Tru Sa

Chiếc răng

Truyện Tru Sa Không nhức và chướng. Cái răng này hư đốn bậc nhất trong ba mươi hai cái răng đều tăm tắp như…