T?a ?àm Ra m?t sách Hoàng C?m V? Kinh B?c & K? ni?m 100 n?m ngày sinh Nhà th? Hoàng C?m

image

THNG CO BO CH

H N?i, ngy 7 thng 2 n?m 2022

TO? ?M

RA M?T SCH HONG C?M V? KINH B?C &

K? NI?M 100 N?M NGY SINH NH TH? HONG C?M

Vi?n Php t?i H N?i LEspace knh m?i qu v? ??n tham d? t?a ?m Ra m?t sch Hong C?m V? Kinh B?c & K? ni?m 100 n?m ngy sinh Nh th? Hong C?m. Bu?i ra m?t sch c s? tham gia c?a cc di?n gi?: Nh th? v ph bnh th? Hong H?ng, Nh th? Nguy?n Thu? Kha, Nh ph bnh v?n h?c Ph?m Xun Nguyn, Ngh? s? nhi?p ?nh Nguy?n ?nh Ton, C Bi Hu? Chi thay m?t gia ?nh nh th? Hong C?m & D? n HC100.

To? ?m di?n ra:

Th? b?y ngy 12/02/2022 lc 17h00

??a ?i?m: H?i tr??ng Vi?n Php t?i H N?i LEspace

24 Trng Ti?n, Hon Ki?m, H N?i

Ch??ng trnh vo c?a theo danh sch ? ??ng k

V? TC GI? V TC PH?M

Hong C?m (1922 2010) l tc gi? v?n h?c n?i ti?ng v ???c m?n m? trong v?n h?c Vi?t Nam hi?n ??i. S? nghi?p c?a ng g?m nhi?u t?p th?, k?ch th?, v?n xui, nh?ng ng ???c bi?t ??n nhi?u nh?t nh? m?t nh th?. Tc ph?m tiu bi?u nh?t c?a ng l t?p th? V? Kinh B?c (vi?t n?m 1959, ???c chp truy?n tay tr??c khi xu?t b?n l?n ??u n?m 1994), m?t s? thi tr? tnh v? mi?n Kinh B?c, vng v?n ho c? ?i?n c?a Vi?t Nam x?a. ng ? ???c Gi?i th??ng Nh n??c v? v?n h?c ngh? thu?t n?m 2007.

V? TO? ?M

K? ni?m 100 n?m ngy sinh c?a nh th? Hong C?m, NXB H?i Nh V?n & D? n HC 100 xu?t b?n cu?n sch Hong C?m V? Kinh B?c. Cu?n sch g?m tc ph?m th? V? Kinh B?c c?a Hong C?m, nh?ng bi vi?t ch?n l?c c?a cc tc gi? Hong H?ng, Nguy?n Thu? Kha, ?? Lai Thu, Chu V?n S?n, Ph?m Xun Nguyn, Tr?n Thanh C?nh, Nguy?n ??c Tng, L Th? Thanh Tm, L H? Quang, v nhi?u tc ph?m h?i h?a v m nh?c cng m?t s? t? li?u qu v? th? Hong C?m. Trong bu?i ra m?t, c ??c m?t s? trch ?o?n Th? Hong C?m; bi?u di?n ca khc c?a Ph?m Duy sng tc v?i l?i th? Hong C?m, ca khc Quan h? B?c Ninh, cng v?i ph?n bi?u di?n ??c bi?t trn ?n piano c?a n? ngh? s? Hn Qu?c Lee BoKyung v?i m nh?c dn ca quan h? B?c Ninh ???c chuy?n so?n cho ?n piano b?i nh?c s? ??ng H?u Phc.

V? DI?N GI?

Hong H?ng: nh th? v ph bnh th?. Nhi?u bi th? c?a ng ? ???c d?ch v xu?t b?n ? Php, Hoa K? C nhi?u t?p th? xu?t b?n t?i Vi?t Nam v 2 t?p t?i Hoa K?. ng ? ?i nhi?u n??c ??c th? v c nhi?u t?p th? d?ch t? ti?ng Php, ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t. ng c?ng nh?n nhi?u h?c b?ng nghin c?u c?a B? V?n ho Php v cc t? ch?c v?n ho Hoa K?.

Nguy?n Thu? Kha: nh th?, nh?c s?. ng l tc gi? c?a kho?ng 70 tc ph?m thu?c nhi?u th? lo?i (th?, v?n, nh?c, ?i?n ?nh). ng ? ?o?t nhi?u gi?i th??ng th? v m nh?c, ?i?n ?nh v ? tham gia m?t s? h?i th?o v?n h?c qu?c t? ? Hoa K?.

Ph?m Xun Nguyn: nh ph bnh v d?ch thu?t v?n h?c. ng ? xu?t b?n 2 ??u sch vi?t ti?ng Vi?t v 10 ??u sch d?ch t? cc ti?ng Nga, Anh, Php. ng t?ng giao l?u h?c thu?t ? Php, Nh?t v lm vi?c t?i Vi?n V?n H?c. Ngoi ra, ng c?ng t?ng lm Ch? t?ch H?i Nh V?n H N?i v lm MC t?i cc s? ki?n v?n h?c.

Nguy?n ?nh Ton: ngh? s? nhi?p ?nh. ng c ?am m v?i vi?c ch?p ?nh chn dung cc v?n ngh? s? Vi?t Nam trong nhi?u th?i kh?c, hon c?nh. ng s? h?u nhi?u b?c ?nh hi?m qu v? cc b?c ti danh c?a ??t n??c c?ng nh? nhi?u tri?n lm ?nh v? V?n Cao, Hong C?m, Nguy?n Tr?ng T?o, D??ng T??ng, ?o Tr?ng Khnh

Bi Hu? Chi: ??i di?n gia ?nh nh th? Hong C?m, l ng??i ch? x??ng v ?i?u hnh D? n Hong C?m 100 n?m (HC100). B hi?n l chuyn vin ti?p th? truy?n thng v quan h? cng chng cho nhi?u d? n ngh? thu?t, bi?u di?n v s? ki?n; ??ng th?i tham gia s?n xu?t v pht hnh phim ?i?n ?nh chi?u r?p.

V? D? N HC 100

D? n Hong C?m 100 n?m (HC100) l chu?i k? ni?m 100 n?m ngy sinh c?a nh th? Hong C?m, ng??i cha – ng m gia ?nh v cng yu th??ng, ng??i thi s?, tc gi? v?n h?c ???c thn h?u v ??c gi? yu thch v trn tr?ng. V?i ni?m mong mu?n k?t n?i v lan t?a tc ph?m c?a Hong C?m ??n th? h? ngy nay, HC100 hi v?ng t?o ra nh?ng d? n c ngh?a ?? xy d?ng nh?p c?u truy?n c?m h?ng v? m?t Vi?t Nam v ch?t li?u Vi?t trong ngh? thu?t sng tc.

clip_image002

?? ??ng k ph?ng v?n v?i cc di?n gi?, xin vui lng lin h?:

Nguy?n Th? H?ng

Chuyn vin truy?n thng / Charge de communication
Vi?n Php t?i Vi?t Nam / Institut franais du Vietnam
Vi?n Php t?i H N?i / Institut franais de Hanoi
24, Trng Ti?n, Hanoi

www.ifv.vn

nguyen.thi.hong@ifv.vn

Tel : +84 4 39 36 21 64 (poste 432)

Comments are closed.