sa m?c. Truy?n kh?i ??u nh? th?, r?i t? ?y cng lc cng th? m?ng v li cu?n. Truy?n ny trong m?c ??nh ? c t? t??ng Ph?t gio, v h?u h?t cc tn gio khc ni r?ng ci ng??i trn ??a c?u l duy nh?t v ??c ?o.

clip_image002[5]

T? ph?i: T??ng chng Hong T? B ??ng trn ti?u hnh tinh c?a c?u, v t??ng su ng??i l?n k? d? m c?u g?p trn su ti?u hnh tinh c?a h?.

 

T?ng theo h?c Ph?t gio v ngn ng? Ty T?ng khi cn nin thi?u, chng ngh? s? c ni?m tin tn gio su s?c, ??ng th?i anh c?ng l m?t L?t ma, ni: Trong hnh trnh tm linh b?t ??u t? khi cn tr?, ti ? tm ki?m m?t th?i gian di ?? truy?n t?i cc gi tr? Ph?t gio, m ti cho l ph? qut, m khng c?n ?? c?p ??n tn gio. B quy?t thnh cng c?a Hong T? B l m?i ng??i khng phn bi?t tu?i tc, truy?n th?ng, tn gio, qu h??ng, v?n ha hay trnh ?? h?c v?n ??u c th? hi?u ???c nh? ngn ng? r?t ??n gi?n. Ngy nay, trong th?i ?i?m g?p kh kh?n b?i b?o l?c v chi?n tranh do phn bi?t ch?ng t?c, k? th? v b?t khoan dung, vi?c tr?ng by cc tri?n lm ngh? thu?t l?y c?m h?ng t? cu?n sch l m?t cch ??c bi?t v b? ch ?? truy?n t?i thng ?i?p m tc gi? ? ?? l?i cho nhn lo?i.

clip_image002[7]

Khng gian tri?n lm Hong T? B.

 

Nazare-Aga lm vi?c t?i m?t x??ng ?iu kh?c b?n t?ng r?ng 1.000 m2, PAJ’Art Studio, ? pha B?c Bangkok v m?t nhm g?m 25 ng??i, m?t n?a trong s? h? l ng??i Thi v ph?n cn l?i l ng??i Mi?n ?i?n g?c Karen. Anh ? thu g?n nh? t?t c? nhn vin ngoi ???ng ph? v ?o t?o h? t? ??u v? cc ph??ng php ngh? thu?t khc nhau m gi? ?y h? ? tr? thnh chuyn gia: lm khun, s?n, ch nhm v ?nh bng. N?i ti?ng v?i cc tc ph?m ?iu kh?c sumo, h m v n? th?n vui nh?n, mu s?c r?c r? v khu g?i, mang l?i ni?m vui tr? th? cho ng??i xem, anh t?ng t? ch?c tri?n lm Hippop’Art t?i Swissotel ? Bangkok, n?i h?n 40 con h m chi?m tr?n khu v??n v ti?n s?nh c?a khch s?n. Cc d? n ti?p theo l c voi kh?ng l? t? b? s?u t?p WhalePop di t?i 2 m v cao 1,20 m v kh? ??t t? b? s?u t?p GorilPop. Nazare-Aga nh?n xt, T?t c? nh?ng sng t?o m?i ph?i l m?t thch th?c m?i v? m?t k? thu?t, ?i khi mang tnh ngh? thu?t. Ti thch thm s? hi h??c v b?t ng?. Ti thch lm vi?c v?i s? cn b?ng, ?n t??ng v? tr?ng l??ng v nh sng, ? l y?u t? thi?t y?u c?a cng vi?c. Cc b? m?t ???c bao ph? b?i nhi?u l?p s?n mi lin ti?p v ???c ?nh bng ? cc giai ?o?n khc nhau l n?i ch?a nh sng gip t?ng m?t ?? v ?? s?ng ??ng c?a mu s?c.

clip_image002[13]

Cc tc ph?m khc c?a Arnaud Nazare-Aga.

 

Sinh n?m 1965 t?i Paris, Nazare-Aga h?c ?iu kh?c t? m?t nh ?iu kh?c m t? n?m 13 tu?i, nh?ng m? ??c tr? thnh phi cng chi?n ??u v anh c cha d??ng l s? quan qun ??i, ng??i ?i?u hnh m?t c? x??ng k? thu?t qun s?. Vi?c pht hi?n ra d? t?t th? gic ? m?t tri ? tiu tan gi?c m? c?a anh v n?m sau ?, anh r?i nh ?? vo m?t tu vi?n Ph?t gio Ty T?ng ? Burgundy, n?i anh ? ? ? 13 n?m. Trong th?i gian ? ?, anh ???c giao thm cng vi?c ch? t?o cc ?iu kh?c nh? ?? xy d?ng ngi ??n Himalaya ??u tin ? ph??ng Ty, v v?y anh ? h?c cch ?c khun, l?p rp v s?n xu?t cc y?u t? ki?n trc ?iu kh?c t? cc th? th? cng giu kinh nghi?m ? Paris c?ng nh? cc ngh? thu?t truy?n th?ng c?a chu . Cng vi?c c?a anh t?i ngi cha ko di su n?m, trong ? anh tm h?c chuyn mn c?a cc ngh? s? ng??i Bhutan, nh?ng ng??i ? t?o ra cc tc ph?m ?iu kh?c b?ng ??t st s?n trn cc cng trnh ki?n trc m anh xy d?ng b?ng ph??ng php c?a Php. Sau khi r?i tu vi?n, anh th?y kh ??t ???c ?i?u g l?n lao h?n cha nn ? chuy?n sang lm ngh? khc, ch?a bao gi? ngh? ??n vi?c theo ?u?i ngh? thu?t.

B??c ngo?t ??n l n?m 2010, nh? Nazare-Aga nh? l?i, Ch? ? tu?i 45, ti m?i nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c t?o ra nh?ng tc ph?m ?iu kh?c ??p trong cu?c ??i mnh v ti ph?i ti?p t?c ho?t ??ng ny. Ti t? nh? n?u khng lm by gi? th sau ny ti s? khng cn s?c l?c v can ??m ?? lm. Ti c m?t mong mu?n su s?c l ???c tm l?i chnh mnh trong m?t c? x??ng v?i c? h?i sng t?o ngh? thu?t m?i ngy.

Ban ??u, anh lm vi?c trong l?nh v?c ??p gi?y b?i lm t??ng (papier-mch) ???c s?n v ?nh vecni tr??c khi chuy?n sang lm b?ng nh?a thng. Hnh d?ng vui t??i, trn tr?a, m??t m, g?i c?m, hi ha v qu kh?, v?i t?m quan tr?ng l?n ???c ??t vo s?c h?p d?n th? gic v xc gic c?a tc ph?m, xu?t pht t? kinh nghi?m lm vi?c v?i v?t li?u v c?m gic m chng c th? g?i ln thng qua th? gic v xc gic. Cu?i cng, cc tc ph?m ?iu kh?c c?a anh khng ch? ph?n nh kh? n?ng c?m th? ngh? thu?t m cn ph?n nh s? g?n b th? m?ng c?a anh ??i v?i nhn lo?i.

Nazare-Aga ti?t l? khi m t? vai tr c?a ngh? s?: M?c ?ch cng vi?c c?a chng ti l lm cho m?i ng??i h?nh phc thng qua th? gic v xc gic t nh?t trong ch?c lt, gi?ng nh? chng ti ?ang t?o ra ho?c trnh by tc ph?m c?a mnh. Khng bi?t b?n c th? ni ti l m?t ngh? s? hay m?t ngh? nhn h?t lng yu ngh?. Ti ngh? r?ng cc ngh? nhn r?t g?n b v?i ch?t l??ng c?a m?t tc ph?m h?n l kha c?nh ngh? thu?t c?a n. B?ng cch ny, ti l m?t ngh? nhn, nh?ng khi tc ph?m ???c hon thi?n, ?i khi n s? trao ra n?ng l??ng m?t cch t? nhin, ?i?u ny mang l?i cho n m?t chi?u h??ng ngh? thu?t. M?t s? ng??i coi ti l m?t ngh? s? nn ti c trch nhi?m v?i x h?i ?? ?ng gp tch c?c cho s? pht tri?n c?a x h?i. Ngh? thu?t ?i khi c?ng c th? mang l?i nhi?u h?nh phc v an l?c. Trong m?i tr??ng h?p, ??i v?i nng Adeline v ti, m?c tiu c?a chng ti l ?ng gp nh?ng sng t?o c?a mnh nh?m c?i thi?n x h?i v ha h?p gi?a m?i ng??i. Chng ti th??ng tham gia cc s? ki?n t? thi?n ?? quyn gp ti?n gip ?? nh?ng hon c?nh kh kh?n. Nhi?m v? c?a cc ngh? s? l quyn gp v chng ti c quy?n cung c?p nh?ng vi?n tr? quan tr?ng thng qua nh?ng sng t?o c?a mnh.

Arnaud k? v?i ?i Thai PBS World v? th?i m?i l?n c v? nh? ti?n ??nh c?a anh, r?ng khi cn tr?, Arnaud khng ?i theo con ???ng ?i?n hnh c?a h?u h?t thanh thi?u nin, ch?ng h?n nh? ?i h?c. Thay vo ?, n?m 14 tu?i, anh ??n cha Ph?t gio Ty T?ng ? Burgundy, n?m ? pha ?ng mi?n trung n??c Php v ? ? cho ??n n?m 28 tu?i. Trong th?i gian ?, anh ???c cc ngh? s? Bhutan v Ty T?ng ?o t?o ngh? thu?t trong khi ?i su vo nghin c?u Ph?t php, d?n t?i ni?m tin su vo lu?t nhn qu?.

clip_image002[15]

Nh ?iu kh?c Arnaud Nazare-Aga.

 

Arnaud ni v?i thng t?n Thi Lan ny: Khi cn tr?, b?n th??ng c?m nh?n ???c s? b?t cng trn th? gi?i, m?i th? d??ng nh? th?t b?t cng. M?t s? ng??i sinh ra ? c ??c quy?n, trong khi nh?ng ng??i khc ph?i ??i m?t v?i ngho ?i cng c?c v nh?ng thch th?c to l?n. Tuy nhin, n?u b?n hi?u bi?t su s?c v? nghi?p bo, b?n s? nh?n ra r?ng cc s? ki?n x?y ra l k?t qu? c?a hnh ??ng trong ??i ng??i.

Anh coi nghi?p bo nh? m?t quy lu?t nhn qu?, tin r?ng cu?c s?ng khng th? ???c coi l s? b?t ??u v k?t thc ??n gi?n. Anh d?n d?n tin r?ng nh?ng g con ng??i lm hm nay s? gy ra h?u qu?, c l? khng ph?i ? ??i ny m ? nh?ng ??i sau. M?i hnh ??ng c?a m?t ng??i trong cu?c ??i ny ??u mang l?i h?u qu?, v ng??i ta ?ang s?ng v?i k?t qu? c?a nh?ng hnh ??ng mnh ? lm trong qu kh?.

H?n n?a, hi?u bi?t v? nghi?p c th? mang l?i s? an tm. Arnaud ni r?ng tin vo nhn qu? l ?nh d?u s? kh?i ??u tm th?y bnh an trong m?i hon c?nh b?t cng: Ngay c? khi b?n vo t v ?i?u g ? m b?n khng lm, n?u b?n khng tin vo nghi?p qu? th ? l ngu?n g?c c?a ?au kh?. Tuy nhin, n?u b?n tin vo nghi?p qu?, b?n c th? c?m th?y nh? mnh ?ang tr? n? cho ?i?u g ? b?n ? lm trong qu kh?, ngay c? khi b?n khng bi?t ? l g. V v?y, b?n ch?p nh?n n v n?i ?au s? ngui ngoai.

T?t c? hnh trong bi ny l t? trang web: https://nazare-aga.com/ . B?n c?ng c th? nhn thm cc tc ph?m c?a Arnaud Nazare-Aga trn nhi?u m?ng x h?i, k? c? YouTube.

 


[*] Cn c th? k? thm t nh?t hai b?n d?ch n?a, m?t c?a B?u v m?t c?a Nguy?n Thy Loan (V?n Vi?t).

Comments are closed.