Phạm Thanh Nghiên

Ơi người mẹ điên ơi…

Hồi ức Phạm Thanh Nghiên ‘Buổi chiều hôm ấy, đúng rồi, là một buổi chiều muộn. Tôi nhớ rõ như thế. Mẹ tôi quảy…