Trần Vinh Dự

Bần cùng hóa

Trần Vinh Dự Bần cùng hóa của giai cấp vô sản là “xu hướng biến đổi theo chiều hướng xấu đi những điều kiện…