K? chuy?n “C?u bé giúp l?” trong tranh Nguy?n V?n Tùng

H V? Tr?ng

clip_image002

 

clip_image004

B?c v? th??c phim ??n s?c 33mm l??t qua v?i nh?ng khung hnh trnh chi?u m?t ch?ng ???ng c?a ho? s? Nguy?n V?n Tng, t? cu?c tri?n lm B?n qu v?i nh?ng ?n t??ng ho thanh sng v? c?a mi?n duyn h?i Qu?ng Bnh, cch nhau ba thng, ? gi?a c d?u ch? ch?ng ?ng th?p gi, gi? t?i khung hnh flash back k? l?i chuy?n C?u b gip l?, khai m?c ngy 10 thng 12 ? t?i My Artspace (36/70 Nguy?n Gia Tr, Q. Bnh Th?nh) v c?ng l d?p c?a Ma v?ng Ging sinh n?m nay. C l? ?y l m?t hoi ni?m c?a chnh ho? s? v? thu? nh? gip l? ? m?t x? ??o mi?n Trung, khi?n ta nh? t?i c?nh m? mn ??u tin trong phim Cinema Paradiso: c?u b gip l? Salvatore ?ang ng? g?t trong khi gip cha x? ph?ng v? thnh l? r?i 30 n?m sau Salvatore tr? thnh nh lm phim n?i ti?ng, anh b?ng t?nh kh?i c?n ng? g?t, h?i t??ng v k? l?i cu chuy?n tu?i th? c?a mnh ? m?t x? ??o nh? mi?n qu

Ho? s? Nguy?n V?n Tng, t?t nghi?p ??i h?c M? thu?t Hu?, hi?n s?ng ? qu nh, huy?n Qu?ng Tr?ch, thu?c t?nh Qu?ng Bnh, n?i ?y h?t gi?ng ??c tin v?n ???c gio s? De Rhodes gieo tr?ng ??u tin t? ?ng Ngoi vo nh?ng vng d?c sng Gianh, b?t ??u t? huy?n Qu?ng Tr?ch, v v?y vng ??t ny hi?n nay c nhi?u gio x? v gio h? nh?t t?nh, ??i s?ng ??o ng??i Cng gio n?i ?y c?ng s?m u?t v h?t s?c s?t s?ng. Ngh? thu?t b?t ??u t? n?i ta ?ang ?. ?i?u ny minh ch?ng trong h?u h?t tc ph?m c?a ho? s? Nguy?n V?n Tng v? vng ??t qu nh, th?m ch c th? th?y c? nh?ng d?u ?n kh? n?n cho ??c tin c?a ng??i Cng gio n?i ?y trong nh?ng tc ph?m c?a anh.

clip_image006

Cha l gia nghi?p c?a con, 100x120cm, acrylic trn b?

Tri?n lm ch? ?? C?u b gip l? g?m kho?ng 40 b?c v?i bt php bi?u hi?n, v?n d?ng b?ng mu ch? ??o t?i gi?n ???c rt t? ba mu c?a b? o l? theo phong cch Roma dnh cho cc ch gip l?: b? o ?? v tr?ng ho?c ?en v tr?ng. T? thi c?a cc c?u b gip l? c th? v nh? nh?ng ti?u thin s? Cherub th??ng th?y trong tranh c? ?i?n, r?t d? th??ng, v?i v? ??p thanh cao, s?t s?ng v trang nghim trong cc bu?i l? ph?ng v?. Ngoi m?t vi b?c miu t? cc c?u b gip l? ?ang ph?c v? t?i cung thnh, nh?ng b?c cn l?i ch? y?u miu t? cc ch gip l? chung v?i nhau ho?c ring, th??ng trong m?t khng gian t?nh tm nh? trong phng thnh v?i xung quanh l ?nh t??ng thnh (ho?c ho? ph?m), ho?c trong m?t khng gian n?i tm c?a tr?i ??t giao ho. Cc ch gip l? ?ang c?u nguy?n ho?c suy ni?m, ??c sch thnh, c v? thin th?n b?n m?nh che ch? gip s?c, ?ang l?n chu?i h?t, ho?c trong ban ht thnh ca, ?ang c?m gi?y h?c thu?c cc cu kinh ph?ng v?, d??i chn thnh gi hay t??ng ??c M?, ?ang xng bnh h??ng, c?u nguy?n m?t mnh trn thp chung, ho?c m??ng t??ng nh? v? ch? ch?n trong o chi?c o php Alba mu tr?ng gi?a ?n chin… Cng vi?c gip l? v ph?ng v? s?t s?ng ? c?ng c th? gieo m?m ?n g?i cho m?t s? c?u b nui mu?n vo ch?ng vi?n sau ny (nh? trong b?c miu t? m?t thin s? bn ngoi c?a ??n truy?n tin l ?n ku g?i, v c?u b ??ng tr??c ch?n l?a con ???ng th?p gi v?i qu? banh mu ?? ?ang l?n trn sn c l? bi?u t??ng cho s? hi sinh t?n hi?n, sau l?ng l b?c ?nh cha Tr??ng B?u Di?p). ?i khi miu t? tm tr?ng xao xuy?n lc ?ang c?u nguy?n tr??c gi? gip l?, c?u b b?ng chia tr quay l?ng v?i th?p gi, h??ng ra khung c?a di theo m?t t o tr?ng thong qua ? bn ngoi

clip_image008

Thin th?n bn c?a, 80x100cm, acrylic trn b?

M?t bi?u t??ng suy ni?m chnh c?a Kit gio khng th? thi?u h?u nh? trong ton b? C?u b gip l? l th?p t? gi d?u ch? c?a s? th??ng kh v c?u chu?c, v l d?u ch? ??c tin c?a ng??i Cng gio. ?y c?ng l d?u ch? v? con ???ng ku g?i s?ng ??i t?n hi?n, con ???ng thnh gi tr? thnh con ???ng s?ng, ???c tm th?y trong s? ph?c v? Cha t?c l ph?c v? tha nhn. Cng vi?c ph?c v? th?m l?ng tuy nh? m?n c?a cc c?u b gip l? ? ???c ho? s? pht bi?u ng?n g?n cho cu?c tri?n lm: B? tranh th? hi?n v? nh?ng c?u b gip l? ? trong nh th?, m?t s? h?n nhin, trong sng thnh thi?n. Ng??i th?m l?ng ph?c v? gip ?? cha x? trong nh?ng l?n hi?p thng thnh l?Nh? Cha ? t?ng ni: Ai mu?n lm l?n nh?t, ph?i t? lm nh? nh?t v ph?c v?.

Ph?c v? v Cha c?ng l hi sinh, l qun mnh, khng ?i ??n ?p, noi g??ng Cha (Con Ng??i ??n khng ph?i ?? ???c ng??i ta ph?c v?, nh?ng l ?? ph?c v? v hi?n m?ng s?ng lm gi chu?c mun ng??i). Cu?c tri?n lm v?i ?? ti chuyn ?? C?u b gip l? khng ch? l m?t hoi ni?m m l m?t suy ni?m v? con ???ng s?ng t?n hi?n qua s? ph?c v? nh? b v khim cung c?a cc c?u b gip l?. ? c?ng l thng ?i?p c?a cu?c tri?n lm t? nh?ng b?c tranh tot ln v? m? ??o, kh? h?nh v thanh cao m ??i s?ng sng ??o nhi?u ??i n?i m?t x? ??o ?i?n hnh, qua nh?ng th?ng tr?m trong l?ch s? ? vun x?i v t?o d??ng ch?t tm linh cho ng??i ngh? s? th? hi?n th? gi?i ring c?a mnh.

Tri?n lm C?U B GIP L? – Ho? s? Nguy?n V?n Tng

M? c?a t? 10-18/12/2022; Gi? m? c?a: 9:00-18:00

??a ?i?m: My Artspace – 36/60 Nguy?n Gia Tr, qu?n Bnh Th?nh, TP.HCM

_____

M?t s? tc ph?m trong tri?n lm C?U B GIP L? c?a ho? s? Nguy?n V?n Tng

clip_image010

??ng ca

clip_image012

M?ng Cha ging sinh

clip_image014

?m Noel

clip_image016

Thnh l? s?m

clip_image018

Nh?p th? v?i Ng??i

clip_image020

?i?m chung

clip_image022

Trn ??i v?ng

clip_image024

C?u nguy?n

clip_image026

?i b?n

clip_image028

Ng ba ???ng

clip_image030

Chin Thin Cha

clip_image032

C?n phng

*

Nh?ng ch b gip l? trong tranh Picasso

Ngh? thu?t Cng gio ?ng m?t vai tr hng ??u trong l?ch s? v s? pht tri?n c?a ngh? thu?t ph??ng Ty v?i cc ch? ?? trong Kinh Thnh, nh? cu?c ??i c?a Cha Jesus, cng v?i nh?ng ng??i g?n li?n v?i ngi, nh? cc mn ??, cc v? thnh Tuy v?y, s? miu t? nh?ng sinh ho?t s?ng ??o c?a ng??i Kit gio ???c ti hi?n t??ng ??i tr? trong h?i ho?, ch?ng h?n hnh ?nh ch gip l? hay l? sinh v?n ?ng m?t vai tr khng th? thi?u trong truy?n th?ng c?a gio h?i cng gio. Vai tr ny ? hi?n di?n t? nh?ng th?i k ??u c?a Kit gio, l?i h?u nh? khng th?y th? hi?n trong ngh? thu?t th? gic cho mi t?i th? k? 19 v 20 m?i th?t s? ph? bi?n v tr? thnh ?? ti yu thch c?a m?t s? ho? s?, khi m s? sinh ho?t v sng ??o c?a cc x? ??o ? cc ??a ph??ng (nh? Ty Ban Nha, Italy, Php) tr? nn s?m u?t, ??y mu s?c v ??c th v?i cc hnh th?c l? nghi. ?? ti ch gip l? th? hi?n ??c s?c trong m?t s? tc ph?m theo phong cch hi?n th?c c? ?i?n c?a ho? s? nh? Charcane-Moreau (trong ? th?m ch miu t? c? c?nh tinh ngh?ch c?a cc ch gip l? nh? ?n tr?m bnh thnh ho?c u?ng tr?m r??u l? khi cha ?i v?ng), ho?c nhi?u b?c tuy?t v?i c?a ho? s? Bi?u hi?n Chaim Soutin, nh?ng ??c bi?t nh?t c l? l Picasso vo th?i k ban ??u hay tu?i th? ?u, Picasso ? v? m?t s? b?c s?n d?u ?? ti ch b gip l? trong x? ??o c?a mnh (trong s? kh nhi?u tranh v b?n v? ?? ti tn ng??ng trong th?i k ny), ??n c? b?n b?c d??i ?y.

 
clip_image034

Th??ng ti?c Conchinta, b?c tranh ??c bi?t ny ???c Picasso v? n?m 13 tu?i (1894) r?t c?m ??ng v bi th??ng, miu t? l?i c?nh t??ng trong ngi nh nguy?n u t?i, ch gip l? l?c bnh xng h??ng cng v? ch? t? ?ang lm l? an tng v nghi th?c ti?n bi?t bn thi hi em gi c?a Picasso l Cochinta qua ??i lc 8 tu?i trong m?t tr?n d?ch b?ch h?u.

. 
clip_image036

C?u b gip l? cho d?u m?t b c? (1896, v? n?m 15 tu?i), Picasso miu t? m?t c?u b l?y d?u t? ngay bn th? v rt cho m?t b c? ngho kh.

 
clip_image038 

Hai b?c d??i ?y kch th??c kh l?n, Picasso (n?m 1896) v? r?t hon ch?nh theo phong cch hi?n th?c, miu t? m?t c?u b gip l? bn bn lm l? c bnh hoa, c?u ?ang c?m d?ng c? d?p t?t n?n.

clip_image040
V b?c R??c l? l?n ??u, miu t? m?t c?u b gip l? khc nh? tu?i h?n ?ang ??t bnh hoa ln bn, s?a so?n bu?i r??c l? l?n ??u c?a c em gi c?a Picasso tn l Lola; ?y l b?c tranh ??u tin Picasso v? ?? tham d? m?t cu?c tri?n lm m? thu?t khi 15 tu?i.

Comments are closed.