??t Th? Thiêm (k? 6)

Bt k V ??c Danh

K? VI: ?AU XT CH?N TM LINH
M?c s? Nguy?n H?ng Quang, b?o v? lu?n n Ti?n s? Th?n h?c t?i Hoa K?, ng tm s? r?ng khng hi?u v sao, sau khi r?i l?c l??ng Thanh nin xung phong, ng mu?n ?i tu nh?ng ch?a c khi ni?m r rng v? m?t tn gio no. ng nghin c?u v? ??o Cao ?i, Ph?t gio, Thin Cha gio… nh?ng v?n c? phn vn. R?i ng ?i h?c h?t tc v?i ??nh mang b? ?? ngh? ?i lang thang h?t tc mi?n ph cho tr? b?i ??i, ng??i ?in v ng??i c? nh?. Nh?ng r?i nh? m?t c? duyn, ng??i d?y ng h?t tc, sau khi nghe ng ni r?ng ng mu?n ?i tu nh?ng ch?a bi?t ch?n tn gio no, ng ta gi?i thi?u v?i ng v? gio phi Tin lnh Mennonite, m?t trong n?m tr??ng phi chnh c?a chu u v B?c M?, ???c hnh thnh t? n?m 1525 v du nh?p vo Vi?t Nam t? n?m 1954.

T? c? duyn ?, ng Quang tr? thnh tn ?? Mennonite. N?m 1992, ng sang Th? Thim, cng v?i ng??i m? v ng??i em trai mua g?n ba ngn mt vung ??t nng nghi?p. ng Quang cn nh?, ? ? c c? ci chu?ng tru v ao rau mu?ng c?a ng??i ch? c?. Cu?c s?ng ban ??u d?a vo nh?ng cng vi?c ??ng ng, ??t trm, ??t l?p, ??t l?, gi?ng l??i, c?m cu. D?n d?n, ng Quang tu b? nh c?a, d?ng ln m?t c? s? t? thi?n v tn gio g?m m?t nh nguy?n, m?t th? qun h??ng ??o, m?t phng y t?, c c? m?t n?i dnh cho h?c sinh sinh vn ngho, b?nh nhn ngho v ng??i gi neo ??n, khng n?i n??ng t?a… ? ?y lc no c?ng c h?n m?t tr?m ng??i t tc, ng Quang v?n ??ng ngu?n g?o, h? t? tr?ng rau, ki?m c v t? qu?n, ng??i m?nh ch?m sc ng??i b?nh v phn cng cng vi?c cho nhau nh? m?t ??i gia ?nh.
Tr?i qua g?n hai m??i n?m, k? ??n ng??i ?i, c nh?ng sinh vin ngho tr? thnh k? s?, bc s?, doanh nhn, c nh?ng k? x ke, b?i ??i tr? thnh l??ng thi?n, c nh?ng b?nh nhn tr? nn lnh l?n, v, c nh?ng ng??i x?u s? ???c ti?n ??a trong ?m cng, ?ng hong trong ti?ng c?u kinh c?a Gio phi Mennonite.
Th? r?i tang th??ng ?p ??n, ng Quang cng v?i h?n m?t tr?m con ng??i c? kh? ?y ph?i ch?u chung s? ph?n v?i hng v?n ??ng bo trn ??t Th? Thim. Ngy 14 thng 12 n?m 2010, trong lc c? v??n nguy?n ?ang chu?n b? cho ma Ging sinh th hng tr?m nhn vin cng l?c t?i bao vy, h? dng loa phng thanh ??c l?nh c??ng ch? r?i xng vo b?t tri, ?nh ??p hng ch?c ng??i, qu?ng ln xe cng v? ch? ?i. Trong ? c b Tr?n Th? Chu?t, 73 tu?i. B Chu?t vo ?y ch?a b?nh cng v?i ??a chu ngo?i b? b?i li?t. Sau khi lnh b?nh, b tnh nguy?n ? l?i lm t?p v? v ch?m sc cho ??a chu t?t nguy?n. Hm ?y b ph?n ??i khng ch?u ?i, li?n b? nhn vin cng v? h?t qu?ng ln xe, h? qu?ng b t? trn cao r?t xu?ng, b? gy be s??n v ch?n th??ng n?ng, h? ??a b ?i c?p c?u, nh?ng b khng qua kh?i. ng Quang ln ph??ng xin ??a b v? ch? c? lm ?m tang theo nghi th?c c?a ??o, nh?ng ng li?n b? nh?t l?i, sau ? ng??i ta ??a xe cng v? t?i ch? b Chu?t ?i h?a tng.
Hai hm sau ng Quang ???c th? ra, ng tr? v? ch? c? th h?i ?i, h?n n?m tr?m mt vung nh ti?n ch?, ao c hng ch?c t?n, v??n ki?ng, v??n cy c? th?… t?t c? thnh ??ng x b?n v?n nt.
Cng s? ph?n v?i khu v??n nguy?n c?a ng Quang, cha Lin Tr, ?nh Th?n An Khnh c?ng b? san b?ng. Hm c??ng ch? cha Lin Tr, nh s? Thch Khng Tnh b? ng?t x?u t?i ch?, ng??i ta ??a ng ?i c?p c?u, ??n khi tr? v?, ng ch? cn bi?t c?m cy nhang qu? xu?ng ??ng g?ch ngi ?? nt. T?t c? t??ng Ph?t v hi c?t Ph?t t? cng v?i v?t d?ng th? cng trong cha, ng??i ta ch? vo nh kho.
ng L V?n T?t, Tr??ng Ban Qu t? ?nh Th?n An Khnh ni r?ng, hm gi?i t?a ngi ?nh ng khng ?? can ??m ?? ch?ng ki?n, ng ng?i nh m nghe nhi trong tim, ru?t gan nh? ai co ai c?u. ng T?t ??a chng ti xem b?c ?nh c?a m?t ng??i no ? t?ng ng, b?c ?nh ch?p lc gi?i t?a l?ng m? Ti?n hi?n Tr?n Thng Qun v phu nhn, ng ni ? n??c ta hi?m c ngi ?nh no c ???c l?ng m? c?a ti?n hi?n, v?y m, v lng tham, ng??i ta s?n sn qu?t m? c?a t? tin, ng??i ? c cng g?y d?ng nn ??t Si Gn – Gia ??nh. M?t khng gian cho L? h?i K? Yn t??ng nh? TI?N HI?N KHAI KH?N H?U HI?N KHAI C? g?n hai ngn mt vung ? b? t??c ?o?t, t?t c? v?t d?ng th? cng, s?c phong, hi c?t v linh h?n c?a ti?n nhn gi? ph?i nu n??ng, ? tr? trn ?nh Long Ph.
?au xt bi?t ch?ng no? Qu? bo n?y s? thu?c v? ai?
(Cn ti?p)

42636035_1937657136295328_5753686258719129600_n
Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i

?nh 1, 2: M?c s?, Ti?n s? Th?n h?c Nguy?n H?ng Quang v nh?ng l?n b? ?nh ph?i ?i c?p c?u

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngÆ°á»i, Ä‘ang cÆ°á»i, Ä‘ang đứng và ngoài trá»i

?nh 3: Nh s? Thch Khng Tnh ng?i khc bn ??ng ?? nt c?a cha Lin Tr

Trong hình ảnh có thể có: bầu trá»i và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i và ngoài trá»i

42572523_1937658872961821_2917877901888061440_o

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i và má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi

?nh 4,5,6,7: ??p ph ?nh An Khnh v qu?t m? Ti?n nhn

Ngu?n: FB V ??c Danh

Comments are closed.