Mỗi tuần một trang biếm họa (33) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina

Văn Việt tuyển chọn

Xe tăng Nga hết xăng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina

- Tao hy vọng có ai đem xăng dầu tới…

- Còn tao thì hy vọng có ai đem chiến lược thông minh tới.

- Tao thì tao hy vọng có ai đem vodka tới.

toon

 

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình minh họa về một hoặc nhiều người

Pray for Ukraine: Political Cartoons – Whittier Daily News

Editorial cartoon for Feb. 15, 2022 - Winnipeg Free Press

Multimodal Analysis with MAXQDA 2018: Analyzing Political Cartoons - MAXQDA

Comments are closed.