Trần Vương Thuận

Luật pháp

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuấn) Chúng dám giành lại người bị bắtHãy giết kẻ bị bắt ấy Chúng dám ném đáHãy giết…