Trần Việt Long

Cảo thơm lần giở…

Bùi Giáng viết về thơ Tuệ Sỹ Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về…