Bùi Giáng

Cảo thơm lần giở…

Bùi Giáng viết về thơ Tuệ Sỹ Tuệ Sỹ một vị sư. Ông viết văn quá nghiêm túc, những sở tri của ông về…