Vân Phi

Thơ Vân Phi

xe ôm   cuối năm đi chạy xe ôm chở làm sao hết dại/ khôn ở đời chở đông vừa chớm phai phôi chút…

Thơ Vân Phi

Những ngày tay đói bàn tay (Tặng chị, dâu xóm nhà rầm (*) – Quy Nhơn) mỗi sớm dậy, chị nhìn về phía biển…