Bùi Hoằng Vị

TẦNG TRỆT THIÊN ÐƯỜNG

Truyện Bùi Hoằng Vị Tầng trệt. Trong phòng. Chẳng có đồ đạc gì ngoài một tủ kê sát tường, một bàn kê sát tủ,…