Thiện Ý

Nhặt sạn

Thiện Ý Một người bạn cho tôi quyển “Trần Hữu Nghiệp – Đời là kẻ sĩ” và nói: “Tựa đề quyển sách không ổn!…