Ngô Bảo Châu

Huyền không sơn thượng

Ngô Bảo Châu Hè năm ngoái tôi có dịp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần ở Huyền Không Sơn Thượng. Đây là ghi chép…