Nguyễn Văn Phong

Thơ Nguyễn Văn Phong

Mùa hè Có khi, mùa hè đến trong chớm chiều, cơn dông tôi tìm mùa hè trong quá khứ không lành lại những nhớ…