Nguyễn Văn Tuấn

Mạ thủ

Nguyễn Văn Tuấn Tôi mới học được một danh từ mới: mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề…