Trên kệ sách Ngu Yên

Tuyển tập Truyện ngắn, cuốn Một

20 truyện 20 quốc gia trong tinh thần văn chương toàn cầu và đa văn hóa

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Truy%E1%BB%87n_

Tạp chí Đọc và Viết: 7 số

Dịch: Thơ, Nhạc, Kịch, Truyện và tiểu luận.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-

Comments are closed.