Phạm Đình Trọng

Nhà văn Vũ Hùng

Phạm Đình Trọng Nhà văn Vũ Hùng (1931-2022) vừa rời chốn nhốn nháo phàm tục về cõi thần tiên người Hiền ngày 2.11.2022 ở…