V?n

Ngh? thu?t c?a ?ói

Paul Auster ?on Huy?n d?ch ?i?u quan tr?ng, v?i ti, khng ph?i l b?o v? m?t n?n v?n ha m s? t?n t?i c?a…

X? b?i (k? 2)

Bt k Nam Dao (Trch t? Nh?ng Con Ng??i – Bt K 1 – Thi V?n xu?t b?n t?i Hoa K?, 2017) Chn dung…

Nh? th?y Ph?m Toàn

Nguy?n ??c Tng V? H N?i, cng nh? Ph?m Ton, n?i ti ???c g?p ng hai l?n, m?t l?n m?t mnh, m?t l?n v?i…

X? b?i (k? 1)

Bt k Nam Dao (Trch t? Nh?ng Con Ng??i – Bt K 1- Thi V?n xu?t b?n t?i Hoa K?, 2017) Chn dung Nam…

Chuy?n nhà

V? Th? Hin Tranh chn dung nh v?n V? Th? Hin T? lu ti ? c ghi l?i chuy?n nh mnh. G?i Chuy?n…

Nh?ng ngày ?ói c?m

H Nh?t C m?t cu t?ng nh? ng?n ng?: Ci m?t nh? th?ng m?t s? g?o! S? g?o l ci s? ???c c?p ??…

Quê h??ng và l?u ?ày

Truy?n ?o Nh? Tc gi? ?o Nh? (Tn c?a cc nhn v?t ??u l h? c?u. N?u c s? trng h?p xin ??ng ng?…

D??i nh?ng g?c nho bi?n

Truy?n Tr?nh Y Th? (Phn ?o?n 10-12, trch ?o?n truy?n v?a ???ng v? th?y ph?) Thnh ph? Tranh Nguy?n ?nh Thu?n 10. G?n…

Kinh t? h?c anh hùng

Nguy?n Hong V?n N?u, ni theo Bertold Brecht, ch? nh?ng x? s? khng may m?i c?n ??n anh hng th vi?c cung ?ng ng??i…

Phin ?en

Truy?n Nguy?n Th? Tc gi? Nguy?n Th? Nghe m? ti k? l?i, h?i tr??c 1975, nh ti lc b?y gi? l m?t qun c-ph…

Khai bút

V? Th? Hin ng H??ng rng mnh, t?nh gi?c. Ci l s??i t? t?o ??t ? gi?a nh ? t?t. Trong bng t?i ??m…

Nh?ng con voi không ?? ???c

Bt k Nam Dao                                                                                                      T??ng nh? V?n Cao   (Trch t? Nh?ng Con Ng??i – Bt K 1- Thi V?n xu?t b?n t?i…

M?t th?i quanh qu?n

Truy?n Cung Tch Bi?n Tc gi? Cung Tch Bi?n ?? nh? nh?ng thng ngych? ngh?a Hi?n sinh lung l?c, nh?ng vng ro quanh qu?n,…

L?c T?nh ?ang tha h??ng…

L H?c Lnh Vn L?C T?NH ?ANG THA H??NG ?i r?i, ngh? s? Di?p Lang Nh? anh sn kh?u so ?n chen nhau Di?n…

Mùa xuân s? ??n

Truy?n Hong Nga Khi Thi?n chia tay v?i ti, ti khc v vng, ?au ??n. T??ng ? t?n cng th? gi?i. Nh?ng ti khng…