C?m nh?n khi ??c hai bài th? c?a V? L?p Nh?t

L H?c Lnh Vn

Th??ng nghe ni v? ton c?u ha, v? th?i ??i th? gi?i ph?ng, v? th?i ??i cng ngh? 4.0…

V? ch?ng ti th??ng nhn nh?ng ??a con mnh ? hay s?p tr??ng thnh. Chng ti r?t yu chng, lm l?ng c? ??i v c chng trong cu?c ??i chng ti, h?i h?p theo t?ng b??c chn vo ??i c?a chng… Chng c?ng yu Ba M?. M sao hai th? h? ??ng hai bn ro nhn nhau, hi?u nhau, khng hi?u nhau, m? h? ch?t hi?u, ch?t khng…

V? ch?ng ti th??ng bn nhau, khng bi?t th? h? con chu mnh, trong c?n l?c chng m?t c?a ??i thay cng ngh? d?n theo ??i thay n?p s?ng, tm l, tri?t l s?ng… chng n c h?nh phc khng? Ch?c l ph?i c, nh?ng ki?u h?nh phc g? Chng hi?u, c?m h?nh phc ra sao? Chng c by t? tnh yu th??ng nh? cha m? chng khng? Chng c s? sinh con ?? ci nh? th? h? chng ti khng hay s? b?ng m?t cng ngh? sinh h?c no ??

V ti b?t g?p ?i bi th? c?a V? L?p Nh?t…

C?n phng con thuy?n

ti thu mnh trong mu xanh c?a s?
n?m trn ba chi?c gh? x?p c?nh nhau
giang s?n nh? hnh thnh khi ngoi kia
ti?ng m?a r?i t?a sng v?
c?n phng ny s? tri cng ti ??n ?u
gi?a thnh ph? m??i tri?u dn ny

Anh ch? ?i, ti c ?in khng khi ??c t?i ??c lui bi th? ng?n ? lun m?y ngy. Khi ??c th?m, khi b?ng tr?m ng?t cu di?n c?m… Khi vui s??ng nh? tm ???c b?n tri k?, khi m? h? th?y m?t t? xa x?m.

Ti, V? L?p Nh?t, hay ti, ng??i vi?t bi ny, thu mnh trong mu xanh c?a s?…

Nhn ra ngoi m?a r?i t?a sng v?. Th? gi?i m?i ?ang hnh thnh, ? hnh thnh, ??i ti, khng gian s?ng c?a ti, s? tri d?t v? ?u? Cu?c ??i ti s?ng khng khc g l?m cu?c ??i c?a cha m? ti, sao by gi? chng ti nhn cu?c ??i c?a con ti qu ??i l? lng? Th?i ch?a xa tr??c ?y c th? nhn th?y tr??c nh?ng khc quanh con sng cu?c ??i s? qua. Nh? sng H?u, qua Chu ??c s? vo N?ng G r?i t?i Long Xuyn… By gi? ra n?i c?a bi?n Tr?n ??, ? quen n??c sng, tr??c bi?n ?ng o o ngn con sng b?c ??u (*), ??i bi?t s? ra sao? Th? gi?i by gi?, v?i b??c ti?n v? bo c?a cng ngh?, th?c s? ? v s? qu khc! Ti s? s?ng kho?ng cn l?i c?a cu?c ??i m khng bi?t s? tri ??n ?u!

Th? V? L?p Nh?t cho ti nh?ng suy ngh?, c?m nh?n th v? nh? th?. Hay ni ?ng h?n, n ??a ra nh?ng t? khc, d??i cch nhn khc, t?o thnh m?t m?ng l??i suy t??ng li?n l?c ch?t ch?, d r r?t hay mng lung, c?ng ?? s?c g?i ln tm tr?ng b?ng b?nh tr??c th? gi?i ?ang nhanh chng tr? thnh r?t r?t ph?ng v ng?p trn cng ngh?…

N?u cc anh ch? c cng c?m nh?n v?i ti khi ??c bi C?n phng con thuy?n trn ?y, th ti xin ???c m?i anh ch? cng thm thnh m?t bi khc…

10, 11, 12

Ti ?n nu trong nh?ng ngy cu?i cng c?a thng m??i
     trong chi?c v? m?ng manh nh?
         m?t t? gi?y ? b? th?m ??t n??c
ti co ro nh? con th hoang s? m?t n?i c? ng?

tr??c mng vu?t rnh r?p c?a k? th thng m??i m?t
ti ??t l?a su?t ngy ?? gi? c?a n ??ng ??n
     l?p hng ro dy thp gai ng?n s? thm thnh c?a pht
         x?t m?t mi m b?n giy th?y kh ch?u
nh?ng
thng m??i hai nh? con h? ?i
     ? ng?m ngom x?i ti con m?i thng m??i m?t
         v nu?t lun cht th?t v?n c?a thng m??i
ti ng?i trong b?ng n
v bi?n thnh ch?t tiu ha thng ngy
d t?t c? ??u khng c v?
t?a mn ?n ???c ch? bi?n t? tay ??u b?p
? m?t ?i chi?c l??i tinh t??ng

???c tr?i ph cht mu m v?n ch??ng, d khng c n?ng l?c vi?t nh?ng dng nh? trn, ti c?ng c?m nh?n h?t s?c s?ng khoi ??c nh?ng dng ni ???c tm s? c?a mnh. Chng ti qu? th?c e s? t??ng lai. Chng ti qu? th?c ?ang mu?n yn ?n trong hi?n t?i, v?i nh?ng g chng ti bi?t, c th? rnh r?, c th? quen thu?c, do ? chng ti tho?i mi, ti?n nghi. Nh?ng, t??ng lai kia, ci t??ng lai v?i qu nhi?u bi?n ??i so v?i hi?n t?i, ?ang r?t nhanh chng ti?n t?i. D run s?, chng ti v?n ch? ??i n. Than i, ch?a k?p bi?t n l g th ci t??ng lai pha sau ci t??ng lai ? ? ch?m t?i ngo?m m?t chng ti r?i!

Nh? v?y l, ci t??ng lai chng ti ch? m?i m??ng t??ng, ci t??ng lai ch?a k?p hnh thnh ? ? b? ci t??ng lai sau n trn ln cu?n l?p. H?t nh?ng ??t sng bi bi?n, ??t tr??c ch?a k?p trn ln bi ct ? b? ??t sau cu?n m?t. C khc g nh?ng ??t sng cng ngh? m?i ?ua nhau… M?ng 4G, m?ng 5G, m?ng v? tinh StarLink… Sau m?ng StarLink s? l m?ng g n?a? M?ng ? c ch? m?ng StarLink ho?t ??ng h?t chu k? ??i s?ng c?a n khng? Hay m?ng ? s? trn t?i tr??c khi m?ng StarLink k?p ch?m d?t ci st-na c?a mnh?

V cc con ti c?a chng ti ?i, cc con c s? k?p s?ng ??i s?ng c?a cc con khng? Hay cc con s? tan bi?n ngay vo th? gi?i mnh mng chung quanh m cng ngh? ? khi?n m?i s? v?t trong n, c?u thnh n, tr? nn nh? b t?i m?c khng cn nh?n bi?t ???c, khng cn c tnh, mi v? ring? Hay cc con s? tan bi?n ngay vo t??ng lai, ci t??ng lai g?m nh?ng t??ng lai c th? r?t xa v c?ng c th? r?t g?n, ???c cng ngh? ko chng st vo nhau, t?i n?i khng cn phn bi?t nh?ng th?i kh?c khc nhau, t?t c? tr?n l?n nhau thnh m?t t??ng lai h?n ??n cng ?? ?p t?i m?t l?n?

Ngy 31 thng 7 n?m 2019

(*) Ch?t lin t??ng n?i lo l?ng c?a B?ch C? D? ngn n?m tr??c, khi ng cng l?a tu?i v?i mnh hm nay:

S?u ki?n chu hnh, phong h?u kh?i

B?ch ??u lng l, b?ch ??u nhn (B?ch C? D?)

Di?n ngh?a: Bu?n ng thuy?n ?i, tr?i l?i gi. Sng b?c ??u [nu?t] k? b?c ??u.

Comments are closed.