Trương Điện Thắng

Tư liệu về Nhất Linh (*)

Trương Điện Thắng Kính gởi anh Tien Dang (Paris)Liên quan đến ngày giỗ Nhất Linh và mộ của nhà văn, cách nay hơn 5…