?i?m sách Tuy?n t?p chân dung v?n h?c ngh? thu?t & v?n hoá c?a Ngô Th? Vinh

Nguy?n V?n Tu?n


?y l m?t cng trnh mang tnh anthology hay h?p tuy?n tc gi? v?a cng phu v?a mang tnh s? c?a Nh v?n Ng Th? Vinh. M??i su v?n ngh? s? v hai nh v?n ho ???c gi?i thi?u trong sch l nh?ng tc gi? l?ng danh trong n?n v?n h?c mi?n Nam tr??c 1975 v ? h?i ngo?i sau n?m 1975. Qua cng trnh ny, b?n ??c s? “g?p” nh?ng tc gi? n?i ti?ng, nh?ng ng??i ? c nh?ng ?ng gp mang tnh ??nh hnh cho n?n v?n h?c mi?n Nam tr??c 1975. Cng trnh ny, t? n, l m?t ?ng gp quan tr?ng v c ngh?a vo cng vi?c lu di nh?m gn gi? nh?ng tinh hoa c?a v?n h?c ngh? thu?t mi?n Nam cho cc th? h? mai sau.

M?c d Nh v?n Ng Th? Vinh s?p x?p tc gi? theo n?m sinh, nh?ng ti ngh? cu?c ??i, nh?ng tc ph?m, v hnh trnh sng tc c?a cc tc gi? trong h?p tuy?n ny phc h?a m?t trnh t? khc. ? l trnh t? theo dng l?ch s? g?m b?n giai ?o?n: b?i c?nh v?n h?c mi?n Nam tr??c 1975, t ?y, v??t bi?n, v s?ng st.

V? b?i c?nh v?n ngh? tr??c 1975, ti ch?c r?ng cu?n sch c?a tc gi? s? lm cho b?n ??c c?m th?y ti?c nu?i cho m?t th?i v?n h?c ???c hnh thnh trong m?t ch? ?? chnh tr? ch? t?n t?i v?n v?n 20 n?m. ? l m?t mi tr??ng v?n h?c t? do, phng khong v giu tnh nhn v?n. R?t nhi?u tc ph?m c gi tr? cng nh?ng quan ?i?m nhn sinh ???c gi?i thi?u, trnh by v qu?ng b ngay trong nh?ng n?m chi?n tranh. Nhi?u phong tro v?n h?c n? r?, nh? nhm Sng T?o c?a Nh v?n Mai Th?o, nhm Ti?u Thuy?t M?i, nhm V?n Ha Ngy Nay ???c xem nh? l m?t n?i b??c c?a T? L?c V?n ?on tr??c ?. Nh?ng phong tro v?n h?c khng ch? cho ra ??i nh?ng sng tc ?? ??i nh?ng cn l nh?ng tc ph?m d?ch thu?t m ngy nay chng ta v?n cn ??c. Nh v?n V Phi?n nh?n xt r?ng “Tr??c v sau th?i 1954 – 1975, khng th?y ? n?i no khc trn ??t n??c ta, v?n h?c ???c pht tri?n trong tinh th?n t? do v c?i m? nh? v?y.” Nhi?u ng??i, k? c? ng??i vi?t bi ny, s?ng trong mi tr??ng nh? th? khng th?y trn qu n cho ??n khi ?nh m?t n sau m?t c?n bi?n ??ng l?ch s?.

C l? mi tr??ng t? do h?c thu?t v phng khong ? ? pht hi?n v pht huy nh?ng v?n ti sng gi. Chnh ph? Tr?n Tr?ng Kim t?n t?i ch?a trn n?a n?m, nh?ng ? ?? l?i m?t di s?n gio d?c m chng ta cn s? d?ng mi ??n ngy hm nay. Vi?t Nam C?ng Ha (VNCH) t?n t?i ???c 20 n?m, nh?ng cc thi?t ch? v?n ha th?i ? ? t?o d?ng ???c m?t c?ng ??ng v?n h?c ngh? thu?t v?i m?t gia ti ?? s? m ngy nay nh?ng b?c th?c gi? nhn l?i c?m th?y luy?n ti?c. Th?i ti?n chi?n, ? mi?n Nam v mi?n Trung s? ng??i vi?t v?n ch? ??m ??u ngn tay (nh? H? Bi?u Chnh, Thanh T?nh, Nguy?n V?); nh?ng ch? hai m??i n?m sau mi?n Nam ? c ???c m?t c?ng ??ng tc gi? thu?c nhi?u l?nh v?c nh? v?n, th?, k?ch, k, ho?. Tuy nhin, sau c?n tai bi?n l?ch s? n?m 1975, h? tr? thnh nh?ng n?n nhn c?a m?t cu?c ??i ??i. H? bi?n m?t kh?i v?n ?n Vi?t Nam. Nh?ng cng th?i gian ? m?t c?ng ??ng v?n h?c ???c hnh thnh ? h?i ngo?i v?i nh?ng v?n ngh? s? m?i.

Qua cu?n sch, b?n ??c s? “g?p” m?t s? v?n ngh? s? trong c?ng ??ng v?n h?c tr??c 1975 ? mi?n Nam v sau 1975 ? h?i ngo?i. B?n ??c s? g?p nh?ng v?n ngh? s? (ti s? g?i chung l ‘tc gi?) l?ng danh nh? V Phi?n, Mai Th?o, D??ng Nghi?m M?u, Nh?t Ti?n, Nguy?n ?nh Ton, Thanh Tm Tuy?n, M?c ??, Linh B?o, v c? hai nh khoa h?c m tc gi? x?p vo nhm nh v?n ho l Gio s? Ph?m Bi?u Tm v Gio s? Ph?m Hong H?. B?n ??c s? bi?t ??n nh?ng ?ng gp c?a nh?ng ng??i tr? tu?i h?n sau 1975 ? h?i ngo?i nh? Cao Xun Huy v Phng Nguy?n. Nh?ng qua nh?ng v?n ngh? s? ny, b?n ??c cn “g?p” nh?ng Ph?m Duy, V? Hong Ch??ng, Tr?n Ng?c Ninh, Cung Tr?m T??ng, T Thy Yn, Nguyn Sa, Cung Ti?n, Tr?n Phong Giao, L Ng? Chu, Nguy?n Ngu , Nguy?n M?ng Gic, Du T? L, T? Ch ??i Tr??ng, v.v. C th? ni ? l nh?ng tinh hoa trong cc thi?t ch? v?n ha – x h?i – gio d?c mi?n Nam.

Hai nh gio v c?ng l nh v?n ha ???c nh?c ??n trong sch l Gio s? Ph?m Bi?u Tm v Gio s? Ph?m Hong H?. C l? ??i v?i tuy?t ??i ?a s? sinh vin ngy nay, l?ch s? tr??ng y Si Gn b?t ??u t? n?m 1975, nh?ng qua ch??ng vi?t v? Gio s? Ph?m Bi?u Tm, m?t danh y c?a Vi?t Nam, cc cc b?n ?y s? bi?t r?ng tr??ng y Si Gn c m?t b? dy l?ch s? t? n?m 1955 (t?c h?n n?a th? k? tr??c). Hi?p H?i Y Khoa Hoa K (American Medical Association) ? ti tr? m?t ngn kho?n v gip thi?t l?p m?t Trung Tm Gio D?c Y Khoa v?i tiu chu?n hi?n ??i t?i ???ng H?ng Bng, v sau ny chnh l tr??ng ??i h?c Y Si Gn. Cu chuy?n v? s? nghi?p v cu?c ??i c?a Gio s? Ph?m Bi?u Tm c?ng l m?t l?ch s? c?a cc trung tm y t? n?i ti?ng ? mi?n Nam nh? B?nh vi?n Bnh Dn, tr??ng ??i h?c Y Nha D??c Si Gn, v nh?ng h?p tc v?i cc ??ng nghi?p Hoa K. Nh? vo ch??ng trnh ?o t?o tin ti?n, tr??ng ? ? ?o t?o r?t nhi?u bc s? ti ba, nh?ng ng??i sau ny tr? thnh bc s? ? M?, c ng??i th?m ch tr? thnh gio s? y khoa ? M?. Qua ch??ng vi?t v? Gio s? Ph?m Hong H?, b?n ??c c?ng s? bi?t thm v? b?i c?nh v hnh trnh gian nan ?? thnh l?p ??i h?c C?n Th?, n?i p d?ng h? th?ng tn ch? ??u tin ? Vi?t Nam. Ngy nay, cc gi?i ch?c gio d?c Vi?t Nam hay bn ??n v?n ?? lm th? no ?? n?n gio d?c Vi?t Nam h?i nh?p qu?c t?, nh?ng h? c l? qun r?ng n?a th? k? tr??c, h? th?ng gio d?c mi?n Nam ? ho nh?p vo c?ng ??ng gio d?c th? gi?i, v?i h? th?ng tn ch? v ch??ng trnh gi?ng d?y ???c du nh?p v chuy?n ti?p t? cc n??c tin ti?n nh?t nh? M?.

Nh?ng bi?n c? l?ch s? 1975 ? lm thay ??i t?t c?. Cc v?n ngh? s? l n?n nhn tr?c ti?p v ??u tin c?a bi?n c? ?. Trong khi cc v?n ngh? s? b? ?i t “c?i t?o”, th cc tc ph?m c?a h? b? s?n lng, thu h?i, h?y di?t, k? c? ??t sch. Trong quy?n h?p tuy?n ny, b?n ??c s? ??c ???c nh?ng tr?i nghi?m ?au kh? c?a thi s? Thanh Tm Tuy?n (m?t tc gi? quan tr?ng trong n?n v?n h?c mi?n Nam) trong tr?i c?i t?o v suy t? c?a ng:

H? ??a chng ti ra B?c, t?i nh?ng cnh r?ng gi c l?p v?i th? gi?i bn ngoi, b? m?c ti v?i thin nhin, t? do v?i m?c tiu ?i ??n g? m?i ngy, ti ? t?p leo v tr??t ni ch? c? h?i ?o thot. Nh?ng r?i m?i ngy ti ch? tm th?y con ???ng tr? v? tr?i.

[…]

Lm th? trong tr?i t c?i t?o, c?ng l tr? v? v?i thi ca truy?n th?ng dn gian. Ch? ?? lm vi?c trong tr?i l m?t ngy c?ng th?ng tm ti?ng, khng c cu?i tu?n; m?i t nhn c m?t v? tr? ring: m?t manh chi?u, n?m su ch?c t nhn trn d??i hai t?ng gi??ng, kho?ng h?n tr?m ng??i trong m?t ln d??i m?t mi che. Vi?t l m?t xa x?: m?t ch? ng?i, th?i gian vi?t. V?i nh?p ?? p ??t trn ?m t nhn trong rt l?nh, ?i… ai cn dm ngh? t?i sng t?o? Ngay c? m?t thin ti, m?t n?ng l?c siu nhin c?ng khng th? v??t qua ???c nh?ng ‘?c ch?’ nh? v?y.”

Nh?ng tr?i nghi?m nh? th? khng ph?i l ??c th, m l m?t nt chung c?a t c?i t?o ? ???c cc v?n ngh? s? khc thu?t l?i. M?t trong nh?ng nh v?n c?ng t?ng ? t c?i t?o l Nh v?n Cao Xun Huy, tc gi? c?a cu?n h?i k n?i ti?ng “Thng Ba Gy Sng“. Nh v?n Nguy?n Xun Hong nh?n xt r?ng qua Thng Ba Gy Sng Cao Xun Huy ? “v? l?i c?n h?ng th?y c?a m?t cu?c chi?n khng th??ng ti?c, ph? ch?p ln s? ph?n c?a c? m?t dn t?c.”

Trong c?n h?ng th?y ?, c ng??i may m?n s?ng st, nh?ng c?ng c ng??i b? m?ng trong t ?y. Thi s? Thanh Tm Tuy?n v Nh bo k c?u Nh? Phong L V?n Ti?n cn may m?n s?ng st v ??nh c? ? M?, nh?ng c nhi?u ng??i ? vi xc trong cc tr?i c?i t?o ? r?ng su n??c ??c. M?t trong nh?ng ng??i ? l Gio s? Nguy?n Duy Xun, hi?u tr??ng th? hai c?a ??i h?c C?n Th?. Trong ch??ng vi?t v? Gio s? Ph?m Hong H? (m?t nh th?c v?t h?c n?i ti?ng v tc gi? c?a b? sch ?? ??i “Cy C? Mi?n Nam“), chng ta bi?t r?ng Gio s? Nguy?n Duy Xun ? b? giam c?m trong tr?i c?i t?o H Nam Ninh su?t 11 n?m tr?i, v ng ? ch?t trong tr?i sau nh?ng ngy thng ?i kht, b?nh t?t, v kh? sai. Nhi?u nhn ti nh? th? ? b? m?ng trong cc tr?i t? n?n.

? Si Gn th?i gi?a th?p nin 1970 v th?p nin 1980 ng??i ta c cu “Ci c?t ?n n?u bi?t ?i c?ng b? n??c ra ?i.” ?i tm t? do. Do ?, khng ng?c nhin khi ra t, tuy?t ??i ?a s? v?n ngh? s? khng th? no sng tc d??i ch? ?? m?i, v c?ng nh? hng tri?u ng??i dn mi?n Nam v??t bi?n tm t? do, h? c?ng tr? thnh “Thuy?n Nhn“.

Hi?n t??ng “Thuy?n Nhn” sau 1975 l m?t th?c t? l?ch s?, nh?ng ch?a bao gi? ???c “chnh s?” Vi?t Nam ? trong n??c ghi nh?n ?ng ??n. Trong h?p tuy?n ny, b?n ??c s? chia s? cng cc tc gi? “Thuy?n Nhn” trong hnh trnh v??t bi?n. Nh v?n Mai Th?o, ng??i ch? tr??ng t?p ch Sng T?o n?i ti?ng, ph?i tr?i qua hai l?n v??t bin m?i thot kh?i Vi?t Nam. Th?i gian ng tm ???ng v??t bi?n c?ng l lc thn ph? ng qua ??i, v ng ch? c th? ??n th?m m? vo lc ban ?m. Mai Th?o k?:

Trn bi?n c?, ti c c?m gic ???c phng th?. Ti ? l m?t con ng??i t? do. ? l m?t ?m t?i ?en khng tr?ng. Chng ti ra ???c bi?n kh?i nh?ng l?i c m?t c?n bo th?i t?i t? Phi Lu?t Tn, v?t v con tu nh?, b?t bu?c chng ti ph?i quay l?i b?. Vi ngy sau ti ???c tin cha ti ch?t ? tu?i 82. […] May m?n l ti ? b m?t t?i th?m m? cha ti, ??c l?i nguy?n t? lng t??ng nh? v ?i?u ?y ? lm d?u n?i ?au.

[…]

Trn tu g?m nh?ng ng??i t? n?n chnh tr?, sinh vin h?c sinh, ng??i gi, cc gia ?nh v?i tr? th?. Chng ti tr?i qua 6 ngy ?m. M?i ng??i ??u ?i v kht, m?t s? ng b?nh. Khi chng ti t?i g?n M Lai, bi?n l?ng, tr?i trong, v m?i ng??i b?t ??u c?t ti?ng ht. H? yu c?u ti ngm m?t bi th?. Ti ??c bi th? c?a m?t ng??i b?n ni v? m?t ng??i ?n ng r?i nh ra ?i m khng c m?t ai t?i ni l?i gi t?.”

M?t nh v?n l?n khc c?a mi?n Nam l Nh?t Ti?n c?ng t?ng tr?i qua nh?ng ngy thng kinh hong trn ??o Ko Kra, n?i c hng tr?m ng??i Vi?t t? n?n ? b? b?o hnh v ch?t d??i tay nh?ng tn h?i t?c Thi Lan. Sau khi ??n tr?i t? n?n Songkhla, Nh v?n Nh?t Ti?n cng hai nh bo D??ng Ph?c v V? Thanh Th?y so?n m?t b?n co tr?ng v? th?m c?nh trn Bi?n ?ng, v b?n co tr?ng ? lm cho c? th? gi?i bng hong v? th?m n?n c?a ng??i t? n?n Vi?t Nam. ?ng gp c?a Nh?t Ti?n ? lm ti?n ?? cho s? hnh thnh ?y Ban Bo Nguy Gip Ng??i V??t Bi?n ? San Diego, Califorrnia.

??i v?i gi?i quan st th? gi?i, ng??i Vi?t Nam l m?t “dn t?c s?ng st” (survival people), v?i hm r?ng ng??i Vi?t c th? v??n ln t? ngh?ch c?nh. C th? ni r?ng ng??i t? n?n Vi?t Nam hay nh?ng “thuy?n nhn” ? s?ng st v v??t qua nh?ng kh kh?n ? x? ng??i ?? ti?p t?c duy tr v pht huy n?n v?n ha mi?n Nam ? b? “??t t?”.

M?t trong nh?ng ng??i s?ng st tiu bi?u ? l Nh v?n Phng Nguy?n. Anh l m?t tc gi? ??c bi?t v ?ng n?. Phng Nguy?n ??n M? n?m 1984, v lc ? anh ? 34 tu?i. Ng??i trung nin g?c Qu?ng Nam ny, 18 tu?i ? nh?p ng? v b? th??ng, ch?a t?ng t?t nghi?p trung h?c ? Vi?t Nam, nh?ng ch? m?t th?i gian ng?n ? M?, anh ? tr? thnh m?t sinh vin xu?t s?c, t?t nghi?p c? nhn ngnh khoa h?c my tnh v?i h?ng t?i ?u. Sau ?, anh l?i t?t nghi?p Cao h?c Qu?n tr? Kinh Doanh (MBA) v tr? thnh gim ??c IT cho m?t cng ti d?u kh ? California. Nh?ng ngh? IT ch? l ci “xc”, ch? t? tm t??ng th Phng Nguy?n ch?n nghi?p v?n ch??ng. Anh tr? thnh nh v?n v tr??c khi ??t ng?t qua ??i n?m 2015, Phng Nguy?n ? ?? l?i vi tc ph?m ??c s?c ???c cc nh v?n khen h?t l?i. Nh v?n Nguy?n M?ng Gic nh?n xt v? tc ph?m “Thp K ?c” nh? sau: “Truy?n ng?n ??u tay c?a Phng Nguy?n v??t ln trn nh?ng sng tc c?a nh?ng ng??i ra ?i t? n?n c?ng s?n t? Mi?n Nam thu?c th? h? tr??c anh hay cng th? h? c?a anh, nh?ng sng tc lm nng c?t cho v?n ch??ng h?i ngo?i. Phng Nguy?n n chuy?n c? nh? m?t k? ni?m ??p, nh?ng anh khng d?ng ? ?. Anh nng t?m ?nh c? ln thnh m?t suy ni?m v? nhn sinh.” Phng Nguy?n l m?t tr??ng h?p tiu bi?u nh?ng tc gi? tr? ? h?i ngo?i. H? l nh?ng chuyn gia khoa h?c v cng ngh? trong x h?i M?, nh?ng c?ng l nh?ng nh v?n trn v?n ?n Vi?t.

Khng ch? s?ng st trn qu ng??i, h? cn c cng gn gi? v pht huy n?n v?n h?c mi?n Nam ? h?i ng?ai trong ?i?u ki?n thi?u th?n v ngho nn. t ai bi?t r?ng m?t nh v?n l?ng danh nh? V Phi?n khi sang M? ng lm cng ch?c v?n phng cho qu?n h?t Los Angeles, v ng so?n b? sch V?n h?c Mi?n Nam trong th?i gian ny t?i m?t c?n nh ch?t h?p. B?n ??c s? kinh ng?c v c?m ph?c s? d?n thn c?a Nh v?n Mai Th?o, ng??i ch? tr??ng v bin t?p T?p ch V?n trong nhi?u n?m li?n trong m?t c?n gc nh? pha sau m?t nh hng Song Long ? khu Little Saigon, California.

? ch?n nghi?p v?n ch??ng th ? ?u c?ng “v??ng v?n” v?n nghi?p. ? l tr??ng h?p c?a Nh v?n Linh B?o, m?t trong nh?ng n? nh v?n hi?m hoi trong c?ng ??ng v?n h?c mi?n Nam. B l m?t n? v?n s? ? thnh danh t? th?p nin 1950 s?ng v lm vi?c ? H?ng Kng v sau ny ? M?. Tc ph?m Gi B?c c?a b ? nh?n ???c nhi?u l?i khen t?ng t? cc nh v?n k c?u nh? V Phi?n, Bnh Nguyn L?c v Nh?t Linh. V Phi?n nh?n xt r?ng nh v?n g?c Hu? ny l m?t cy bt “c ti quan st, l?i c ti di?n t? m?t cch thng minh nh?ng ?i?u mnh quan st.”

Nh?ng cu?c ??i l?u vong th??ng bu?n. ??c nh?ng dng tm s? c?a Mai Th?o v? cu?c s?ng ? M? d ???c t? do nh?ng m?t ph?n h?n, v nh?ng hi v?ng m ng khng bao gi? th?c hi?n ???c lm cho chng ta ng?m ngi: “C l? m?t ngy no ? Vi?t Nam s? t? do v ti c th? tr? v?. Ti ?ang h?nh phc ? ?y nh?ng n?i tm th r?t bu?n b. Bu?n cho dn t?c ti. Ti khng bi?t li?u chng ti c cn m?t t??ng lai. Xa r?i qu h??ng, th?t kh m duy tr truy?n th?ng c?a chng ti. Chng ti c?m th?y nh? b? ?nh m?t ph?n h?n.”

M?t ?i?u m ti ngh? b?n ??c c th? an tm khi ??c cu?n h?p tuy?n ny l khng c nh?ng giai tho?i c nhn mang tnh “kh? kh”. Nhi?u sch vi?t v? chn dung v?n ngh? s? Vi?t Nam th??ng c ??y r?y nh?ng cu chuy?n t?n m?n v gi?t gn (nh? x c?ng ?an tnh i, r??u ch). Nh?ng trong h?p tuy?n ny, b?n ??c s? khng ph?i b? ‘tra t?n’ v?i nh?ng giai tho?i ki?u nh? th?; thay vo ? l nh?ng ?u t?, nh?ng tr?n tr? c?a cc nhn v?t ???c phc ho? qua m?t v?n phong nghim ch?nh v c?n tr?ng.

N?u c giai tho?i th ti ngh? cc b?n s? c?m th?y ng?c nhin khi bi?t r?ng Nh v?n Mai Th?o cho ??n nh?ng n?m trong th? k? 21 v?n khng dng my ?i?n ton. ng v?n c?n m?n vi?t tay t?t c? th? t? v bi v? ??n cc tc gi?. Ngay c? ??a ch? trn bao th? g?i t?p ch V?n cho b?n ??c ng c?ng vi?t b?ng tay! M?t nhn v?t ??c ?o khc l Nh v?n M?c ?? (d?ch gi? c?a nhi?u tc ph?m hay, k? c? cu?n Lo Ng? ng v Bi?n C? c?a Earnest Hemingway). Nh v?n M?c ?? ch? dng my ?nh ch? c? ?i?n ?? vi?t v?n, ch? khng dng my tnh. Chng ta cn bi?t r?ng Mai Th?o cn l ng??i qu tr?ng ch? ngh?a. ng ni “??i ti c m?t nguyn t?c: khng bao gi? dng v?n ch??ng ?? lm b?t c? ?i?u g x?u xa. [] Ng??i no x?u, lnh ra th?t xa, ??ng thm ??ng t?i. Nh?ng ??ng bao gi? mang nh?ng ?i?u ? ln trang gi?y ?? bi b?n nhau. V?n ch??ng l ci ??p, l th? gi?i c?a ci ??p, ? th? gi?i ?y c th? ti?n t? ring c?a n: anh ph?i dng th? ti?n ?y, anh ph?i ?ng hong, ph?i l??ng thi?n. Th? ti?n t? ?y chnh l ci ??p.

?? bin so?n cu?n h?p tuy?n tc gi? ny, Nh v?n Ng Th? Vinh ? b? ra nhi?u n?m v cng s?c. Tc gi? l m?t ng??i r?t th?n tr?ng v?i d? li?u v ch? ngh?a. Ng??i vi?t bi ny c c? duyn quen bi?t v?i tc gi? h?n 15 n?m qua, v ? cng lm c?u n?i cho nh?ng bi vi?t c?a tc gi? trn khng gian m?ng. C nh?ng bi vi?t anh lin t?c ch?nh s?a ch?m cht ??n t?ng chi ti?t, t? ngu?n g?c hnh ?nh, ch thch hnh ?nh, cu v?n, chnh t?, th?m ch ??n d?u ch?m cu ??u ???c tc gi? c?n th?n ch?n l?a v bin t?p. Thi ?? v cch lm ? th? hi?n m?t s? tn tr?ng ??c gi? r?t cao.

Do ?, b?n ??c khng ch? g?p nh?ng nhn v?t ti hoa v?i nh?ng nhn cch ??c bi?t, m cn c d?p ?i?m qua nh?ng ch?ng t? qu hi?m m tc gi? ? dy cng s?u t?p. M?i ch??ng sch, tnh trung bnh, c kho?ng 12 hnh ?nh, v 18 ch??ng sch c h?n 200 hnh ?nh v hi?n v?t. B?n ??c s? chim ng??ng nh?ng th? bt, hi?n v?t, nh?ng ba sch cch ?y g?n n?a th? k?. M?i nhn v?t ???c tc gi? phc ho? b?ng m?t ti?u s? “trch ngang”, nh?ng tc ph?m ho?c thnh t?u c?a h?, v nh?ng tm tnh ??ng sau nh?ng tc ph?m. B?n ??c s? bi?t nh?ng nhn v?t chnh trong nh?ng sng tc c?a Nguy?n ?nh Ton “khng ph?i l nh?ng nhn v?t ???c nh?c t?i trong trang sch m chnh l Thnh ph? H N?i.” B?n ??c s? c?m th?y xc ??ng khi bi?t ho? s? Nghiu ??, ng??i m tc gi? g?i l “ng??i b?n t?m cm”, v? b?c tranh s?n d?u v? con gi t B Si Gn khi ng ?ang n?m trn gi??ng b?nh v qua ??i khi tc ph?m cn dang d?.

Quy?n h?p tuy?n ny l m?t ?ng gp c ngh?a cho s? gn gi? m?t n?n v?n h?c t? do, phng khong v giu tnh nhn v?n. Ngy nay, n?u h?i ng?u nhin m?t sinh vin ??i h?c (ch?a ni ??n h?c sinh trung h?c), hay th?m ch h?i m?t gio s? ??i h?c, v? nh?ng tc gi? n?i danh trong n?n v?n h?c mi?n Nam tr??c 1975, xc xu?t r?t cao l h? khng bi?t hay ch?a nghe ??n. ?i?u ny c?ng d? hi?u, b?i v n?n v?n h?c ? ch?a ???c ghi nh?n m?t cch ??ng ??n, v nh?ng tc gi? th?i ? c?ng ch?a ???c gi?i thi?u m?t cch c h? th?ng trong cc ??i h?c v v?n ?n sau 1975. Tnh tr?ng ny ? ???c Nh v?n V Phi?n nh?n xt t? nh?ng hai th?p nin tr??c: “N?n v?n h?c 1954-75 ? Mi?n Nam Vi?t Nam trong th?i gian qua b? m gi?u, xuyn t?c. N g?p m?t ch? tr??ng hu? ho?i, g?p nh?ng b? bng h? ??. N ch?a ???c m?y ai l?u tm tm hi?u, phn ?on cch ??ng ??n, t? t?.” Cu?n h?p tuy?n ny s? gip b?n ??c tm l?i m?t m?ng v?n h?c b? lng qun, v c t? li?u ?? ?nh gi n?n v?n h?c ? t? t? h?n. N?u cc b?n mu?n c nh?ng d? li?u m?i v ?ng tin c?y cho vi?c kh?o c?u n?n v?n h?c mi?n Nam tr??c 1975 th quy?n h?p tuy?n ny l m?t ngu?n tham kh?o c?n thi?t.

Comments are closed.