Đào Tấn Phần

Thơ Đào Tấn Phần

Cách nay ít lâu, hộp thư của Ban Thơ Văn Việt nhận được Thư của ông Đào Tấn Phần với hai bài thơ: Gửi…