Chu Kim

súng đạn

Chu Kim chúng có súng đạn trong tay muốn gì được nấy muốn chính quyền, có chính quyền