Th? ng? tr? l?i Giáo s? Nguy?n Hu? Chi

(Ph?n h?i bi: Nh?n xt bi vi?t Nguy?n Du v chuy?n B?c hnh l?n ??u qua kh?o st m?t bi th? c? th?: Nh?c V? M?c m? c?a ng Mai An Nguy?n Anh Tu?n c?a GS. Nguy?n Hu? Chi)

Mai An Nguy?n Anh Tu?n

Tr??c h?t, h?c tr xin by t? s? tri n v lng c?m ?n su s?c ??i v?i Gio s?, b?i th?y ? nh?n xt v ph?n bi?n m?t bi vi?t nh? c?a h?c tr m?t k? nghin c?u tay ngang dm ?nh tr?ng qua c?a nh S?m b?ng m?t bi vi?t di, gip h?c tr ???c sng t? thm m?t s? ?i?u v? thn th? v s? nghi?p c?a ??i thi ho Nguy?n Du; ??ng th?i ???c h?c thm bi h?c qu v? ph??ng php nghin c?u v?n h?c C? – Trung ??i. C ?i?u, m?t vi ng??i b?n c?a h?c tr coi GS. l th?y c c?m gic r?ng: hnh nh? GS ? b?ng quy?n uy h?c thu?t mu?n lo?i b? m?t khuynh h??ng nghin c?u phi chnh th?ng d n c kh nhi?u cng phu kh?o c?u trong qu trnh ti?p c?n s? th?t H?c tr khng tin ?i?u ?, nn m?i c l th? tr? l?i ny.

H?c tr ? ??c r?t k? t?ng nh?n xt c?a GS, v trong n?i knh s? ch? ngh?a xin ???c m?nh d?n trao ??i l?i m?t vi ?i?u cng th?y. ??u tin, GS. kh?ng ??nh: C?n c? th? nh?t m?i nghe h?p l, nh?ng th?c t? ch?a m?t ai ?em ??i chi?u th? c?a m?t nh th? c? th? nh? Nguy?n Du v?i t?t c? th? v?n ?i s? c?a m?i nh th? trong th? k? XVIII. NAT nu ?i?u ny l phi th?c t?, h?n n?a l?i ni nh? chnh mnh lm ?i?u ?y cng phi th?c t?, b?i ??c bi ng th?y ng khng kh?o h?t cc t?p th? d?ch ch? Hn Nguy?n Du ? cng b?, n?u ??c ch?c ng ph?i ??t tr?ng tm xem xt v trch d?n vo b?n d?ch c?a L Th??c v Tr??ng Chnh 1965 ng c ni ??n b?n d?ch ny nh?ng ni s? qua, v c l? l gin ti?p, thng qua m?t b?n in l?i n?m 2015 m khng d?n ra nh?ng ?o?n c?n d?n ?? lm t? li?u trao ??i v b?n c?a L Th??c v Tr??ng Chnh c km c? 150 trang kh?o lu?n c?a GS Tr??ng Chnh, l m?t ?ng gp khoa h?c quan tr?ng ??u tin v? tnh tr?ng th? ch? Hn Nguy?n Du hi?n cn c?ng nh? kh?o st con ???ng ?i s? c?a Nguy?n Du, trong ? c vi?c s?p x?p th? ?i s? c?a hai ng d?a theo b?n B?c hnh t?p l?c A.1494, cch s?p x?p cc bi trong b?n chp tay ny ? ?n. Qua vi?c s?p x?p ? ta c?ng bi?t trn con ???ng ?i s?, s? b? Nguy?n Du c g?p m?t tr?n l?t l?n v ? ph?i chuy?n sang m?t con ???ng khc ?? trnh l? l?t. Cho th?y, n?u NAT ? ??c vo b?n ny h?n s? khng c m?t pht ngn v?a chung chung v?a c v? to tt: [] ti nh?n th?y c nhi?u bi trong hai t?p ? vi?t v? nh?ng ??a danh l?ch s?, nh?ng nhn v?t l?ch s? Trung Qu?c l?i khng h? n?m trn l? trnh B?c s? quen thu?c m m?t s? v? s? th?n n??c ta th?i Nguy?n Du nh? L Qu ?n, Ng Th?i Nh?m, Phan Huy ch, Nguy?n Huy Onh, ?on Nguy?n Tu?n ? m t? t? m? n?i ch?n, hnh tr?ng c?a cc s? ?on, v? c? b?n ??, nh? Hong hoa s? trnh ?? v nh?t k hnh trnh Ph?ng s? Yn Kinh t?ng ca c?a ng Nguy?n Huy Onh, nh? t?p ghi chp dy d?n B?c s? thng l?c c?a ng L Qu ?n. M?t nh khoa h?c nghim ch?nh khng th? ni theo cch khng c?n c ch?ng minh nh? m?y l?i ny.

Th?a GS, ?i?u th?y ni: th?c t? ch?a m?t ai ?em ??i chi?u th? c?a m?t nh th? c? th? nh? Nguy?n Du v?i t?t c? th? v?n ?i s? c?a m?i nh th? trong th? k? XVIII, b?i ? l m?t cng trnh v?n h?c l?n nhi?u nh nghin c?u m?i lm n?i, trong hi?n t?i th qu? l m?t ?i?u phi th?c t? ??i v?i c? m?t n?n nghin c?u! Cn h?c tr th cho r?ng ?i?u ? khng c?n thi?t trong tr??ng h?p ny, v ch? dm nu ra nh?n xt trn, sau khi ??c Ph?ng s? Yn Kinh t?ng ca c?a ng Nguy?n Huy Onh v t?p ghi chp B?c s? thng l?c c?a ng L Qu ?n, v ? nghi?n ng?m kh k? ton b? ba t?p th? ch? Hn Thanh hin thi t?p, Nam trung t?p ngm v B?c hnh t?p l?c, ch? khng ph?i nh? GS. ni l: khng kh?o h?t cc t?p th? d?ch ch? Hn Nguy?n Du ? cng b?!

GS. c nh?c ??n b?n c?a L Th??c v Tr??ng Chnh c km c? 150 trang kh?o lu?n c?a GS. Tr??ng Chnh, l m?t ?ng gp khoa h?c quan tr?ng ??u tin v? tnh tr?ng th? ch? Hn Nguy?n Du hi?n cn c?ng nh? kh?o st con ???ng ?i s? c?a Nguy?n Du, trong ? c vi?c s?p x?p th? ?i s? c?a hai ng d?a theo b?n B?c hnh t?p l?c A.1494, cch s?p x?p cc bi trong b?n chp tay ny ? ?n. Nh?ng trong L?i gi?i thi?u c?a ng Tr??ng Chnh ? b?n in Th? ch? Hn Nguy?n Du n?m 2012 (in l?i theo b?n 1965, Nxb V?n h?c), th Nam trung t?p ngm v B?c hnh t?p l?c cch s?p s?p cc bi ? t??ng ??i ?n, khng nn ??ng ch?m ??n n?a (tr.14 sch trn, h?c tr nh?n m?nh), cn Thanh hin thi t?p th trch l?c r?t l?n x?n, khng theo m?t th? t? no (tr.15). Th?a GS, ng Tr??ng Chnh b?o t? n?m 1965 r?ng: cc bi ? t??ng ??i ?n, khng nn ??ng ch?m ??n n?a, l v lc ? cn nhi?u v?n ?? l?n khc trong ??i s?ng v trong nghin c?u v?n h?c c?n quan tm, nh?ng khng c ngh?a l: v?i nh?ng ?i?u m?i ch? l t??ng ??i ?n th khng c quy?n ti?p t?c bn ??n n?a! Nh? v?y, nh nghin c?u Tr??ng Chnh ?u c ??a ra thng ?i?p r?ng: c?n khp l?i v?nh vi?n v?n ?? s?p x?p (v xc ??nh th?i ?i?m ra ??i) cc bi th? m cc ng (Tr??ng Chnh, L Th??c) ? t?m th?i ch?p nh?n; r?i cn c? m?t th?c t? l: s? trch l?c r?t l?n x?n, khng theo m?t th? t? no c?a Thanh hin thi t?p n?a! GS. vi?t: Qua vi?c s?p x?p ? ta c?ng bi?t trn con ???ng ?i s?, s? b? Nguy?n Du c g?p m?t tr?n l?t l?n v ? ph?i chuy?n sang m?t con ???ng khc ?? trnh l? l?t, th ?i?u ? s? trnh c?a s? b? Nguy?n Du ? ni r, song ? khng th? l gi?i v sao c hng lo?t bi th? ni v? nh?ng ??a danh – c?nh v?t khng n?m trn con ???ng khc ?? trnh l? l?t n? B?i v?y, th?a GS, h?c tr ? c? g?ng khng d?m vo v?t m th?y c?nh bo: M?t nh khoa h?c nghim ch?nh khng th? ni theo cch khng c?n c ch?ng minh nh? m?y l?i ny, m ? ch?u kh ??c k?, th?m ch r?t k? th? ch? Hn c? Nguy?n Du cng m?t s? t? li?u l?ch s? & ??a l (nh? v? cc nhn v?t Nguy?n ??i Lang, D??ng Qu Phi, Nh?c V? M?c, T?n C?i, Khu?t Nguyn, T?ng Ng?c, Gi? Ngh?, v.v, v? vng H? Nam, Giang Nam, v.v) ?? vi?t ?i bi c?m th?, kh?o st nh?m gp ph?n minh ch?ng cho ci gi? thi?t v? ch?ng B?c hnh l?n ??u c?a Nguy?n Du (Trong s? 9 bi c?a h?c tr vi?t v? th? ch? Hn Nguy?n Du ? ??ng t?i trn vanviet.info).

GS. vi?t: Vi?c d?n Ph?m Tr?ng Chnh (PTC) nh? trong NAT c?ng l m?t s? c? tin khi?n ng??i nghin c?u c th? nghi ng?. Th?a GS, qu? l h?c tr b? oan khi mang ti?ng l c? tin ng Ph?m Tr?ng Chnh. Th?c ra, h?c tr ? nhi?u l?n nghi ng? nh?ng pht hi?n c?a ng ta, b?i c?ng l m?t ng??i vi?t nghin c?u tay ngang nn s? nghi ng? ? trn c? s? phn xt c?a cc nh nghin c?u chuyn nghi?p v? ng tay ngang PTC l?i cng c ?i?u ki?n n?y n?. V nghi ng?, nn ? ch?u kh ??c l?i, ??c k? nhi?u l?n nh?ng bi th? m theo ng PTC, Nguy?n Du ? vi?t th?i ?i giang h?, r?i t? mnh tm ti, th?ng k ra thm ???c hng ch?c bi khc n?a c cc ??a danh khng n?m trn ch?ng ???ng B?c s?, r?i ch?u kh, v?i n?ng l?c h?n ch? c?a m?t gio vin v?n c?, ?i?c khng s? sng ?? vi?t bnh gi?i m?t lo?t bi trong s? ? lm lu?n c? kh?o st, suy lu?n. V nh? bi M?n h?ng 2: Hnh c??c v c?n nhi?m chuy?n b?ng/ Giang Nam, Giang B?c nh?t nang khng/ Bch nin cng t? v?n ch??ng l/ L?c xch ph sinh thin ??a trung/ V?n l hong quan t??ng m? c?nh/ Nh?t ??u b?ch pht t?n ty phong/ V cng kim c? th??ng tm x?/ Y c?u thanh s?n t?ch chi?u h?ng – Chn m?c s?c chuy?n r?i nh? nh? ng?n c? b?ng khng bn r?. H?t pha nam sng ??n pha b?c sng, m?t chi?c ti r?ng khng. Cu?c ??i tr?m n?m ch?t xc trong ch?n v?n ch??ng. T?m thn ci ct s?ng tri n?i gi?a vng tr?i ??t. ??i m? vng qua mun d?m trong c?nh chi?u t, M?t mi ??u b?c bay tung tr??c gi ty. Ch? ?au lng v h?n t? x?a ??n nay. Non xanh v?n nh? c?, r?c h?ng d??i nh chi?u s?p t?t (Giang Nam: vng pha Nam sng Tr??ng Giang (D??ng T?) Th??ng H?i, Giang T, An Huy. Giang B?c: vng pha B?c sng D??ng T?). Nguy?n Du v?i bi?t danh nh s? Ch Hin, ?i giang h? Mun d?m m? vng chi?u n?ng x?, v?i o m? nh s? trong th?i gian ba n?m: 1788, 1789,1790. Cc ng L Th??c – Tr??ng Chnh trong Th? Ch? Hn Nguy?n Du, ph?n Thanh Hin thi t?p ch thch r?ng: m? vng, t?c m? ng??i ??o s? (tr.58), v trong sch Nguy?n Du ton t?p (T?p 2, Nxb V?n h?c 2015) cc ng Mai Qu?c Lin – V? Tun Sn c?ng gi?i thch: Hong quan l m? ??o s?. Nh?ng t? x?a t?i nay, ??o s? ph?i m?c o tr?ng, ??i m? tr?ng, cn nh s? th m?c o vng, ??i m? vng, hay m? nu nh? m?i sch truy?n, phim ?nh c?a Trung Qu?c, ?i Loan, H?ng Kng ??u miu t? nh? th?. ? l nh s? ?i nh? cc thuy?n bun (H?t ? ?n nh? bi?n ??n sng) th khng ai n? l?y ti?n, l?i ???c cng d??ng mn chay; hnh trang trong ti v?i (nh?t nang khng) ch? l b? kim chm c?u, vi th? thu?c Nam, v quy?n Kinh Kim C??ng Ch Gi?i c?a L Qu ?n quy?n sch m gi?i s? phu B?c H th?i b?y gi? yu chu?ng (Ti ??c kinh Kim C??ng nghn l??t. Phn Kinh Th?ch ?i). Khi th??ng thuy?n c ng??i ?au ?m, hay vi?c tr?c tr? qua gh?nh thc, ch? thuy?n nh? nh s? lm l? t?ng cho bi kinh c?u an; khi th?y h? mua hng th lm theo cc nh s? ? Trung Qu?c, c?ng lm l? r?y n??c cnh d??ng cho mua may bn ??t N?u nh? r?ng, v?i c? truy?n th?ng Nho – Y – L – S? su dy m Nguy?n Du ? ti?p thu, cng b?c t? ph? v?n l b?c danh y, th vi?c ki?m s?ng c?a m?t ng??i tr? tu?i ?a giang h?/ bu?c ph?i giang h? ? Trung Hoa nh? ng ?u ph?i l chuy?n kh kh?n g? Cn ngn ng? giao d?ch th c th? b?ng bt ?m Hn ng?, v ai dm ?oan ch?c r?ng Nguy?n Du khng ni ???c ti?ng Trung khi c ng??i anh k?t ngh?a l Nguy?n ??i Lang (Nguy?n ??ng Ti?n, Cai Gi) qu ? Vi?t ?ng (Qu?ng ?ng) t? lc nh th? cn nh?, l?i ???c ng ta truy?n d?y v ngh? (theo cc sch L Qu k? s?, L?ch Tri?u T?p k?, Hong L nh?t th?ng ch)? V c?ng nh? bi?t v th?m ch thng th?o ti?ng Trung, nn sau ny Nguy?n Du m?i ???c tri?u ?nh c? ra ti?p s? ?on c?a Trung Qu?c sang phong v??ng n?m 1803-1804 Nh?ng ?i?u ny ch?c c th? gi?i ?p ph?n no th?c m?c c?a th?y: Mu?n gi?i quy?t ???c vi?c chuy?n t? h? quy chi?u ??a-v?n ha Vi?t Nam sang ??a-v?n ha Trung Qu?c, ng Chnh ph?i lm m?t vi?c khng ti no lm n?i, ? l gi?i ?p cho ???c hai cu h?i: (1). ?i?u ki?n ti chnh c?a chuy?n hnh trnh giang h? c?a Nguy?n Du trong tnh th? nh h? Nguy?n Tin ?i?n ?ang suy thoi t? quan sang xu?ng ??t ?en (b?n ?o c?t); v (2). ?i?u ki?n giao ti?p thi?t y?u ??i v?i nhm xu?t ngo?i trong t? cch giang h? trn ??t Trung Qu?c hng ngy (v ngn ng? b?t thng).

Quan ?i?m khi qut c?a ng PTC l: T?p th? B?c Hnh t?p l?c, Nguy?n Du khng dng ch? Hoa trnh, hay s? trnh, hnh trnh ?i s? nh? cc t?p th? cc danh s? khc m dng ch? t?p l?c. Ghi chp l?n l?n nh?ng bi th? lm lc ?i du hnh ? x? B?c. Ch? T?p l?c ?? ni ln vi?c ?i qua cc th?ng c?nh pha B?c, n??c Trung Hoa nhi?u l?n. S? l??ng 132 bi th? trong m?t n?m ?i s?, kh nhi?u so v?i cc nh th? khc. Ti ??t t?ng bi vo khng gian v th?i gian ?? xc ??nh nh?ng bi th? ? vi?t kho?ng n?m 1787-1790 hay 1813-1814 Hnh trnh ?i s? Nguy?n Du ti d?a vo b?n t?u trnh c?a Nguy?n Du ln tri?u ?nh, ??a t?ng bi th? Nguy?n Du vo hnh trnh v b? tc nh?ng chi ti?t b?ng s? m t? n?i ch?n c?a cc s? th?n g?n th?i v?i Nguy?n Du: Nguy?n Tng Khu, L Qu ?n, Ng Th?i Nh?m, Phan Huy ch, ?on Nguy?n Tu?n, Ng Th?i V? Cn l?i nh?ng bi th? khng ph h?p v?i cc chi ti?t, ti phn tch xc ??nh: nh?ng bi th? Nguy?n Du du hnh n?m 1787-1790 lc cn thanh nin. V ng PTC ? xc ??nh c 24 bi ? B?c hnh t?p l?c v 7 bi ? Thanh Hin thi t?p m theo ng, Nguy?n Du vi?t trong th?i k? Th?p t?i phong tr?n th?i tr? (Xin GS. tham kh?o m?t lo?t bi trn: http://chimviet.free.fr/tacgia/phamtrongchanh.htm).

Cn h?c tr (v nh nghin c?u L Kh?c Huy) ?i theo h??ng pht hi?n c?a ng PTC m?t cch c cn nh?c, l?a ch?n, phn tch, th ? xc ??nh thm ???c 15 bi ? Thanh Hin thi t?p v 16 bi ? B?c hnh t?p l?c m Nguy?n Du ? vi?t trong giai ?o?n 1787-1790! (L Kh?c Huy, Nguy?n Du nh?ng cu h?i th?i ??i. Nxb H?i nh v?n, 2021).

Ring h?c tr th ? kh?o st kh k? m?t s? bi th? c?a Nguy?n Du trong giai ?o?n ny trong ? c bi vi?t ?? c?p t?i lu?n ?i?m c?a TS. Nh?t Nohira Munehiro m th?y bnh v?c. T? ?i?n Thi?u Ch?u gi?i ngh?a tr??ng v?ng (? ?) l bu?n r?u trng xa, v theo Nohira Munehiro: ??ng xa nhn nn m?i ni v?ng ?? ngay Lm An th khng th? ni tr??ng v?ng Lm An ???c, khng t? nhin. Ch? Hn v?ng c ngh?a: t? xa m nhn, nn co? le? ph?i ? cch xa Lm An, theo ba?i th? ny th l ? H Nam, tc gi? m?i ni l tr??ng v?ng Lm An ???c. Nh?ng theo h?c tr, v ???c khng t ng??i ?ng h? th: Tr??ng v?ng ? ?y l nhn v?ng bu?n b v? kinh ? c? Lm An, khng ph?i l ci nhn ??a l m l ci nhn v? qu kh? l?ch s? ?au th??ng! (H?n n?a, ni ring v? ??a l th c kho?ng cch t?i vi ch?c cy s?!). Theo h?c tr, ?i?u ny ph h?p v?i quy lu?t tm l (c? x?a kia, l?n hi?n t?i), hon ton ?ng v?i tr??ng h?p cu th? vi?t v? ?? Ph? ngay t?i L? D??ng nhn v? qu kh? l?ch s? ? L?i D??ng: Tr??ng v?ng L?i D??ng nh?t m? vn, v h?c tr cho r?ng khng c g ?i ng??c v?i quy t?c khoa h?c c?a Hn ng? c? nh? GS. ni! Thi ?? c?a h?c tr trong tr??ng h?p ny l ?ng m?c, tn tr?ng nh nghin c?u: ? l m?t ki?n c?ng ?ng ch ; song v ch?a t?n m?t nhn th?y t??ng s?t v? ch?ng T?n C?i m trang m?ng ? xc nh?n (b?n thn Nohira Munehiro c?ng ch?a ??n ?, c?ng ch?a ???c nhn th?y d l qua ?nh), nn ti t?m ??ng tnh v?i ki?n c?a ng Ph?m Tr?ng Chnh, v ch? th?i c? c d?p ??n Thang m, t?nh H Nam ?? m?c s? th? v chim ng??ng t??ng v? ch?ng gian th?n (http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nguyen-du-v-chuyen-bac-hnh-lan-dau-qua-khao-st-mot-bi-tho-cu-the-nhac-vu-muc-mo/).

Ph?n cu?i bi vi?t, GS. ? khuyn h?c tr th?c ch l v chn tnh: Ph?n d?ch v bnh bi th? Nh?c V? M?c m? ti khng dm bn. ng c phc v? gim ta t? th? l?m li?t i qu?c trung qun c?a Nh?c Phi trong bi th? v tnh c?nh th th?m c?a n??c Nam T?ng sau khi Nh?c Phi b? hm h?i. Ti ch? ngh? r?ng, ?? cho ph?n ny th?t s? g?n b v?i m?c tiu s? d?ng bi th? nh? m?t b?ng ch?ng cho gi? thuy?t phi chnh th?ng c?a cc ng, th v?n nn bnh gi?i n theo h??ng tm t? kha nh?m lm ng? li?u ??i ch?ng gi?a hai chm th? trong hai cu?c hnh trnh. Mu?n th?, bn c?nh vi?c bnh gi?i, tc gi? c?ng c?n tm thm m?t bi th? c ch? ?? t??ng t?, ??c bi?t l ?ch xc thu?c chm bi sng tc trong chuy?n B?c hnh 1813, t? ? ch?n l?c nh?ng c?p t? ??i tr?ng, ??i ?ng c th? gip ??t ra nhi?u ??i snh c? th?, soi sng ???c ch? khc bi?t c tnh cch ??c tr?ng gi?a hai th?i k? khc bi?t trong cu?c ??i nh th?. ? l ?i?u quan tr?ng c?n lm v may ra c th? lm sng t? s? t?n t?i c th?c c?a hai chuy?n ?i c?a cng m?t con ng??i ? vo hai l?a tu?i khc nhau, c?ng l hai cch nhn ??i, hai tr?ng thi tnh c?m-tm l, s? t?ng tr?i khc h?n nhau, trn cng m?t mi tr??ng ??a-v?n ha l con ???ng sang Trung Qu?c giu ?i?n tch v?n ch??ng cho nh nho xc c?m.

Th?a GS, trong bi vi?t nh? c?a h?c tr vinh d? ???c th?y ph?n bi?n, th?c ra ? c hai s? ??i tr?ng, ??i x?ng: a). H?c tr sau khi phn tch bi th? Nh?c V? M?c m? m theo ring l Nguy?n Du vi?t trong th?i giang h?, ? so snh v?i bi th? c?ng vi?t v? Nh?c Phi vo giai ?o?n ng ?i s? (Y?n Thnh Nh?c V? M?c ban s? x? – 1813). N?u t?m so snh ci hnh ?nh cy tng cy bch v?n hin ngang ng?o ngh? tr??c gi bo ??y bi trng khi?n thi ho th?i tr? d??ng nha l? khi?n ng nh? t?i nh?ng dng th? bi ph?n c?a Nh?c Phi (Giang h? x? x? khng Nam Qu?c/ Tng bch tranh tranh ng?o B?c phong Sng h? cn ?, nh?ng anh hng m?t r?i, n??c Nam T?ng r?ng khng), v?i s? tr?m t?nh c?a Nguy?n Du sau ny khi l m?t v? quan s? th c th? th?y r m?t s? ?c k?t, ?nh gi l?ch s? ? t?m khi qut: ???ng th?i t?ng tr Nh?c gia qun/ Th? ??a kinh kim h?u chi?n tr?n/ ??i t??ng khng hoi bang qu?c s?/ Qun v??ng d? tuy?t ph? huynh thn/ Kim bi th?p nh? h?u di h?n/ Thi?t k? tam thin khng m? vn/ Huy?t chi?n th?p nin thnh ?? s?/ Phong Ba ?nh h? t? Kim Nhn.

Y?n Thnh n?i Nh?c V? M?c rt qun

N?i Nh?c gia qun t?ng l?p doanh

Bao ??i ng?p ng?a b?i chi?n tranh

??i soi ?au lng mang qu?c nh?c

Vua nh qun c? ngh?a cha anh

M?t t kim bi, thin c? h?n

Ba ngn thi?t k? b? bin thnh

Huy?t chi?n m??i n?m khng thnh vi?c

B tay ch?t gi?a Phong Ba ?nh! (?? Trung Lai d?ch th?).

b). V tr??c khi kh?o st Nh?c V? M?c m? nhn v?t l?ch s? ? ??n Nh?c Phi, Hng Chu, h?c tr ? kh?o st t?i 4 bi th? Nguy?n Du vi?t v? hai nhn v?t ph?n di?n b? ?c t??ng s?t qu? t?i ?: T?n C?i v V??ng Th?, theo ph??ng php ch?ng v?n b?n c?a nh ph bnh tm l Charles Mauron n?m th? hi?n ?i?u ny: s? n?ng n? ?en t?i tot ra t? hnh t??ng v? cc m? t??ng k? d? kia l?i c tc d?ng lm n?i b?t ln cc ?i?m sng trong nhn cch v v cng c?a Nh?c Phi m qua cch miu t? v b?c l? c?m xc, nhn v?t l?ch s? ny ???c Nguy?n Du th?i tr? ? coi tr?ng, ?nh gi cao khng km cc nhn v?t v?n ha – l?ch s? khc nh? Khu?t Nguyn, ?? Ph?, V?n Thin T??ng, Lim Pha, T? Can, D? Nh??ng, v.v.

Sau cng, xin ???c ni thm: n?u ? ngy th? c? tin vo t?t c? nh?ng pht hi?n c?a ng PTC, h?c tr v m?t s? ng??i nghin c?u nghi?p d? yu Nguy?n Du ? khng c n?i quy?t tm ti?p t?c tm thm, ?o su thm s? th?t t? nh?ng ki?n ban ??u ? c?a ng ta, v c?ng s? khng c ?? ngh? l?c l?n s? li?u l?nh tm cch ?i th?c ??a m?t chuy?n di ngy trn chnh ch?ng B?c hnh l?n ??u m ??i thi ho ? t?ng ?i trong th?i tu?i tr? ??y gian kh? ?? b?ng phim ?nh k?t h?p ch? ngh?a kh?ng ??nh m?t Gi? Thi?t, gp ph?n gi?i m?t nghi n v?n ch??ng – l?ch s? t?n ??ng su?t g?n th? k? nay, m n?u h?c tr khng dm lm th? th r?i c?ng s? c ng??i khc lm

M?t l?n n?a xin by t? s? trn tr?ng cm ?n GS, ??ng th?i hy v?ng GS. cng cc nh Nguy?n Du h?c b?c th?y ?ng h? nh?ng ng??i nghin c?u tay ngang dm ??ng trn vai nh?ng ng??i kh?ng l? v ?i con ???ng phi chnh th?ng nh? h?c tr trn con ???ng ch? ngh?a chng gai! Knh chc GS. s?c kh?e!

Comments are closed.