Đào Tiến Thi

Dân tộc trẻ con

FB Thi Đào Tiến Tám mươi năm về trước, mục kích cuộc tiến hóa mau lẹ của nhiều dân tộc đương thời, thi sỹ…