Quan thì tham dân thì gian!

Lý Trực Dũng

Từ ngàn xưa ông cha ta đã đúc kết: Quan thì tham dân thì gian. Đã tưởng đến cái thời thế giới phẳng và @ văn minh thì sẽ khác đi, ai ngờ Quan vẫn là như rứa và còn kinh khủng hơn. Giờ chúng ăn tiền, rất rất nhiều tiền, thứ Quyền lực bậc trung theo định nghĩa của Alvin Toffler nhà tương lai học Mỹ nổi tiếng thế giới. Đã thế chúng lại còn giương cao cờ chống tham nhũng! Các cụ thời xưa siêu thực. Kính phục, kính phục.

clip_image002

Comments are closed.