V?n h?c mi?n Nam 54-75 (479): L? H?ng (k? 1)

Nh v?n n? L? H?ng sinh n?m 1948 t?i H?i D??ng, mi?n B?c. Vo Nam n?m 1954. R?i VN ??n c vo n?m 1989, L? H?ng ? ch?n vng Blue Mountains s?ng m?t cu?c s?ng l?ng l? cch thnh ph? Sydney hoa l? (bang New South Wales) kho?ng 100 km! Blue Mountains l m?t vng ni non trng ?i?p, nhi?u danh lam th?ng c?nh n?i ti?ng. Sau ?, nh v?n chuy?n v? vng Cabramatta ??… ???c g?n g?i v?i nh?ng ng??i Vi?t ??ng h??ng… m theo b l: “L r?ng v? c?i.

B?t ??u sng tc t? n?m 1967, nh v?n n? L? H?ng ? t?ng n?i ti?ng ? Si Gn v?i cc tc ph?m tr??c 30.4.1975: Thung L?ng Tnh Yu, Tc My, B?n Tango Cu?i Cng, Ng?a H?ng, M?t Tm, Tnh Yu Nh? B?ng S?n, Ch?t Cho Tnh Yu, Kinh Tnh Yu… T? sau 1975 b ti?p t?c sng tc ? h?i ngo?i, ?i ?i v? v? VN, m?t s? tc ph?m chnh trong giai ?o?n ny: Sa t?ng D?u Dng (1992), Ngh? Lm Vua (truy?n di 1992), H?nh Phc Quanh y (truy?n phim, Si Gn 1981), Bnh Nguyn Xanh (truy?n phim, Sign 1982), N?m 2100, Bn Kia L Ni, Ni Th?m V?i (1998)…

Tc ph?m ? xu?t b?n:
Thung L?ng Tnh Yu
Tc My
B?n Tango Cu?i Cng
Ng?a H?ng
M?t Tm
Tnh Yu Nh? B?ng S?n
Ch?t Cho Tnh Yu
Kinh Tnh Yu
Sc Nu
Chi?u Go
Mu Xanh ang Ln
Nh? S??ng Long Lanh
Sa t?ng D?u Dng (1992)
Ngh? Lm Vua (truy?n di1992)
H?nh Phc Quanh y (truy?n phim, Si Gn 1981)
Bnh Nguyn Xanh (truy?n phim, Sign 1982)
N?m 2100
Bn Kia L Nu
Ni Th?m V?i (1998)

T? Tc My ??n V Ti L Linh M?c

L? H?ng l m?t tn tu?i quen thu?c trn v?n ?n mi?n Nam tnh ??n tr??c ngy 30 thng 4 n?m 1975. C c?ng c th? ???c coi l m?t trong nh?ng m?t tiu bi?u trong v?n ?n n? gi?i c?a mi?n nam, m?c d so v?i nh?ng tn tu?i khc nh? Nh Ca, Ty H?ng hay Th?y V?, n? s? L? H?ng tham gia mu?n h?n.

Th?t v?y, ph?i ??n ??u th?p nin 70s th nh v?n L? H?ng m?i ???c cng chng bi?t ??n nhi?u, r?i c nhanh chng b??c nh?ng b??c ?i th?t xa ?? ??nh hnh tn tu?i c?a mnh trong lng cng chng vi nhi?u tc ph?m mang thu?n ty m?t n?i dung v? tnh yu. L? H?ng vi?t v? tnh yu. Nhi?u nh v?n th?i b?y gi?, b?t k? l nam hay n?, c?ng vi?t v? tnh yu. Nh?ng tnh yu trong cc tc ph?m c?a n? s? L? H?ng l m?t c?n bo th?i t?c nh?ng khun lu?t ? ??nh s?n c?a x h?i mi?n Nam v nhi?u ng??i v?n cn nh? ??n d? m c?a th?i k? ny nh? m?t hi?n t??ng L? H?ng, hay ni ?ng h?n l hi?n t??ng Tc My.

Tc My l m?t trong nh?ng tc ph?m ??u tay c?a L? H?ng v cng vi Thung L?ng Tnh Yu, c?ng l tc ph?m gip ??a tn tu?i c?a c ln ?i danh v?ng. Tc My ghi l?i m?t cu?c tnh c?a m?t c sinh vin v m?t chng nh?c s?. ?i?m khc trong truy?n tnh ny l ng??i nh?c s? c?ng l v? linh m?c trong m?t thnh ???ng Thin Cha Gio. Khng bi?t c ph?i ch?u ?nh h??ng c?a Tc My hay khng m t lu sau ?, thi s? Nguy?n T?t Nhin c?ng ? trnh lng t?p th? mang tn Thin Tai, bao g?m bi th? n?i ti?ng Linh M?c. Bi th? ny ? ???c nh?c s? Nguy?n ??c Quang ph? thnh bi ht V Ti L Linh M?c lm say m gi?i th??ng ngo?n cho ??n ngy nay.

1.
d? vng l ??a ng?c
giam hm ??i mun n?m
ti – ng??i yu d? vng
nn s?ng g?n Satan
ngy kia nghe l?i qu?
ging th? thm m?t l?n
trong ki?p ng??i linh m?c
xao g?y c?n ?in tr?ng!

2.
v ti l linh m?c
khng m?c o nh ging
nn su?t ??i hiu qu?nh
nn su?t ??i lang thang!
v ti l linh m?c
gi?ng l?i tnh nhn gian
nn khng c thnh kinh
nn khng c b?n ??o
nn khng c gio ???ng
(m?t tn ?? duy nh?t
v?a thiu hu? l?u chung!)
v ti l linh m?c
ph? l?i tnh nhn gian
thnh cu th? bu?n b
nn h?nh phc ?u cn
nn ng??i tnh duy nh?t
v?a thiu hu? l?u chung
v ti l linh m?c
khng bi?t m?t thnh th?n
nn tn ?? duy nh?t
c?ng l ??ng quy?n n?ng!

3.
tn ?? l ng??i tnh
ng??i tnh l c qu?
c qu? l quy?n n?ng
quy?n n?ng l tn ??
tn ?? l ng??i tnh
(v ti l linh m?c
gi?ng l?i tnh nhn gian!)

4.
v ti l linh m?c
khng bi?t r?a t?i ng??i
nn m th?m lc ch?t
t?i mnh cn thm vai…

Vi?t v? ?? ti tnh yu ?i l?a v tn gio l m?t ?i?u t? nh?, ?i khi nh?y c?m khi?n nhi?u ng??i ph?i trnh. Cho d l trong x h?i no, v?n ha no, ?? ti ny c?ng d? dng gy nh?ng d? lu?n tri chi?u v tc gi? d? tr? thnh ??i t??ng b? t?n cng c?a nh?ng ng??i qu khch. Nh?ng L? H?ng ? vi?t. C ?i vo ?? ti t? nhin v nh? nhng nh? k? l?i cu chuy?n c?a chnh mnh. Ph?i hi?u l? l?i sinh ho?t v?n ha c?a x h?i mi?n Nam th?i b?y gi?, t?c l kho?ng cu?i th?p nin 60s, b??c sang th?p nin 70s th m?i th?y h?t ???c s? thnh cng c?a Tc My c?ng nh? nh?ng tc ph?m c?a n? s? L? H?ng.

Nhn quanh th? gi?i, ng??i ta c?ng d? dng tm th?y nh?ng tc ph?m v?n ch??ng v?i ?? ti t??ng t?. N?m 1977, n? v?n s? ng??i c Colleen McCulough c?ng ? lm cng chng yu v?n ch??ng trn th? gi?i chong ng?p v?i tc ph?m ??u tay c?a b mang tn The Thorn Birds ? ???c Vi?t ha thnh Nh?ng Con Chim ?n Mnh Ch? Ch?t. Tc ph?m k? l?i cu?c tnh c?a m?t c b t?i m?t vng qu v v? linh m?c trong gio x?. C?ng nh? trong Tc My, h? ph?i v?t l?n v? chnh mnh ?? tm ra cho mnh m?t cch gi?i quy?t m h? cho l t?t nh?t gi?a Thin Cha v tnh yu ?i l?a.

Nh?ng n?m g?n ?y, trn v?n ?n h?i ngo?i, khi nh?n xt v? tc ph?m Tc My c?a n? s? L? H?ng, nhi?u ng??i th??ng hay g?i Tc My l The Thorn Birds c?a Vi?t Nam. C l? h? mu?n nng t?m c?a Tc My ln tr??ng qu?c t? v d mu?n hay khng, Tc My c?a L? H?ng c?ng ch? l m?t tc ph?m v?n ch??ng quanh qu?n trong ph?m vi Vi?t Nam, trong khi The Thorn Birds ? ch?p cnh bay cao trn hng qu?c t?. Tuy nhin, g?i nh? v?y l khng nhn th?y h?t ngh?a c?a tc ph?m Tc My c?ng nh? b?n l?nh sng tc c?a n? s? L? H?ng. N?n v?n ha mang ??m nt truy?n th?ng c?a Vi?t Nam th?i b?y gi? v?n ch?a ?? c?i m? ?? v?n ngh? s? c th? tho?i mi ?i vo nh?ng ?? ti gy tranh ci nh? v?y. Nh?ng ng??i c?m bt nh? n? s? L? H?ng l nh?ng k? tin phong ??y d?ng c?m, ? mang ??n cho sinh hoat v?n ch??ng Vi?t Nam nhi?u mu s?c phong ph, ?a d?ng v sinh ??ng.

? g?n 50 n?m k? t? khi Tc My ra ??i. C? tc ph?m l?n tc gi? c?ng ? ph?i tr?i qua bao th?ng tr?m c?a th?i cu?c. Ng??i yu thch Tc My v?n tm th?y ? tc ph?m ny m?t gi tr? ?ch th?c c?a t? do sng tc. Ng??i ta ngh? ??n L? H?ng khi ??c Tc My v ng??i ta nh?c ??n V Ti L Linh M?c c?a Nguy?n ??c Quang-Nguy?n T?t Nhin nh? m?t khc nh?c d?o cho truy?n tnh c?a T Kim-C sinh vien ? L?t v v? linh m?c nh?c s? H V?nh Duy trong Tc My c?a L? H?ng. Ch? ng?n ?y c?ng ?? ?? L? H?ng x?ng ?ng l m?t trong nh?ng g??ng m?t tiu bi?u cho nh?ng n? v?n s? c?a mi?n nam Vi?t Nam Nam, nh?ng ngy hong kim.

Chu V?n L?
Vancouver, Ngy 27 thng 6 n?m 2017

TC MY V THORNBIRD

Ph?i m?t c? m?t bu?i sng m?i ch?p ???c hnh con chim Thornbird t?i New Zealand c chu, l b?i c?nh v t?a ?? c?a cu?n ti?u thuy?t ? ?ng thnh phim gy kh nhi?u t m. Thornbird l loi chim thch gai ?m cho ch?y mu!
Th? ti bay su?t m?t ??i ch?a th?u,
H?n ti bay ??n bao gi? m?i ??u.

(Th? Hn M?c T?)
Bi ht quen thu?c h?i no v?ng v?ng bn tai v?i l?i tm s? m?i:

V ti l linh m?c,
chung ph?n ki?p l?u ??y,
nn su?t ??i phiu b?t,
nn mi l my bay.

TC MY V THORNBIRD
? Si Gn th?i th?p nin ’60, truy?n Tc My ? tr? thnh nh? m?t ci “m?t” cho nhi?u ng??i tm ??c. Tc gi? L? H?ng khai thc ?ng lc ci ?? ti r?t ? ?n khch m tr??c ? ch?a ai ??ng t?i. N g?i t m. ng cha m c?ng bi?t yu th??ng c? ! ??c m?t t ?? khm ph ci th? gi?i huy?n b ?ng sau v? trang tr?ng c?a m?t linh m?c, l?i ch?ng ph?i l chuy?n h?p d?n sao?!
R?i bi ht do Nguy?n ??c Quang ph? nh?c l?i th? “r?t kh?u m?t tr?i” c?a Nguy?n T?t Nhin, ? len l?i vo kh?p m?i ngc ngch, lm rung ln nh?ng s?i t? tr?i. Ti nh? lm bm ???c m?y cu lc ??u nghe th?t ng? ngh?nh:
v ti l linh m?c
gi?ng l?i tnh nhn gian
nn khng c Thnh Kinh
nn khng c b?n ??o
nn khng c gio ???ng
(m?t tn ?? duy nh?t
v?a thiu h?y l?u chung!)

v ti l linh m?c
ph? l?i tnh nhn gian
thnh cu th? bu?n b
nn h?nh phc ?u cn…
v ti l linh m?c
khng bi?t r?a t?i ng??i
nn m th?m lc ch?t
t?i mnh cn thm vai.

Truy?n Tc My th?i m?i l Thornbird, h? c?u t? khung c?nh bn c, ? ???c ?ng thnh phim chi?u ?i chi?u l?i di di, chuyn ch? nhi?u c?n ph?n ??u dai d?ng v?i ?? mi ??ng ng?t c?a c? m?t ??i ng??i. Thornbird l m?t lo?i chim th?t l?, cnh cy th? m?ng bn h? khng thm ??u, l?i thch lao mnh vo cy gai trn r?ng cho ch?y mu m ht ln cung ?i?u bi “th ?au th??ng!”
QUY?N N?NG L TN ??
M?t hm ???c m?i tham d? ?m Th? Nh?c Du T? L ? California, ti ng?i bn m?t nh v?n khng Cng gio. Trong lc ch? khai m?c ch??ng trnh, sau m?t s? trao ??i chuy?n tr, ng ta h?i ti c d?p ??c cu?n truy?n Thornbird c?a m?t tc gi? ng??i c no ch?a? Ti ch?a k?p tr? l?i th ng h?i ti?p ngay: t?i sao ? Vi?t Nam ch? ?? khng ?a g Cng gio m l?i cho chi?u phim ? hoi v?y?
Khng cht du d?, ti tr? l?i ngay: “C th? ng??i ta mu?n ru rao cho th?y b? tri c?a hng linh m?c: qu nhi?u b b?i th?y ch?a, ph?i ?ng h? nghi l v?a!”
ng ta li?n bung m?t cu t? ra h?t s?c ng? ngng: “Th? ! Ti ch?a bao gi? ngh? ra ?i?u ?. Ng??c l?i, v?i c nhn ti l m?t ng??i khng Cng gio, khi ??c truy?n Thornbird, ti hi?u v th??ng m?n cc linh m?c nhi?u h?n, v nh?n ra ch?t ng??i n?i h?, r?t g?n g?i v r?t nhn b?n. D? nhin ? l ng??i th c?ng c th? v?p ng, ? l con s? nh?. H? c?ng l ng??i nh? ti, th? m h? l?i c th? ph?n ??u v?i chnh mnh ?? ra ?i c?u nhn ?? th?. Bi?t bao nhiu ng??i nh? th?. Ti ph?c qu ch?!
Nh?n xt c?a ng nh v?n ny lm ti suy ngh? v th?y ng ni ?ng. C m?t s? ng??i ch? thch nhn hnh ?nh ng??i tnh trong phim l m?t c gi. Nh?ng ?ang khi ? tc gi? l?i mu?n trnh by v? nh?ng ph?n ??u t?t nhin c?a con ng??i ?? b??c t?i m c?ng c th? qu? ng v nh?ng h??ng chi?u t? trong m?ch mu, v?n g?i l tham sn si, trong ? khuynh h??ng tham v?ng m quy?n n?ng m?i l ng??i tnh c qu? ??ng hng ??u trong b?y ng??i tnh l nh?ng m?i t?i ??u mai ph?c tr??ng k? bn d??i nh?ng t? bo. Bn M? c?ng c truy?n Cardinal Sins c?a Andrew Greeley kh n?i ti?ng. ?? sch l m?t ki?u ch?i ch?: v?a c ngh?a l Nh?ng M?i T?i ??u l nh?ng “t?i g?c ch?a tan”, m v?a c ngh?a l H?ng Y Ph?m T?i! ??ng ??u b?y m?i t?i g?c c?a m?i th? t?i l kiu ng?o, l yu ng??i tnh danh v?ng th??ng ph h?y l?u chung, ?ng nh? l?i th?Nguy?n T?t Nhin.
tn ?? l ng??i tnh
ng??i tnh l c qu?
c qu? l quy?n n?ng
quy?n n?ng l tn ??
tn ?? l ng??i tnh
thiu h?y l?u chung ti.

L?n ??u tin m?t s? ng??i pht gic ra r?ng ng cha c?ng c m?t con tim b?ng th?t bi?t lc l?c b?i h?i ch? ?u ph?i g? ?. Tr??c kia c? t??ng linh m?c l m?t lo?i th? t?o thing ling sng lng t? trn tr?i r?i xu?ng. Lin h? gi?a gio dn v linh m?c lun c m?t ng?n cch ki?u knh nhi vi?n chi. By gi? ng??i ta c d?p nh?n ra linh m?c v?n cn l m?t ng??i nguyn v?n hnh hi, bi?t khc bi?t c??i, bi?t ?i bi?t no, bi?t ?au kh?, bi?t ??i di?n v?i nh?ng lc ?en t?i, bi?t vui m?ng bi?t hy v?ng, bi?t lo u bi?t s? hi. V c?ng c khuynh h??ng con ng??i cho nh?ng ?am m tham sn si v?i ??y ?? l? b? h? n? i ?.
Cha Gisu khi lm ng??i, Ngi c?ng ? ch?p nh?n thn ph?n nh? v?y. Satan bi?t th? nn trong sa m?c ? g? g?m Ngi b?ng nh?ng mn h?p d?n v?t ch?t quy?n hnh danh v?ng. ??y ch? l c?n cm d? ?i?n hnh. Kinh Thnh ni r: Sau khi lm ?? cch cm d?, ma qu? rt lui ?? ch? d?p khc (Lc 4:13). ?i?u ? ch?ng t? r?ng c? cu?c ??i c?a Cha Gisu lun l m?t ph?n ??u ch?n l?a b??c t?i ho?c b??c lui, nh? m?t con ng??i, nh? m?t t? t?, nh? m?t linh m?c ? ch?n s?ng ??c thn ?? c th? ph?c v? tr?n v?n, trong khi v?n c th? ch?n khc nh? b?t c? ai.
C?N CM D? CU?I CNG
Karanzakis ? t?ng vi?t truy?n C?n Cm D? Cu?i Cng (The Last Temptation), c?ng mu?n ni ln ph?n no ci nhn trn. Vo lc k?t thc s? v? ? tr?n gian, ??c Gisu ? b? ghm ch?t vo th?p gi nh?ng v?n ph?i qu?n qu?i gi?y gi?a. Ngi c?ng v?n b? cm d? tm ra ki?u c?u nhn ?? th? b?ng m?t l?i khc, nh? dng quy?n n?ng bi?u di?n m?t tr ngo?n m?c l nh?y xu?ng kh?i th?p gi tr??c m?t b quan v?n v ?? thin h? lc m?t m bi ph?c. C?n cm d? ny gi?ng y chang c?n cm d? trong sa m?c lc kh?i ??u. G?i l c?n cm d? cu?i cng, v ch? khi ch?t r?i m?i h?t ph?i ph?n ??u thi.
Linh m?c c?ng khng th? ra kh?i thn ph?n ?. Cu?c ??i linh m?c c?ng lun l m?t ph?n ??u ch?n l?a gi?a vi?c d?ng chn ? m?t ??i t??ng tc my, ? nh?ng ki?m tm xy d?ng lu ?i thnh cng chi sng, v s? d?n thn b??c t?i l t??ng. Nhn m?t cch tch c?c qua truy?n Tc My hay Thornbird, th ?y l d?p ?? ng??i ta c th? nhn r ???c nh?ng ph?n ??u khng ng?ng c?a linh m?c, nh? l?i Thnh Kinh trong th? g?i gio ?on Do Thi. V t? ? s? cng v?i c? nhi?m th? Cha Kit l H?i Thnh h? tr?, c?m thng v chia s? trch nhi?m g?y d?ng thn th??ng.
Linh m?c l ng??i ???c ch?n gi?a ng??i phm, v ???c ??t ln lm ??i di?n cho loi ng??i m giao ti?p v?i Thin Cha ?? dng l? v?t v l? t? ??n t?i. Linh m?c c kh? n?ng c?m thng v?i nh?ng k? ngu mu?i v nh?ng k? l?m l?c, b?i v chnh mnh c?ng ??y y?u ?u?i; m v y?u ?u?i, nn linh m?c ph?i dng l? ??n t?i cho dn th? no, th c?ng ph?i dng l? ??n t?i cho chnh mnh nh? v?y.” (Do Thi 5:1-3)
Lm. Tr?n Cao T??ng
(T? tc ph?m Khc So n Tnh, Th?i ?i?m Xu?t b?n)
Ch thch:
1. Tc My
L ti?u thuy?t c?a N? V?n s? L? H?ng, ni v? cu?c tnh gi?a T? Kim, m?t c sinh vin ? L?t, v?i H v?nh Duy, m?t Linh m?c Nh?c s?.
Tc ph?m ny ? t?o nn m?t c?n l?c, m tr??c 1975, ng??i ta g?i l Hi?n t??ng Tc my.
Hnh nh? tr??c hay sau ? t lu, nh?c ph?m V ti l Linh m?c c?ng ???c ra l v chi?ng lng.
Bi ht ny ? gy ???c m?t m vang kh l?n, th?m ch nh?ng lc bu?n tnh, cc c gi ngy th? c?ng chu m? v ngay c? cc ma x? c?ng m? mi?ng nghu ngao :
V ti l Linh m?c,
Khng m?c chi?c o dng,
Nn chi ??i ?au kh?,
Nn trt ??i lang thang
H?n ?y l tm s? bu?n c?a m?t Linh m?c l? d?i trt yu m?t tn ?? duy nh?t, nn ? c?i b? chi?c o chng thm, m nh?p th? ?
Sau 1975, c?ng c nhi?u sch vi?t v? Linh m?c, nh? “Bo bi?n” c?a Chu v?n “Ng??i m?c t? trong s??ng m”…
C?ng gi?ng nh? nh?ng Ti?u thuy?t th?m nhu?n T? t??ng Ph?t Gio, nh? “H?n B??m M? Tin” c?a Khi H?ng (trong nhm T? l?c V?n ?on), “T?t L?a Lng” c?a Nguy?n Cng Hoan, r?i d?ng thnh phim, k?ch… nh? “Chuy?n Tnh Lan V ?i?p”…

2. Thorn Birds
The Thorn Birds, t?m d?ch: Ti?ng chim ht trong b?i m?n gai, c th? ???c xem l ti?u thuy?t n?i ti?ng nh?t c?a n? V?n s? ng??i c Colleen McCulough, ???c xu?t b?n n?m 1977.

Ti?u thuy?t The Thorn Birds, c?a n? v?n s? Colleen McCullough (sinh ? Bang New South Wales, cch n?i ? c?a NNS h?n 1000km), ngay khi v?a xu?t b?n (1977) ? ???c d?ch ra nhi?u th? ti?ng v ???c x?p ngang hng v?i tc ph?m v?n h?c kinh ?i?n “Cu?n theo chi?u gi”. Nh?ng t ai bi?t ???c r?ng, th?i ?i?m tc ph?m ra ??i, vi?t v?n ch? l ngh? tay tri c?a Colleen McCollough, B th?t s? hnh ngh? nhn vin y t?.

“Ti?ng chim ht trong b?i m?n gai” ???c thai nghn trong ngt 4 n?m, l quy?n Ti?u thuy?t ??u tay, r?i ??u ma h n?m 1975, b b?t tay vo vi?t m?t m?ch trong 10 thng. Su?t th?i gian ?y, b? v?n ti b?i cng vi?c ? b?nh vi?n, ch? vi?t tc ph?m vo ban ?m v ngy Cha nh?t.

The Thorn Birds, Phim truy?n hnh 6 t?p, s?n xu?t n?m 1983
Nh s?n xu?t David L. Wolper. ??o di?n Daryl Duke
Ti T?:
Richard Chamberlain, vai Cha Ralph de Bricassart
Rachel Ward, vai Meggie
Barbara Stanwyck, vai Mary Carson
??n n?m 1988, phim ? ???c chi?u r?p ? Vi?t Nam, v?i nhan ?? “Nh?ng con chim ?n mnh ch? ch?t“.
Cu chuy?n v? Thorn Bird k? chuy?n tnh cay ??ng nh?ng th?t Tuy?t v?i v v??t qua m?i ??nh ki?n X h?i, c?a Mecghi v Linh M?c Ranfo. ?? c ???c s? Tuy?t v?i ? h? ? ph?i tr? gi c? cu?c ??i. Nh? l?i ?? t?a ? vi?t:

“… Theo truy?n thuy?t c m?t loi chim ch? ht ln m?t l?n trong c? cu?c ??i n, ti?ng ht ? ng?t ngo h?n b?t c? sinh v?t no trn tri ??t ny. Ngay khi v?a r?i t? loi chim ?y ?i tm ngay m?t th? cy c nh?ng cnh gai nh?n v ti?p t?c bay mi khng ch?u ng?i ngh?, cho ??n khi tm ???c m?i thi. Sau ? n c?t ti?ng ht gi?a nh?ng cnh cy hoang d?i r?i lao vo m?t cy gai di v nh?n nh?t, cy gai xuyn th?ng qua ng?c. Gi?a c?n h?p h?i m?t ti?ng ht vt cao, thnh tht h?n c? ti?ng ht c?a s?n ca hay h?a mi. Ti?ng ht tuy?t v?i ?nh ??i b?ng c? cu?c s?ng. Tr?i ??t d?ng l?i ?? l?ng nghe cn th??ng ?? ? trn cao th m?m c??i. B?i v s? tuy?t v?i ch? c ???c b?ng ni?m ?au v t?n ?y.

Con chim mang chi?c gai nh?n xuyn qua ng?c v?n tun theo m?t quy lu?t b?t bi?n, khng hi?u ?i?u g ? thc ??y n t? ?m su?t vo tim v l?m d?n trong ti?ng ht. Vo lc gai nh?n xuyn qua n khng th?c ???c ci ch?t ?ang ch?c ch?. N ch? mi m ht v ht cho ??n khi khng cn h?i th? ?? c?t thm m?t n?t nh?c no n?a.”

Ch? Tnh l ci chi chi v?y…

LM Tr?n Cao T??ng

Comments are closed.