Phạm Phú Minh

Thanh Tuệ và An Tiêm

Phạm Phú Minh Vào ngày 16 tháng Tám năm 2004, ông Thanh Tuệ, giám đốc nhà xuất bản An Tiêm tại Paris, Pháp Quốc,…