Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? mi?n Nam (k? 89): Lâm Tuy?n: T? S?u

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

T? S?u Sng tc: Lm Tuy?n

Trnh by: Duy Trc (Pre 75)

Nghe thm: Hoi Nam 70 n?m tnh ca Lm Tuy?n

??c thm:

Hnh ?nh m?t bu?i chi?u Nh?c s?  Lm Tuy?n

(Trch t? http://thang-phai.blogspot.com/2012/09/hinh-anh-mot-buoi-chieu-nhac-si-lam.html

Trong k ?c  c?a ti, Lm Tuy?n l m?t nh?c s? ?i?n trai, nt m?t c gc c?nh, gi?ng ni r?n r?ng, tr?c tnh. Khi n?i gi?n nh? s?m st, lc hi?n ha r?t d? m?n. ? Hu?, nh?ng n?m 60, Lm Tuy?n r?t n?i ti?ng. Nh?c c?a ng khc h?n nh?c s? c?a ??ng h??ng nh? Nguy?n H?u Ba, ?ng Lang, V?n Gi?ng, L Quang Nh?c, Ng Ganh, v.v.

Nh?c c?a Lm Tuy?n r?t hay, r?t truy?n c?m v sang  tr?ng. Mu s?c  trong m nh?c Lm Tuy?n l?p lnh nh? kim c??ng, m?t th? kim c??ng ?en r?t kh ch?p nh?n. Ph?i ch?ng, chnh v th?, cc ca s? trnh n ht nh?c Lm Tuy?n, m?c d v?n  c ? gi?ng ca Anh Ng?c ht thnh cng ca khc Hnh ?nh  m?t bu?i chi?u, Ti?ng th?i gian:  Ti khng gi?  trong tay m?t kho tng no c?, ch? gi? hnh ?nh m?t bu?i chi?u khi n?ng vng nhu?m th?m mi tc em ..

? Hu?, ??u nh?ng n?m 50, m ra tuyn ngn tnh yu nh? th? l qu b?o! C th? ng??i ta v?n thch, nh?ng ch? gi? ci thch nh? m?t b m?t. Hu? mnh lc ?y ?u c b?c l? tnh yu ty nh? th?, m?c d?u ng??i ta yu, ch?a ch?c ty ? yu h?n. Ti bi?t Lm Tuy?n qua ng??i ch? ca s? c?a mnh, ca s? M?c Lan. Lm Tuy?n r?t thn M?c Lan, h?n c? tnh b?n; nh?ng khng v??t qua gi?i h?n cho php.

Lm Tuy?n sng tc r?t t, c th?, ? c?ng l l do nh?c c?a ng t ???c pht trn ?i pht thanh. Hnh nh?, ch? khi th?t s? xc ??ng, ng m?i sng  tc v m?i ca khc l m?t chuy?n tnh h?n th? n?a, l m?t chuy?n tnh ? m?t mt! Trong m nh?c c?a Lm Tuy?n, th?i gian l 1 m ?nh, m?t n?i xt xa, m?t hoi ni?m. V?i cch th? hi?n r?t ring, ng ?? l?i cho ??i nh?ng tnh khc ch?ng bao gi? ngui, b?i h?i, nhung nh?: Hnh ?nh m?t bu?i chi?u, T? s?u, Ti?ng th?i gian

Khng ch? ph? n? lm vo c?nh ti s?c ?? k?, c?n b?nh ??u ma qui c ? h?y ho?i g??ng m?t ?i?n trai c?a ng, ?? l?i trn g??ng m?t v?n cu?n ht ?y nh?ng nt l?i lm loang l?. Vo th?i gian ny, ch? ti ht bi T? s?u c?a Lm Tuy?n, nghe nh? n?i bu?n gi?ng mnh mnh mang mang.

Hu? l n?i s?n sinh r?t nhi?u nhn ti, nh?ng khng gi? chn ???c v?n qu c?a mnh. Ch? ring v? m nh?c, h?t Nguy?n H?u Ba, Chu K?, M?c Lan, Lm Tuy?n r?i ?ng Lang ra ?i. Ti khng ng? mnh ???c g?p l?i Lm Tuy?n ? Si Gn. Lc ny, ng ?ang m? m?t l?p d?y ??c t?u guitar ?? trnh ??. V, c l? do cu?c s?ng thi thc, ng nh?n ch?i  ?n ? cc  v? tr??ng, ??i nh?c h?i, Lm Tuy?n n?i ln nh? m?t guitarist s? 1, ngh? thu?t c?a ng pha tr?n gi?a flamenco v modern, nh?ng flamenco v? l ch? ??o.

Tnh b?n gi?a ch? ti v Lm Tuy?n v?n nh? khi ? Hu?, n?u khng mu?n ni, ch? ti c ph?n bi?t ?i h?n. Tuy ? ph?i ch?p nh?n vi?c ?em bn ngh? thu?t ? n?i cng c?ng, nh?ng cu?c s?ng c?a Lm Tuy?n v?n khng d? ch?u h?n, ng th??ng g?p ch? ti, m??n v?n v tr? r?t ?ng h?n. Th??ng b?n c? c ti, khng g?p th?i; nn ch? ti khng bao gi? t? ch?i. V ?? kh?i nh?n l?i ti?n cho m??n, ch? ti g?i ti cho Lm Tuy?n ?o t?o. L?p d?y ?n c?a Lm Tuy?n t? ch?c nh?  l?p h?c c?a m?t ng ??, c? km m?i, l?n km b. Ti l k? thch ch?i ?n, nh?ng khng c ??nh theo ?u?i nghi?p c?m ca, nn ch? theo h?c m?y thng; thu?c ???c d?m, ba bi solo t?, r?i ngh?. Ngh? thu?t ??c t?u guitar c?a Lm  Tuy?n vo th?i gian ny ? ??t t?i trnh ?? ??c tn.  Nh?ng ca khc do ng ??c t?u ???c dng lm lm ?i hi?u, pht trn ?i pht thanh Si Gn. ??c bi?t l bi La Cumpasita do ng t? bin so?n ha m, dnh ring cho dn  ch?i guitar ??c t?u. Ng??i ta  nh? qun m?t m?t nh?c s? Lm Tuy?n sng tc ca khc, ch? cn guitarist Lm Tuy?n, v?i cy guitar v?t b?t ly thn.

Th? r?i, r?t ??t ng?t, ti nh?n ???c tin Lm Tuy?n b? b?t, v t?i v??t bin sang Singapore ?? th?c hi?n gi?c m?ng chinh ph?c ng??i yu nh?c n??c ngoi yu nh?c n??c ngoi b?ng ti?ng ?n c?a mnh.

Sau bi?n c? ny, ng??i ta khng cn nh?c t?i Lm Tuy?n n?a. Nh?c c?a ng tr??c ?y, r?t t ca s? ht, by gi? l?i cng l?nh ng?t. Lm Tuy?n ? t? b? m nh?c? ? ?n c??

N?u ??nh ngh?a, nh?c s? l ph?i sng tc, chng ta r?t ti?c Lm Tuy?n khng cn ?am m ci ??p ?y n?a. Nh?ng, v?i cy ?n, ta v?n cn ?, cy guitarist ti n?ng! S? ph?n c v? khng chi?u nh?c s? gian trun ny n?a r?i!  Lm Tuy?n rt vo bng t?i, truy?n ti?ng ?n c?a ng cho h?c tr yu guitar. Vi?c lm ?y c m?c ?ch:

l?u l?i ngh? thu?t ??c t?u c?a ng.

gi?i quy?t v?n ?? sinh k? c?a cu?c s?ng ?n c?.

Sau 1975, ti g?p l?i  nh?c s? Lm Tuy?n m?y l?n ng gi ?i l l? d? nhin nh?ng n?i bu?n ?n hi?n trong nh?ng nt kh?c kh? trn g??ng m?t, khi?n lm ti nao lng! ? t?ng bi?t ng, t?ng ???c ng truy?n nh?ng k? thu?t solo, lm sao ti c th? th?n nhin!!!

? b??c sang n?m th? hai c?a th? k? XXI, Lm Tuy?n khng cn n?a, ng m?t cch ?y m?y n?m, ra ?i m th?m, ?ng theo cch m ng??i ta ??i x? v?i ng.

Ti?ng th?i gian ? l?m t?t, hnh ?nh m?t bu?i chi?u ? l?m t?t theo.

Khng gian hnh nh? c?ng c t? s?u bung.

TR?N NG S?N

Nxb Tr?, tp HCM 2002,  t?p 2  tr.  141 146)

Comments are closed.