Trương Văn Vĩnh

Thơ Trương Văn Vĩnh

Mười bốn lóng tay   mười cộng bốn bằng mười bốn thật sai lầm khi ta nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc trong mười…

Thơ Trương Văn Vĩnh

VÔ ĐỀ thấy không em? hoa hờn quanh tháng tám sửa sai nào! ta sửa quá khứ ta ai đã dấn thân qua mùa…