Đặng Văn Sinh

Ngọ Mùi hương hội

Đặng Văn Sinh Chúng tôi vừa tìm được cuốn ghi chép về khoa thi Hương vào năm Thành Thái thứ 6 (1894) và khoa…

Văn hóa… dô!

(Rút từ facebook của Đặng Văn Sinh) (Nhại thơ ngũ ngôn của bác Thái Bá Tân về thứ văn hóa mới được xác lập…