Nguyễn Văn Gia

Thơ Nguyễn Văn Gia

QUẠNH VẮNG THỀM RÊU   Đã trao ấn kiếm buồn chi nữa Buổi xếp hoàng bào biệt cấm cung Hỡi ơi vua chúa còn…